Výberové konanie GR DNS

Zverejnené životopisy kandidátov

Ministerstvo kultúry SR pokračuje v otvorených výberových konaniach, v ktorých hľadá najschopnejších odborníkov alebo najschopnejšie odborníčky do čela svojich organizácii. Koncom marca sa uskutočnia vypočutia kandidátov a kandidátiek na generálnu riaditeľku alebo generálneho riaditeľa Divadla Nová scéna (DNS).

Do výberového konania na vedenie tejto inštitúcie prišli kompletné prihlášky od piatich uchádzačov a uchádzačiek. Na základe posúdenia životopisov, projektov, motivačných listov a hĺbkových pohovorov výberová komisia pozvala do tretieho kola dvoch uchádzačov a dve uchádzačky. Jedna uchádzačka pred hĺbkovým pohovorom svoju žiadosť stiahla. Do tretieho kola postupujú títo uchádzači a tieto uchádzačky: Juraj Ďurdiak, Ingrid Fašiangová, Andrea Kozáková a Peter Oravec.

Tretie kolo sa uskutoční 25. a 30. marca 2021 v sídle ministerstva kultúry (MK SR). Bude mať dve časti, neverejné a verejné vypočutie. V rámci neverejného vypočutia výberová komisia každého kandidáta a kandidátku oboznámi s výsledkami kontroly referencií z jeho alebo jej doterajšej kariéry. Členovia a členky komisie sa tiež môžu pýtať na prax a skúsenosti. Počas následného verejného vypočutia pred výberovou komisiou a verejnosťou predstaví každý uchádzač a každá uchádzačka svoj projekt rozvoja a riadenia DNS. Zároveň odpovie na otázky verejnosti a členov alebo členiek komisie.

Transparentné výberové konanie

Verejnosť si vypočutie pozrie prostredníctvom online prenosu na webovej stránke ministerstva. Podrobnosti o online prenose a o používaní elektronickej aplikácie na kladenie otázok zverejní ministerstvo na svojej webovej stránke v deň verejného vypočutia. Po vypočutí zostaví komisia poradie uchádzačov a uchádzačiek a odporučí ministerke najvhodnejšieho. Zápisnicu z celého výberového konania aj s odôvodneniami rozhodnutia komisie a tiež záznam z verejného vypočutia zverejní ministerstvo po skončení výberového konania.

Životopisy uchádzačov a uchádzačiek o pozíciu generálnej riaditeľky / generálneho riaditeľa DNS budú zverejnené v zmysle smernice MK SR č. 4/2020 najneskôr sedem kalendárnych dní (18. 3. 2021) pred konaním tretieho kola na stránke výberového konania generálny riaditeľ/riaditeľka – Divadlo Nová scéna. Ministerstvo pozýva odbornú aj širokú verejnosť, aby sa s nimi oboznámili a v prípade záujmu poskytli tiež spätnú väzbu ku kandidátom a kandidátkam na e-mailovú adresu: vyber.riaditelns@culture.gov.sk.

Ministerstvo kultúry SR vypísalo výberové konanie na generálneho riaditeľa alebo generálnu riaditeľku DNS 29. októbra 2020 a záujemcovia a záujemkyne sa mohli hlásiť do 26. novembra 2020. Riadi sa pravidlami ministerskej smernice č. 4/2020 o výberových konaniach, ktoré garantujú férový, otvorený a transparentný postup.

Výberová komisia

Kandidátov a kandidátky na vedenie DNS posúdi 7-členná výberová komisia. Tri členky komisie menovala priamo ministerka, a to Barbaru Brathovú (zástupkyňa ministerky z vecne príslušného organizačného útvaru MK SR), Evu Babitzovú (externá odborníčka s reputáciou a dlhodobou praxou v oblasti manažmentu) a Luciu Kišš (externá odborníčka s reputáciou a dlhodobou praxou v riadení verejnej organizácie, ktorá je rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou mimo oblasti kultúry).

Za personálnu poradkyňu ako externú odborníčku, menovala ministerka na návrh Osobného úradu MK SR Petru Gondžúrovú. Ďalšie dve členky a člena výberovej komisie vymenovala ministerka na základe návrhov z externého prostredia. Sú medzi nimi: Zuzana Šebestová (zástupca zamestnancov DNS), Olja Triaška Stefanović (externý odborník s reputáciou a dlhodobou praxou experta na danú oblasť navrhnutý zástupcami akademického prostredia) a Michal Babiak (externý odborník s reputáciou a dlhodobou praxou v oblasti pôsobenia zriadenej organizácie z prostredia nezávislej kultúry navrhnutý riaditeľom Fondu na podporu umenia).

Divadlo Nová scéna

DNS je štátnou príspevkovou organizáciou ministerstva kultúry, ktorá rozvíja divadelné umenie a kultúru, vytvára podmienky pre vznik a realizáciu pôvodných slovenských muzikálov, taktiež uvádza svetoznáme muzikálové a operetné diela. Vedením DNS je dočasne poverená Ingrid Fašiangová.

Zdroj: MK SR