Divadlo Nová scéna búra hranice: Koncerty a muzikály lákajú aj rakúskych divákov!

Tlačová správa

Divadlo Nová scéna búra hranice, jeho koncerty a muzikály zaujmú aj rakúskeho diváka!

Tlačová správa, Viedeň, 6. júna 2024

Najúspešnejšie hudobné divadlo na Slovensku, Divadlo Nová scéna, pozýva v lete na Bratislavský hrad aj rakúskych divákov. Uvedie dva koncerty „Od operety k muzikálu“ a od novej sezóny ponúka svetové muzikály s nemeckými alebo anglickými titulkami.

Divadlo Nová scéna, ktoré sídli v centre hlavného mesta Slovenska v Bratislave, má dlhú a úspešnú divadelnú tradíciu a už o dva roky oslávi 80. výročie svojho vzniku. Špičkové profesionálne divadlo zriadené Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky má kapacitu 600 miest a v súčasnosti sa orientuje prioritne na hudobno-dramatický žáner.

Z operety do muzikálu!
Už v  60-tych rokoch minulého storočia Divadlo Nová scéna rozšírilo portfólio operiet o klasické  svetové muzikály a s veľkým úspechom uvádzalo My Fair Lady, Hello, Dolly! či West Side Story. Od nového tisícročia éru uvádzania úspešných operiet naplno vystriedal súčasnejší žáner – muzikál. 

Právom sa pýšime prívlastkom najlepšie muzikálové divadlo na Slovensku, o čom svedčia svetové, prísne licencované tituly v našom repertoári ako Mamma Mia!, Bedári, Oliver!  a The Bodyguard s nemeckými alebo anglickými titulkami, ktoré určite ocenia aj rakúski diváci. V budúcej sezóne uvedieme s titulkami aj legendárny svetový  muzikál Cats.

Vysoko profesionálny herecký tím, úžasný tanečný súbor a kvalitný živý orchester umožňujú tvorcom siahať po takýchto náročných svetových tituloch. Nemenej úspešné sú však aj pôvodné slovenské muzikály, ktoré mnohokrát  svojou kvalitou prevyšujú licencované produkcie.

Legendárni režiséri, hudobníci, choreografi, renomovaní scénografi a kostýmoví výtvarníci počas desaťročí vytvorili a stále tvoria nezabudnuteľné tituly, ktoré oceňujú diváci i kritici doma aj v zahraničí.

Zo svetového muzikálového festivalu v Juhokórejskom Daegu si Divadlo Nová scéna opakovane prinieslo ceny za najlepšie muzikálové inscenácie, ako aj najlepšie ženské a mužské herecké výkony, a to aj v konkurencii inscenácií z Broadway, Londýna a iných európskych divadiel.

Autori najslávnejšieho muzikálu všetkých čias – Bedári –  Alain Boublil a Claude Michel Schönberg sa priamo na slávnostnej premiére v Bratislave vyjadrili, že naša verzia muzikálu patrí medzi TOP 5 v rámci svetovej produkcie.

Veľkolepé otvorenie divadelnej sezóny 2024/2025 v historických kulisách Bratislavského hradu!
Pre dlhoročných domácich fanúšikov, ale aj zahraničných návštevníkov Divadlo Nová scéna pripravuje už 3. ročník otvorenia divadelnej sezóny na nádvorí Bratislavského hradu.  

Koncertný program odštartujeme 25. augusta 2024 o 20.30 hod. adaptáciou kultového pôvodného slovenského muzikálu Cyrano z predmestia.

Vyvrcholením letného programu Divadla Nová scéna na hrade bude slávnostný koncert sólistov a hviezdnych hostí divadla s brilantnou kompiláciou operetných a klasických muzikálových evergreenov so sprievodom orchestra Slovenskej filharmónie – Od operety k muzikálu, ktorú uvedieme 27. a 28. augusta 2024 o 20.30 hod.  Na Gala koncerte odznejú skladby zo svetoznámych operiet Čardášová princezná, Grófka Marica, Cigánsky barón, Veselá vdova a árie z muzikálov My Fair Lady, Hello Dolly, Les Misérables/Bedári, Cats, Fantóm opery, Mamma Mia! a ďalšie.

Dovoľte nám čo najsrdečnejšie Vás pozvať, aby ste sa presvedčili, že kvalitné umenie nepozná hranice! Silný emotívny zážitok umocní samotný priestor, historické nádvorie Bratislavského hradu. Tešíme sa na vás!
Vstupenky na všetky podujatia si môžete kúpiť na www.novascena.sk


Das Theater Nová scéna in Bratislava sprengt die Grenzen!
Seine Konzerte und Musicals werden auch den österreichischen Zuschauer begeistern
!

Pressebericht, Wien, 6. Juni 2024
Das erfolgreichste Musiktheater der Slowakei, das Theater Nová scéna (Theater Neue Szene), lädt diesen Sommer auch die österreichischen Zuschauer auf die Burg von Bratislava ein. Aufgeführt werden zwei Konzerte „Von der Operette zum Musical“ und ab der neuen Saison werden Weltmusicals mit deutschen oder englischen Untertiteln geboten.

Das im Zentrum der slowakischen Hauptstadt Bratislava gelegene Theater Nová scéna kann auf eine lange und erfolgreiche Theatertradition zurückblicken und feiert in zwei Jahren sein 80-jähriges Bestehen. Das vom Kulturministerium der Slowakischen Republik errichtete professionelle Theater hat eine Kapazität von 600 Plätzen und konzentriert sich derzeit vor allem auf das musikalisch-dramatische Genre.

Von der Operette zum Musical!
Bereits in den 1960er Jahren erweiterte das Theater Nová scéna sein Operetten-Portfolio um klassische Weltmusicals und inszenierte mit großem Erfolg My Fair Lady, Hello, Dolly! und West Side Story. Seit der Jahrtausendwende wurde die Ära der erfolgreichen Operetteninszenierungen durch ein zeitgemäßeres Genre – das Musical – abgelöst. 

Wir rühmen uns zu Recht mit dem Titel des besten Musicaltheaters in der Slowakei, was durch die internationalen, streng lizenzierten Titel in unserem Repertoire wie Mamma Mia!, Les Misérables, Oliver! und The Bodyguard mit deutschen oder englischen Untertiteln deutlich gezeigt wird, die auch österreichische Zuschauer sicher zu schätzen wissen werden. In der nächsten Saison werden wir auch das legendäre Weltmusical Cats mit Untertiteln aufführen.

Ein hochprofessionelles Darstellerteam, ein großartiges Tanzensemble und ein hervorragendes Live-Orchester ermöglichen es den Autoren, solche anspruchsvollen Weltklassetitel zu realisieren. Genauso erfolgreich sind aber auch die ursprünglichen slowakischen Musicals, die selbst die Lizenzproduktionen oft qualitativ übertreffen.

Im Laufe der Jahrzehnte haben legendäre Regisseure, Musiker, Choreographen, renommierte Bühnen- und Kostümbildner unvergessliche Titel geschaffen, die von Publikum und Kritikern im In- und Ausland geschätzt werden.

Auf dem Musical Festival in Daegu, Südkorea, hat das Theater Nová scéna wiederholt Preise für die besten Musicalproduktionen sowie die besten weiblichen und männlichen Darsteller gewonnen, und das selbst im Wettbewerb mit Produktionen vom Broadway, aus London und anderen europäischen Theatern.
Die Autoren des berühmtesten Musicals aller Zeiten – Les Misérables – Alain Boublil und Claude Michel Schönberg, sagten direkt bei der Gala-Premiere in Bratislava, dass unsere Version des Musicals zu den TOP 5 der Weltproduktionen gehört.

Die feierliche Eröffnung der Theatersaison 2024/2025 in der historischen Kulisse der Burg von Bratislava!
Für die langjährigen einheimischen Fans sowie für die ausländischen Besucher bereitet das Theater Nová scéna im Hof der Burg von Bratislava den 3. Jahrgang der Eröffnung der Theatersaison.

Das Konzertprogramm beginnt am 25. August 2024 um 20.30 Uhr mit einer Adaption des ursprünglichen slowakischen Kultmusicals Cyrano aus der Vorstadt.

Den Höhepunkt des Sommerprogramms des Theaters Nová scéna auf der Burg bildet ein Galakonzert von Solisten und Stargästen des Theaters mit einer brillanten Zusammenstellung von Operetten- und klassischen Musical-Evergreens, begleitet vom Orchester der Slowakischen Philharmonie „Von der Operette zum Musical“, das am 27. und 28. August 2024 um 20.30 Uhr aufgeführt wird. Auf dem Programm des Galakonzerts stehen Kompositionen aus den weltberühmten Operetten Die Csárdásfürstin, Gräfin Mariza, Der Zigeunerbaron und Die lustige Witwe sowie Arien aus den Musicals My Fair Lady, Hello Dolly, Les Misérables, Cats, Phantom der Oper, Mamma Mia! und weitere.

Wir laden Sie herzlichst dazu ein, sich davon zu überzeugen, dass hochwertige Kunst keine Grenzen kennt! Das starke emotionale Erlebnis wird durch das schöne Ambiente – den historischen Innenhof der Burg von Bratislava – noch verstärkt. Wir freuen uns auf Sie!
Eintrittskarten für alle Veranstaltungen können unter www.novascena.sk erworben werden.