Martin Janšák

Narodil sa 20. apríla 2001 v Bratislave.

Žije v Senici, od šiestich rokov navštevoval Základnú umeleckú školu, začal s hrou na zobcovú flautu, po dvoch rokoch pokračoval so spevom, hrou na akordeón a dramatický odbor navštevoval desať rokov.
Študuje odbor spev na Konzervatóriu  v Bratislave , rok študoval aj hudobno-dramatický odbor.
V roku 2018 pod vedením ZUŠ v Senici spieval Českou mši vánoční od Jana Jakuba Rybu v scénickom predvedení. 
Spieva aj v cirkevnom zbore v Senici.

Postavy v predstaveniach