Súbeh na vytvorenie a realizáciu pôvodného autorského hudobno-dramatického diela (muzikálu)

Oznam - vyhlásenie súbehu


DIVADLO NOVÁ SCÉNA BRATISLAVA vypisuje SÚBEH na vytvorenie a následnú realizáciu pôvodného autorského slovenského hudobno­‑dramatického diela (muzikálu) ľubovoľnej témy a hudobného charakteru so zacielením na mladého diváka pre tvorcov do 40 rokov (vrátane)

Cieľom tohto súbehu je iniciovanie a podpora vzniku pôvodného muzikálového diela mladej začínajúcej autorskej generácie na Slovensku. Víťazné dielo/diela budú následne profesionálne zrealizované a uvedené na scéne vypisovateľa súbehu – Divadla Nová scéna. Súbeh je ANONYMNÝ.

Súbeh sa vypisuje v tejto časovej postupnosti:

 • V čase do 17. júna 2022 je potrebné odovzdať v dvoch písomných exemplároch PODROBNÚ SYNOPSU DIELA. V nej musia byť čitateľne odprezentované hlavná dejová a obsahová línia diela, formálna štruktúra diela, umiestnenie a počet hudobno­‑speváckych a hudobno­‑tanečných čísiel, ako aj počet postáv v diele.
  V čase do 17. júna 2022 je potrebné odovzdať v dvoch písomných exemplároch minimálne 8 strán UCELENEJ ČASTI diela – a to v prípade, ak ide o dielo, ktoré bude obsahovať aj činoherné, textové časti – dialógy postáv. Ide o tematicky uzatvorenú situáciu alebo situácie v diele.

 • V čase do 17. júna 2022 je potrebné odovzdať v dvoch vytlačených exemplároch minimálne
  2 OTEXTOVANÉ PIESNE diela – a to v podobe notového záznamu piesne, s jej vokálnym, teda textovým záznamom. Ide o podpísaný text piesne pod notami.
  V čase od 17. júna do 20. júna 2022 Divadlo Nová scéna skontroluje a skompletizuje doručené materiály do súbehu. Pripraví ich a odovzdá všetkým členom odbornej komisie na preštudovanie a posúdenie.
  V čase od 20. júna do 29. júna 2022 jednotliví členovia odbornej komisie individuálne posúdia a ohodnotia predložené príspevky všetkých účastníkov súbehu.
  V čase 30. júna do 5. júla 2022 zasadnú členovia odbornej komisie a na spoločnom stretnutí vyhodnotia jednotlivé príspevky súbehu. Výsledkom ich rokovania bude odporúčanie vedeniu Divadla Nová scéna na následné dopracovanie a realizáciu najlepších náčrtov budúcich hudobno­‑dramatických diel.
  5. júla 2022 vypisovateľ súbehu zverejní mená jeho účastníkov a aj rozhodnutie Divadla Nová scéna, s ktorými účastníkmi súbehu sa do 10. júla stretnú zodpovední zástupcovia divadla s konkrétnou ponukou ďalšej dramaturgicko­‑realizačnej spolupráce, doplnenia realizačného tímu inscenácie, s cieľom uviesť dielo v jeho scénickej podobe.

 • V čase 10. júla do 10. októbra 2022 budú prebiehať samostatné libretistické a hudobno­‑textárske práce tvorcov na výslednej podobe diela a dramaturgické konzultácie so zástupcami divadla.

 • V čase 10. októbra do 10. novembra budú prebiehať prípravné práce scénickej realizácie diela.

 • V čase 3. januára 2022 do 25. februára 2023 bude prebiehať skúšobný proces scénického naštudovania a uvedenia inscenácie diela. Predpokladaný dátum premiéry diela bude koncom februára.

PODMIENKY SÚBEHU

 • Súbehu sa môžu zúčastniť jednotlivci aj autorské tímy (autor hudby, autor libreta, autor textov piesní). Súčasťou týchto tímov môžu byť, ale aj nemusia, režiséri či choreografi inscenácie. Uvedenie týchto tvorcov nie je podmienkou účasti na súbehu.
 • Súbehu sa môžu zúčastniť občania Slovenskej republiky, resp. občania s trvalým bydliskom na území Slovenskej republiky.
 • Podmienku vekovej hranice do 40 rokov musia spĺňať všetci účastníci súbehu.
 • Všetky požadované textové a aj notové materiály je potrebné posielať (nedoporučene) poštou
  v zalepenej obálke, bez uvedenia akéhokoľvek občianskeho alebo umeleckého mena či pseudonymu,
  a to na adresu: Sekretariát, Divadlo Nová scéna, Živnostenská 1, 811 06 Bratislava s uvedenou poznámkou na obálke „Súbeh“. Súčasťou zaslaného materiálu musí byť zalepená obálka, v ktorej bude uvedené úplné občianske meno účastníka súbehu a jeho kontaktné údaje. Po doručení kompletného materiálu do súbehu budú všetky jeho súčasti skontrolované, v poradí doručenia očíslované a odbornou komisiou anonymne posudzované.
  Pri absencii akejkoľvek požadovanej písomnej či notovej časti bude účastník vyradený zo súbehu. Zalepená obálka s menom účastníka bude otvorená generálnou riaditeľkou Divadla Nová scéna;
  a to až po konečnom uzatvorení súbehu a po prezentácii odporúčacieho stanoviska odbornej komisie vedeniu divadla. Otváranie obálok s menami účastníkov sa bude konať za prítomnosti členov odbornej komisie súbehu.
 • O všetkých krokoch a rozhodnutiach tohto súbehu bude Divadlo Nová scéna informovať na svojej
  webovej stránke www.novascena.sk.
 • Divadlo Nová scéna si vyhradzuje prednostné právo na dopracovanie a uvedenie predkladaných diel a jeho častí.
 • Divadlo Nová Scéna si vyhradzuje právo nevybrať ani jedného z uchádzačov.
 • Divadlo Nová scéna si vyhradzuje právo od spolupráce s vybratým uchádzačom odstúpiť v prípade, pokiaľ sa s autorským tímom nedohodne na spoločnej zmluvnej spolupráci.
 • Divadlo Nová scéna bude s podkladmi vynakladať v súlade s autorským zákonom.
 • Honorované budú len diela, ktoré budú následne dopracované v dramaturgicko­‑realizačnej spolupráci Divadla Nová scéna, a diela, ktoré budú scénicky uvedené v Divadle Nová scéna. Tento proces už bude upravovať samostatná zmluva o umeleckej spolupráci uzatvorená medzi samotnými umelcami a Divadlom Nová scéna. Dátum premiéry uvedenia diela/diel je z dôvodu vyššej moci orientačný.
  Jej konkrétny dátum bude stanovovať predmetná zmluva.

Porota bude pozostávať zo 7 členov odbornej komisie.

V prípade akýchkoľvek otázok, kontaktujte: andrea.bucko@novascena.sk