Verejné obstarávanie

Oznámenie o vyhlásení

Divadlo Nová scéna (DNS) ako verejný obstarávateľ podľa § 7 odsek 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje, že vyhlásilo verejné obstarávanie v podlimitnej zákazke s výzvou na predkladanie ponúk na „Modernizáciu riadiaceho systému scénického zariadenia v Divadle Nová scéna Bratislava“ prostredníctvom elektronického systému EVO   (zákazka č. 426715).

Všetky súvisiace informácie a podklady sú zverejnené na:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4084

Akákoľvek komunikácia medzi verejným obstarávateľom (DNS) a  záujemcami sa realizuje výlučne prostredníctvom elektronického informačného systému EVO.