Otvorený list ministerke

List zamestnancov Divadla Nová scéna pani ministerke kultúry Natálii Milanovej

Zamestnanci Divadla Nová scéna sa rozhodli reagovať po zverejnení rozhodnutia ministerky kultúry o výsledku výberového konania na obsadenie postu generálneho riaditeľa/generálnej riaditeľky DNS otvoreným listom adresovaným ministerke kultúry SR, Natálii Milanovej a štátnemu tajomníkovi MK SR, Radoslavovi Kutašovi.
Otvorený list slobodne podpísalo 93 zamestnancov divadla, z toho 34 umeleckých zamestnancov a bude doručený do podateľne MK SR.

OTVORENÝ LIST ZAMESTNANCOV DIVADLA NOVÁ SCÉNA

Vážená pani ministerka MK SR, p. Natália Milanová,

obraciame sa na Vás s týmto Otvoreným listom zamestnancov Divadla Nová scéna vo veci menovania nového generálneho riaditeľa Divadla Nová scéna zo dňa 4. mája 2021.

Vo vyjadrení MK SR (ktoré je uverejnené na stránke MK SR) sa uvádza: Preto keď sa objavili náznaky o neférovosti výberového konania na pozíciu vedenia Novej scény, počkali sme si na relevantné informácie členov a členiek výberovej komisie, ako aj etických poradcov. V zápisnici z výberového konania, ako aj v stanovisku etických poradcov je jasne pomenovaný konflikt záujmov jednej členky výberovej komisie vo vzťahu k uchádzačke Ingrid Fašiangovej. Rovnako je jasne viditeľný nerovný prístup členky v konflikte záujmov vo výberovom procese samotnom. Po zvážení všetkých okolností sa ministerka kultúry Natália Milanová rozhodla neprihliadnuť na bodové hodnotenie členky v konflikte záujmov pri všetkých uchádzačoch a uchádzačkách. Takýmto spôsobom bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi a uchádzačkami.“

Týmto listom Vás žiadame o prijatie (stretnutie so zástupcami zamestnancov Divadla Nová scéna) a o vysvetlenie niektorých Vašich vyjadrení a tvrdení. Vedie nás k tomu niekoľko skutočností:

Členka výberovej komisie, ktorej bodové hodnotenie a celkové pôsobenie vo výberovej komisii ste zrušili (a to až po jej hlasovaní a ukončení práce!), je zástupkyňa zamestnancov Divadla Nová scéna. Tá zástupkyňa, ktorú sme si zákonnou cestou v divadle zvolili. Vy osobne, ako aj pán štátny tajomník MK SR, p. R. Kutaš, ste tento priebeh hlasovania preverovali a dospeli ste jednoznačne k záveru, že jej členstvo vo výberovej komisii je plne v súlade so zákonom, všetkými pravidlami aj smernicou o výberovom konaní. Čo ste aj potvrdili jej vymenovaním a vystavením menovacieho dekrétu do danej výberovej komisie. Ak ste mali pochybnosti, nemali ste ju menovať. Sme viac ako prekvapení z Vášho záverečného rozhodnutia a argumentácie príslušného menovania vo viacerých aspektoch.

a) Vaším krokom ste porušili zákon. Ide o Zákon 552/2003 Z. z. o výkone práv vo verejnom záujme, konkrétne § 5, - Výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca, odsek (4): „Výberová komisia má najmenej troch členov, z ktorých najmenej jedného člena určí zástupca zamestnancov. Celkový počet členov výberovej komisie je nepárny.“ Vaším rozhodnutím sa de facto aj de jure rozhodlo o riaditeľovi Divadla Nová scéna bez zástupcu zamestnanca – teda bez zástupcu Divadla Nová scéna, čo je protizákonné. Hodnotenie a celkový súčet bodov sa realizoval od šiestich členov výberovej komisie.

Ich počet bol teda vo výsledku párny a nie nepárny, ako ukladá zákon. Vylúčením siedmeho člena odbornej komisie ste určite nezabezpečili „rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi a uchádzačkami“.

b) Ak „sa objavili náznaky o neférovosti“, prečo ste sa neobrátili na Divadlo Nová scéna, aby sme do výberovej komisie nominovali iného (v poradí druhého alebo tretieho, zákonne zvoleného) zástupcu zamestnancov našej inštitúcie? Prečo ste nepozastavili priebeh výberového konania? Prečo ste neustále potvrdzovali plné členstvo a legitimitu nášho zástupcu vo výberovej komisii? Až do času, kedy už bolo po výslednom hlasovaní, po zverejnených zápisniciach a aj po oficiálnom odporúčaní výberovej komisie?

c) V zápisnici z výberového konania sme nenašli „jasne pomenovaný konflikt záujmov“ nášho zástupcu. Našli sme len subjektívny názor jednej z členiek výberovej komisie reprezentujúcej jej individuálne mediálno–marketingové skúsenosti a nie odborné stanovisko, zohľadňujúce špecifiká konkrétnej divadelnej praxe a znalosti tohto prostredia. Takisto by sme boli radi, aby ste nám konkrétne objasnili „jasne viditeľný nerovný prístup členky v konflikte záujmov“. My sme vo verejne dostupných vypočutiach takéto prejavy ani prístup nevideli. A to voči žiadnemu z uchádzačov.

d) Takisto by sme sa radi opýtali, prečo výberová komisia na pozíciu generálneho riaditeľa Divadla Nová scéna mala tak mizivo málo odborníkov v oblasti divadla?

Vážená pani ministerka MK SR, p. Natália Milanová!

Vaše rozhodnutie o menovaní generálneho riaditeľa Divadla Nová scéna, ako aj neustále prepočítavania tabuliek poradia hlasovania výberovej komisie, vyvoláva v našom divadle, ale aj v kultúrnej verejnosti množstvo otázok. Ale aj pochybností o férovosti a transparentnosti predmetného výberového konania. Bolo by férové môcť otázky položiť a z Vašej strany ich zodpovedať. Ako v každom demokraticky fungujúcom štáte. 

Našich otázok je samozrejme viac, ale povaha a ani rozsah Otvoreného listu nám neumožňuje ich všetky formulovať. K tomu by mohlo dôjsť počas nášho spoločného otvoreného a nekonfliktného stretnutia. Po ktorom – veríme! – Vaše doterajšie rozhodnutie ešte raz dôkladne zvážite. Prosíme, určite termín vzájomného stretnutia!

Ďakujeme.

S pozdravom

zamestnanci Divadla Nová scéna