MK SR vyhlásilo výberové konanie na pozíciu generálnej riaditeľky/riaditeľa Divadla Nová scéna

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 26. novembra 2020.

Ministerstvo kultúry SR (MK SR) vyhlásilo výberové konanie na pozíciu generálnej riaditeľky alebo generálneho riaditeľa bratislavského Divadla Nová scéna. Riadi sa novými pravidlami ministerskej smernice o výberových konaniach, ktoré garantujú férový, otvorený a transparentný postup. Záujemcovia o riadenie divadla sa môžu prihlásiť do 26. novembra 2020.

Uchádzači o vedenie Divadla Nová scéna by sa vo svojich projektoch rozvoja a riadenia divadla mali zamerať na Novú scénu ako na moderný divadelný priestor pre jedinečné živé zážitky z produkcie hudobno-dramatických a činoherných diel. Mali by garantovať inovatívnu a rozmanitú dramaturgiu, ktorá bude zahŕňať aj umelecky náročnejšie produkcie. Zároveň sa zamerať na program venovaný deťom a mládeži. V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 sa od budúceho štatutára Divadla Nová scéna očakávajú aj inovatívne riešenia,  ktoré budú rozvíjať divadelnú kultúru a zaistia jej dostupnosť pre čo najširšie publikum. V spolupráci s MK SR sa tiež aktívne zapojí do rozvoja divadelného umenia v rámci pripravovanej stratégie rezortu do roku 2030. Rovnako dôležité je predloženie vízie efektívneho financovania inštitúcie, činnosti jej umeleckej zložky, celkovej prevádzky a rozvoja ľudských zdrojov.

Divadlo Nová scéna je štátna príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR. Zameriava sa na najmä na hudobno-dramatické diela. Vytvára podmienky pre vznik a uvádzanie pôvodných slovenských muzikálov a taktiež známych diel zo svetovej muzikálovej a operetnej scény. Do výsledku vyhláseného výberového konania je vedením Divadla Nová scéna dočasne poverená Ingrid Fašiangová.

Všetky informácie o postupe výberového konania a jeho podmienkach nájdu záujemcovia v Oznámení o výberovom konaní a tiež v novej smernici o výberovom konaní. Dokumenty sú dostupné na webovom sídle Ministerstva kultúry SR.

http://www.culture.gov.sk/organizacie-ministerstva/vyberove-konania