Výsledky Súbehu

správa

Výsledky Súbehu Divadla Nová scéna

Stretnutie odbornej komisie sa uskutočnilo dňa 30. júna o 11.00 hod. v zasadačke generálnej riaditeľky Divadla Nová scéna. Komisia si v úvode zvolila svojho predsedu, ktorým sa stal p. Patrick Fridrichovský.

Hneď v úvode komisia vylúčila z hodnotenia a posudzovania príspevok č. 8 (Dievča), nakoľko nespĺňal dve kritéria z podmienok Súbehu (nepôvodnosť hudobnej zložky príspevku a uvedenie mena jedného z autorov príspevku, ktorý nespĺňal vekovú hranicu).

Komisia v ďalšom slede obodovala všetky zvyšné príspevky.

Po vyhodnotení tohto bodovania vyvstali tri príspevky s najvyšším bodovým ohodnotením. Tie vstúpili do druhého kola - analytickej rozpravy a diskusie všetkých členov komisie. Po detailnej rozprave, v ktorej sa posudzovali všetky aspekty predložených príspevkov (ich námet, literárna kvalita, dramatická štruktúra, dialogický jazyk, hudobná kvalita predložených piesní a predovšetkým schopnosť autorov diel dopracovať predložené príspevky do konečného tvaru scénického diela), odborná komisia napokon opätovne bodovala (v inom princípe tzv. 100 bodov v štyroch aspektoch). Výsledky tohto hlasovania prinieslo poradie troch príspevkov - č. 3 (Medzi riadkami)- 306/600 bodov, č. 6 (Priemerní) - 353/ 600 bodov  a č. 4 (Štefánik)- 350/600 bodov .

Komisia jednohlasne skonštatovala, že ani jeden z príspevkov nedosahuje kvality a záruky pre vznik uceleného a kompletného kvalitného libreta do divadlom stanoveného termínu premiéry diela február - marec 2023 s prípravnou fázou na jeseň 2022.

Odborná komisia Divadla Nová scéna sa plánuje skontaktovať s autormi všetkých týchto troch príspevkov, odovzdať im odporúčania odbornej komisie na ďalšie dopracovanie predložených materiálov a ponúknuť im možnosť procesu tzv. vývoja diela v dlhšom časovom horizonte - bez presne stanoveného dátumu možného uvedenia diela.

Divadlo Nová scéna tiež plánuje vytvoriť workshop zameraný na prípravu hudobno-literárnej predlohy muzikálu, ktorý bude pre autorov prvých troch príspevkov zadarmo. 

Napriek tomu, že odborná porota nevybrala žiaden príspevok na tvorbu v roku 2022, Divadlo Nová scéna chce v iniciatíve pokračovať a považuje ju za dôležitú. Pozitívne hodnotí fakt, že prišlo až 9 textov so zaujímavými témami a nápadmi, ktoré treba dopracovať najmä po scenáristickej stránke. Všetkým zúčastneným držíme palce v ich nasledovnej tvorbe. 

Porota zasadala v zložení:

Patrick Fridrichovský (dramaturg, textár, publicista) - predseda poroty

Svetozár Sprušanský (dramaturg Divadla Nová Scéna, režisér)

Andrea Bučko (lektorka dramaturgie Štúdia Olympia, hudobníčka, pedagogička) 

Ľubomír Dolný (šéfdirigent Divadla Nová Scéna)

Nora Ibsenová (teatrologička, hudobníčka)

Michaela Mojžišová (operná historička, kritička, vedecká pracovníčka Ústavu divadelnej a filmovej vedy CVU SAV)

 

Prvé kolo anonymného hlasovania do 10 bodov (pre každého z porotcov) dopadlo nasledovne:

    č.1. Herečka z detskej izby -18 bodov 

    č.2. Dolce Vita - 22 bodov

    č.3. Medzi riadkami - 24 bodov

    č.4. Štefánik - 39 bodov

    č. 5. Šelesť- 14 bodov

    č. 6. Priemerní-36 bodov

    č. 7. Svetlo - 22 bodov

    č. 8. Dievča - 32 bodov

    č. 9. Básnik ulice- 10 bodovDruhé kolo bodovania -  po 100 bodov v 4 kategóriach dopadlo nasledovne: 

    č. 3. Medzi riadkami -  306/600

    č. 4. Štefánik -               350/600

    č.  6. Priemerní -           353/ 600


Dňa 30. júna 2022 zasadnú členovia odbornej komisie a na spoločnom stretnutí vyhodnotia 9 zaslaných príspevkov do súbehu. Výsledkom ich rokovania bude odporúčanie vedeniu Divadla Nová scéna na následné dopracovanie a realizáciu najlepších náčrtov budúcich hudobno­‑dramatických diel.

Členovia poroty:

Svetozár Sprušanský (dramaturg Divadla Nová scéna, režisér)
Patrick Fridrichovský (dramaturg, textár, publicista)
Stano Slovák (umelecký šéf činohry Městského divadla Brno,herec, režisér, pedagóg)
Andrea Bučko (lektorka dramaturgie Štúdia Olympia Divadla Nová scéna, hudobníčka, pedagogička) 
Nora Ibsenová (teatrologička, hudobníčka)
Michaela Mojžišová (operná historička, kritička, vedecká pracovníčka Ústavu divadelnej a filmovej vedy CVU SA)
Ľubomír Dolný (šéfdirigent Divadla Nová scéna)

 


DIVADLO NOVÁ SCÉNA vypísalo SÚBEH na vytvorenie a následnú realizáciu pôvodného autorského slovenského hudobno­‑dramatického diela (muzikálu) ľubovoľnej témy a hudobného charakteru so zacielením na mladého diváka pre tvorcov do 40 rokov (vrátane). Cieľom tohto súbehu je iniciovanie a podpora vzniku pôvodného muzikálového diela mladej začínajúcej autorskej generácie na Slovensku. Víťazné dielo/diela budú následne profesionálne zrealizované a uvedené na scéne vypisovateľa súbehu – Divadla Nová scéna. Súbeh je ANONYMNÝ.

 

PODMIENKY SÚBEHU

  • Súbehu sa môžu zúčastniť jednotlivci aj autorské tímy (autor hudby, autor libreta, autor textov piesní). Súčasťou týchto tímov môžu byť, ale aj nemusia, režiséri či choreografi inscenácie. Uvedenie týchto tvorcov nie je podmienkou účasti na súbehu.
  • Súbehu sa môžu zúčastniť občania Slovenskej republiky, resp. občania s trvalým bydliskom na území Slovenskej republiky.
  • Podmienku vekovej hranice do 40 rokov musia spĺňať všetci účastníci súbehu.
  • Všetky požadované textové a aj notové materiály je potrebné posielať (nedoporučene) poštou v zalepenej obálke, bez uvedenia akéhokoľvek občianskeho alebo umeleckého mena či pseudonymu, a to na adresu: Sekretariát, Divadlo Nová scéna, Živnostenská 1, 811 06 Bratislava s uvedenou poznámkou na obálke „Súbeh“. Súčasťou zaslaného materiálu musí byť zalepená obálka, v ktorej bude uvedené úplné občianske meno účastníka súbehu a jeho kontaktné údaje. Po doručení kompletného materiálu do súbehu budú všetky jeho súčasti skontrolované, v poradí doručenia očíslované a odbornou komisiou anonymne posudzované. Pri absencii akejkoľvek požadovanej písomnej či notovej časti bude účastník vyradený zo súbehu. Zalepená obálka s menom účastníka bude otvorená generálnou riaditeľkou Divadla Nová scéna; a to až po konečnom uzatvorení súbehu a po prezentácii odporúčacieho stanoviska odbornej komisie vedeniu divadla. Otváranie obálok s menami účastníkov sa bude konať za prítomnosti členov odbornej komisie súbehu.
  • O všetkých krokoch a rozhodnutiach tohto súbehu bude Divadlo Nová scéna informovať na svojej webovej stránke www.novascena.sk.
  • Divadlo Nová scéna si vyhradzuje prednostné právo na dopracovanie a uvedenie predkladaných diel a jeho častí.
  • Divadlo Nová Scéna si vyhradzuje právo nevybrať ani jedného z uchádzačov.
  • Divadlo Nová scéna si vyhradzuje právo od spolupráce s vybratým uchádzačom odstúpiť v prípade, pokiaľ sa s autorským tímom nedohodne na spoločnej zmluvnej spolupráci.
  • Divadlo Nová scéna bude s podkladmi vynakladať v súlade s autorským zákonom.
  • Honorované budú len diela, ktoré budú následne dopracované v dramaturgicko­‑realizačnej spolupráci Divadla Nová scéna, a diela, ktoré budú scénicky uvedené v Divadle Nová scéna. Tento proces už bude upravovať samostatná zmluva o umeleckej spolupráci uzatvorená medzi samotnými umelcami a Divadlom Nová scéna. Dátum premiéry uvedenia diela/diel je z dôvodu vyššej moci orientačný. Jej konkrétny dátum bude stanovovať predmetná zmluva.