STE DYSLEKTIK?

Tlačová správa, 5. 10. 2021

Mesiac október je mesiacom zvyšovania povedomia o dyslexii. V rámci pomoci dyslektikom sa web stránka divadla dá prekliknúť (na lište vpravo hore) do špeciálneho fontu navrhnutého pre dyslektikov, ktorým sa tak uľahčuje čítanie informácií o jednotlivých predstaveniach, programe a pod.
Ťažkosťami s osvojovaním si čítania má podľa štatistík 4-8% školskej populácie, čo znamená, že na 20 detí v triede pripadá jedno až dve deti s dyslexiou. Deťom s dyslexiou sa dlhodobo venuje aj prof. Eva Gajdošová: „Treba vysloviť Divadlu Nová scéna poďakovanie, že myslela na mladých ľudí so špecifickými poruchami učenia – dyslexiou a pripravila im upravené písmo, pomocou ktorého sa im ľahšie prečítajú požadované informácie o predstaveniach a nestratia chuť sa o nich čo najviac dozvedieť.

Čo je dyslexia?

Poruchy učenia sú v súčasnosti veľmi rozšíreným problémom, ktorý sa týka stále väčšieho počtu detí. Schopnosť čítať a písať predpokladá, že sa dieťa naučí rozumieť písanému textu a do písomnej podoby prevedie aj počuté slovo. Spoločným menovateľom porúch učenia je skutočnosť, že žiak v dôsledku svojho narušenia v prípade, ak mu nie je poskytnutá špeciálna starostlivosť, zlyháva najmä  v škole. Ide tu o žiakov, ktorí majú ťažkosti s osvojením  a používaním jazyka, čítanej a písanej reči, manipulácie s grafickými, matematickými či múzickými symbolmi, aplikovania pravopisných pravidiel a pod., pričom príčinou týchto ťažkostí nie sú primárne senzorické, somatické alebo mentálne postihnutia, sociálne podmienené faktory, prípadne nedostatočná metodika vo vyučovaní.

Deti v poruchami učenia majú problémy najmä v týchto oblastiach:

 1. Majú nedostatočne rozvinutú jemnú motoriku, ktorá negatívne ovplyvňuje výkony v písaní. Prejavuje sa v nepravidelnom formovaní písmen, vo vedení čiar, nepravidelných medzerách medzi slovami, neusporiadanom dodržiavaní stĺpcov a pod.
 2. Poruchy rozvoja reči a výslovnosti.
 3. Problémy v chápaní vzťahov v priestore, polohe a orientácii v priestore.
 4. Nedostatky v optickom a akustickom vnímaní v časovom slede.
 5. Deficity v krátkodobej a dlhodobej pamäti pre písané a počuté rečové informácie.
 6. Nedostatočné schopnosti intersenzorických výkonov. To znamená, že deti s ťažkosťami vnímajú zmysluplné súvislosti medzi podnetmi, ktoré sú viazané na rôzne zmyslové oblasti, a ťažko ich prevádzajú do rečových symbolov ( In Pokorná, 1997).

Problematika porúch učenia predstavuje určitý začarovaný kruh týkajúci sa dieťaťa, rodičov i učiteľa. Na začiatku, keď dieťa vstupuje do školy, je všetko v poriadku. Rodičia, dieťa ani učiteľ nepredpokladajú žiadne problémy. Ale keď dieťa nedosahuje požadované výsledky, zažíva prvé neúspechy, znižuje sa jeho sebaistota a sebahodnotenie a zhoršujú sa aj jeho sociálne vzťahy, keďže neúspechy dieťa vnímajú aj jeho spolužiaci, rodičia a učiteľ. Môžu nastupovať aj poruchy správania, keďže dieťa reaguje nie vždy vhodne na kritiku zo strany učiteľov, rodičov i spolužiakov. Vo vyšších ročníkoch sa začínajú prehlbovať rozdiely vo výkonoch medzi žiakom a jeho spolužiakmi. Dieťa časom neočakáva nič iného len neúspech. Dieťa stráca dôveru v seba.

Preto je veľmi dôležité, aby učiteľ poznal nielen druh žiakových ťažkostí v učení, ale aj jeho schopnosti. V triede by mal poukazovať najmä na žiakove schopnosti a stále ich rozvíjať a nie sa zameriavať na jeho nedostatky a tým žiaka neustále frustroval.

Úlohou rodičov je vytvárať zázemie, v ktorom by bolo dieťa prijímané aj so svojimi chybami. To ale neznamená, že sa majú rodičia s chybami svojho dieťaťa zmieriť. Dieťa musí vedieť, čo je správne a čo nie, čo rodičia tolerujú a čo zásadne odmietajú. Dôležité však je oddeliť a odsúdiť nesprávne správanie, ale neodsúdiť dieťa samotné. Rodičia by si mali uvedomiť, že ich dieťa potrebuje najmä vtedy, keď je v akýchkoľvek ťažkostiach.

Dyslexia – je jedna z porúch učenia prejavujúca sa tým, že schopnosť naučiť sa čítať je výrazne znížená, pričom inteligencia i sociálne prostredie sú v norme. Výkony žiaka v čítaní sú horšie ako v iných činnostiach. Spojenie hláska – písmeno sa buduje veľmi ťažko a zamieňa sa. Žiak ťažko spája písmená do slabík a slov, nie je schopný sledovať čítanie spolužiakov očnými pohybmi, má sklon k dvojitému čítaniu a v dôsledku spomínaných ťažkostí mu uniká obsah textu. Nechápe písomne zadané pojmy a úlohy.

Na to, aby bol správne zvolený pedagogický postup pri vzdelávaní detí s poruchami učenia, je potrebné včasné diagnostikovanie zo strany učiteľa a Centier špeciálno-pedagogického poradenstva alebo Centier psychologickej  prevencie a poradenstva. Tie vydajú  hodnotenie, na základe ktorého bude vedieť škola, ale i samotný rodič s dieťaťom ďalej správne pracovať.
Využívanie špeciálneho prístupu a metód už od začiatku vzdelávacieho procesu môžu viesť k dobrým výsledkom. Dieťa sa naučí rôznym alternatívnym študijným zručnostiam a stratégiám, ktoré mu pomôžu zvládnuť daný problém. Ak sa tomuto problému nevenuje dostatočná pozornosť, môže to mať následky, ktoré sa v budúcnosti budú ťažšie riešiť.

Deti s poruchami učenia majú k čítaniu výraznú nechuť, ktorá je podmienená práve tým, že sa im v tejto činnosti nedarí, majú s čítaním ťažkosti a chýba im určitý zážitok z úspechu potrebný u všetkých detí, ktorý je nezanedbateľným zdrojom chuti plniť zadané úlohy. Keďže samo tieto ťažkosti prekonať nevie, číta nerado a málo, tým sa prehlbujú jeho nedostatky, chýba mu nácvik potrebný na zlepšenie a skvalitnenie tejto činnosti. 

   Ako zistiť, že dieťa má dyslexiu
- Dieťa sa naučilo neskoro hovoriť, stále má problémy pri čítaní, inak je však pohotové    a bystré.
- Zamieňa si poradie písmen a čísiel, potrebuje si pri počítaní pomáhať prstami alebo inak  a trvá mu to dlhšie ako jeho rovesníkom.
- Má problémy zapamätať si násobilku, ktorá je pravá a ktorá ľavá ruka.
- Môže byť mimoriadne nemotorné, ale nie je to podmienka.
- Pri čítaní textu vynecháva písmená v slovách, poprípade celé slová.
- Robí chyby pri čítaní akoby z nedbanlivosti a nerado číta nahlas.
- Nechápe prečítaný text, nevie ho správne interpretovať a porozprávať vlastnými slovami.
- V škole má problém s opisovaním z tabule.
- Má malú sebadôveru a úctu k sebe samému.    

Typické znaky u detí s dyslexiou:

 • ťažkosti v poznávaní jednotlivých písmen , zámena písmena za iné, tvarovo, prípadne zvukovo podobné (napríklad: b-d-p; a-e; m-n; k-h; k-b; p-j; š-s; č-c a podobne),
 • ťažkosti v spájaní hlások do slabík, ťažkosti v spájaní slabík do slov, ťažkosti v čítaní slov, v ktorých sa vyskytuje skupina hlások (napríklad: stôl, tráva, plný, obdobie, hmla a podobne),
 • deformovanie slov, prípadne vsúvanie hlások do slov, ktoré sa tam nevyskytujú,
 • problémy v dodržiavaní interpunkčných znamienok - nerešpektovanie čiarok, bodiek, otáznikov,
 • nerozlišovanie dĺžky hlások v slove,
 • po prečítaní textu často neschopnosť reprodukovať a povedať vlastnými slovami obsah prečítaného,
 • porucha krátkodobej pamäti prejavujúca sa najmä pri zapamätávaní si informácií vnímaných sluchom.

Vybrané postupy vo výchovno-vzdelávacom  procese:

 • akceptovať pomalšie tempo
 • obmedziť množstvo učiva
 • nechať viac času na prácu
 • uprednostňovať ústne formy skúšania
 • obmedziť písanie diktátov resp. dať len polovicu diktátu
 • dať diktát ako doplňovačku
 • používať tabuľky pravopisu pri písaní
 • v slohových prácach hodnotiť len obsah, nie pravopis
 • predĺžiť čas na písanie slohu
 • pri klasifikácii diktáty nehodnotiť, používa sa slovné hodnotenie a počet chýb
 • neskúšať memorované básne, piesne
 • akceptovať sťaženú okamžitú reprodukciu prečítaného
 • brať do úvahy, že učenie sa obsahov literárnych diel a životopisov autorov je príliš ťažké, vhodné je vybrať nosné informácie
 • dať písomnú oporu pri reprodukcii učiva
 • využívať pomocné otázky pri overovaní vedomostí, nehodnotiť pravopis a úpravu do celkového hodnotenia
 • pri výučbe cudzieho jazyka je lepšie sa učiť frázy a konverzáciu a nie gramatické pravidlá
 • keďže pri písaní v cudzom jazyku robia chyby, preto skôr žiadať slovné odpovede
 • učiť sa nahlas
 • uplatniť názorné zložky intelektových schopností,
 • využívať obrazové pomôcky, priestorové znázornenia a prehľady, veľa pomôcok
 • robiť prehľadné tabuľky, grafy, slovné osnovy
 • pozitívne hodnotiť úspechy pokroky

Aj špeciálne prispôsobené písmo môže dyslektikovi výrazne pomôcť pri čítaní a zapamätaní si prečítaného.

Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD., Ústav školskej a pracovnej psychológie, Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola v Bratislave