MKSR VYHLÁSILO PROCES VEREJNÉHO VYPOČUTIA NA NOVÉHO GR SND

Tlačová správa Ministerstva kultúry

Ministerstvo kultúry vyhlásilo proces verejného vypočutia na nového generálneho riaditeľa alebo novú generálnu riaditeľku SND

Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo v stredu 9. novembra 2022 proces verejného vypočutia na miesto generálneho riaditeľa alebo generálnej riaditeľky Slovenského národného divadla, ktoré je inštitúciou v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva. Záujemcovia a záujemkyne o túto pozíciu môžu posielať svoje prihlášky do pondelka 5. decembra 2022.

Poslanie a činnosti Slovenského národného divadla

Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia, ktorá vykonáva umelecké aktivity v súlade so zákonom č. 385/1997 Z. z. o Slovenskom národnom divadle v znení zákona č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a so Štatútom Slovenského národného divadla. 

Rozvíja národnú divadelnú kultúru, ktorú prezentuje aj v zahraničí, umelecky pripravuje a verejne predvádza hudobnodramatické, dramatické a tanečné diela, vydáva a rozširuje periodické a neperiodické publikácie a propagačné materiály, usporadúva výstavy, ktoré propagujú jeho činnosť, vykonáva vlastnú sprostredkovateľskú činnosť, vyrába scénické a kostýmové výpravy a vyvíja ďalšie významné kultúrne aktivity.

Výzvy a priority pre nové vedenie

Cieľom Ministerstva kultúry SR ako zriaďovateľa národných kultúrnych inštitúcií je zabezpečiť autorskú slobodu pre tvorbu a činnosti organizácie a zvýšiť jej transparentnosť, nezávislosť a efektívnosť fungovania na dosahovanie najlepších výsledkov pre potreby občanov v 21. storočí.

Zámerom MK SR ako zriaďovateľa je, aby SND bolo inštitúciou, ktorá  bude moderným priestorom pre jedinečné živé zážitky z činohry, opery a baletu. Aby bolo SND otvorenou inštitúciou pre umelcov, reagovalo na aktuálne dianie a trendy v divadelnej kultúre v medzinárodnom kontexte, vytváralo dramaturgiu tak, aby bola ponuka inovatívna a rozmanitá formou i obsahom a aby SND v súlade s ansámblovým princípom efektívne využívalo vlastný umelecký personál. SND bude naďalej spolupracovať s partnermi z divadelnej, akademickej, nezávislej obce, ako aj verejného a súkromného sektora na zvyšovaní relevantnosti inštitúcie. Bude vyhľadávať spoluprácu so špičkovými organizátormi a budovať dobré meno inštitúcie na relevantných medzinárodných fórach pre rozvoj divadelnej kultúry.

Očakávania od nového štatutára alebo novej štatutárky

Od nového vedenia SND sa očakáva udržateľný model financovania jednotlivých umeleckých zložiek, zabezpečenie riadiaceho divadelného tímu umeleckých zložiek pre chod a rozvoj hlavných činností s jasnou víziou orientovanou na súčasného diváka. SND bude spoznávať potreby a spätnú väzbu od súčasných návštevníkov relevantnými metódami. Bude rozvíjať širšiu odbornú diskusiu so zriaďovateľom a odbornou verejnosťou o dlhodobom smerovaní organizácie a o plánoch svojho rozvoja na 9 rokov a v súčinnosti so zriaďovateľom bude aktívne participovať na rozvoji divadelnej politiky.

V súvislosti so správou štátneho majetku sa od nového vedenia SND očakáva proaktívny prístup a súčinnosť pri vypracovávaní investičných plánov a ich realizácii. Zároveň bude pri opravách a údržbe dohliadať na uchovanie genius loci budov a ich okolia a rozvíjať pritom potrebné moderné a technické vybavenie divadla v unikátnych riešeniach. Vo vzťahu k rôznym krízovým situáciám sa od SND očakáva maximálne flexibilný a jasne komunikovaný prístup ku tvorbe riešení vyplývajúcich z možných obmedzení (napríklad energetická kríza, pandémia, inflácia a pod.), a pritom zachovávanie rozvoja divadelnej kultúry inovatívnymi spôsobmi.

Termín nástupu nového vedenia

Predpokladaný termín nástupu nového generálneho riaditeľa alebo novej generálnej riaditeľky SND je február 2023. Do výsledku procesu verejného vypočutia je dočasne poverený vedením SND Mgr. Jozef Švolík. 

Proces verejného vypočutia sa riadi pravidlami smernice MK SR, ktorá garantuje férový, otvorený a transparentný postup. Všetky informácie o procese verejného vypočutia nájdu záujemcovia a záujemkyne v Oznámení o procese verejného vypočutia a vo zverejnenej smernici (Smernica MK SR č. 9/2021) o procese verejného vypočutia. Dokumenty sú dostupné na webovom sídle Ministerstva kultúry SR – Výberové konania.