Registrácia

Prihlasovacie údaje

Dobrý deň!

Ako návštevník Divadla Nová scéna nám poskytujete svoje osobné údaje, s ktorými následne pracujeme. Spôsob, akým s Vašimi osobnými údajmi narábame, Vám predstavíme nižšie.

KTO SME?

Divadlo Nová scéna na účely právnej úpravy ochrany osobných údajov stojí v postavení tzv. Prevádzkovateľa, t. j. osoby, ktorá spracúva získané osobné údaje. Naše kontaktné údaje sú:

Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1
812 14 Bratislava
IČO: 00164861
DIČ: 2020829998

zástupca:  Mgr. Ingrid Fašiangová, generálna riaditeľka
zodpovedná osoba:  Ing. Eduard Demjan
kontaktné údaje: GDPR@novascena.sk

(ďalej len „Divadlo“)

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom zodpovednej osoby. V prípade, že nám zašlete námietku či žiadosť, vybavíme ju v lehote do 30 dní, pričom Vás budeme o jej vybavení informovať.

 

AKÉ ÚDAJE O VÁS ZÍSKAVAME?

A. Pri zakúpení vstupenky budeme spracúvať Vaše osobné údaje za účelom plnenia z kúpnej zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR). Tieto údaje spracúvame v rôznom rozsahu podľa spôsobu, akým si vstupenku zakúpite.

 • Vstupenka môže byť zakúpená priamo v pokladni. Pri pokladni si od Vás budeme pýtať meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo. Tieto osobné údaje spracúvame po dobu 12 mesiacov odo dňa zakúpenia vstupenky na pokladni.
 • Vstupenka môže byť zakúpená formou nášho on-line predajného systému na stránke novascena.xl.sk resp. www.novascena.xl.sk formou zrýchleného nákupu, pričom bez registrácie do predajného systému spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo. Tieto osobné údaje spracúvame po dobu 12 mesiacov odo dňa zakúpenia vstupenky.
 • V prípade registrácie budeme požadovať väčšie množstvo osobných údajov, a to navyše v rozsahu poštová adresa a dátum resp. rok narodenia. Tieto osobné údaje budeme spracúvať po celý čas registrácie, pokiaľ svoj vytvorený účet nezrušíte.
 • Prostredníctvom uvedených údajov máme možnosť Vás informovať o zmenách v programe, ktoré sa vzťahujú na Vami zakúpené predstavenie.

V prípade, ak sa zapojíte do súťaže, ktoré organizujeme, budeme za týmto účelom spracúvať údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, PSČ. Na zapojenie sa do súťaže však potrebujeme Váš súhlas so spracovaním osobných údajov. Tento môžete kedykoľvek odvolať, čo však bude mať za následok nemožnosť ďalšej účasti na súťaži

B. Vaše osobné údaje spracúvame aj za účelom marketingovej komunikácie, ktorou Vás budeme informovať o pripravovaných akciách či iných novinkách, a to v rozsahu max. meno, priezvisko, e-mail, ku ktorým sa môžeme dostať viacerými spôsobmi.

 • Pokiaľ sa prihlásite na odber noviniek priamo na našej internetovej stránke nova-scena.sk alebo www.novascena.sk.
 • Pokiaľ si zakúpite vstupenku na predstavenie, automaticky Vás zaradíme na odber noviniek formou newsletterov. Toto spracúvanie osobných údajov vykonávame na základe právneho titulu, ktorým je oprávnený záujem prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, pričom medzi tieto oprávnené záujmy patrí: záujem Divadla na informovaní verejnosti o predstaveniach a podujatiach, ktoré Divadlo a kultúrna inštitúcia poskytuje.

Vaše osobné údaje za týmto účelom budeme spracúvať odo dňa zakúpenia vstupenky, resp. samostatnej registrácie na odber newsletterov, až pokým nevyužijete svoje právo sa z odberu newsletterov odhlásiť formou jednoduchého odkazu v každom zaslanom newsletteri, či formou námietky priamo na vyššie uvedenej e-mailovej adrese.

C. Za účelom propagácie organizovaných akcií či predstavení Divadla vyhotovujeme fotografické či audiovizuálne záznamy. Takéto spracúvanie osobných údajov vykonávame na základe tzv. oprávneného záujmu prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, pričom medzi oprávnené záujmy Divadla patrí informovanie verejnosti o kultúrnych podujatiach a predstaveniach organizovaných Divadlom. Môže sa teda výnimočne stať, že budete súčasťou týchto fotografií, ktoré by mohli byť zverejnené aj na internete či inom verejne prístupnom mieste. Aj v tomto prípade máte možnosť využiť námietku, ktorú nám zašlete na vyššie zverejnenú e-mailovú adresu.


S KÝM ZDIEĽAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
 • Vaše údaje neposkytujeme tretím stranám, môžu však byť uložené v databázových systémoch tretích strán, ktoré využívame pre ich spracovanie.
 • Vaše osobné údaje sa neposkytujú do zahraničia, narábame s nimi výlučne len my.

V súvislosti s týmto spracúvaním osobných údajov máte viacero práv.


O AKÉ PRÁVA IDE?
 • Odvolanie súhlasu

Pokiaľ je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov súhlas a neprajete si, aby sme Vaše osobné údaje naďalej spracúvali, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktných údajov Divadla uvedených vyššie alebo zaslaním e-mailovej správy zodpovednej osobe.

Odvolanie súhlasu však samo o sebe neznamená, že doteraz spracúvanie osobné údaje sú spracúvané nezákonne.

 • Právo na prístup

Právo na prístup k osobným údajom znamená, že si môžete žiadať potvrdenie, či spracúvame Vaše osobné údaje.
Pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame, zašleme Vám potvrdenie s informáciami:

 1. za akým účelom ich spracúvame,
 2. o aké osobné údaje sa jedná,
 3. či sú osobné údaje poskytované iným osobám,
 4. predpokladaná doba uchovávania osobných údajov,
 5. či spracúvame osobné údaje automatizovane vrátane profilovania.

Na požiadanie Vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Informácie sa poskytujú prioritne elektronickými prostriedkami, pokiaľ by ste mali záujem o iný spôsob, je potrebné ho v žiadosti uviesť. V prípade záujmu o zaslanie informácií iným ako elektronickým spôsob, Vám môžu byť účtované náklady za tlač, kopírovanie a poštové služby.

 • Právo na opravu osobných údajov

Kedykoľvek máte právo požiadať o nápravu spracúvaných osobných údajov ak zistíte, že spracúvame nesprávne osobné údaje, či je potrebné tieto údaje doplniť.
Právo na vymazanie/zabudnutie osobných údajov.
Máte právo požadovať výmaz osobných údajov. Vymazanie je však možné len za zákonom stanovených podmienok, a to:

 1. pokiaľ osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich získavali alebo inak spracúvali;
 2. pokiaľ odvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ, na základe ktorého s osobnými údajmi ďalej narábame,
 3. pokiaľ úspešne uplatníte jednu z námietok spracúvania osobných údajov,
 4. pokiaľ sa osobné údaje spracúvali nezákonne,
 5. dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 6. osobné údaje boli získavané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osôb mladších ako 16 rokov.

Nie vo všetkých prípadoch však budeme nútení Vašej žiadosti vyhovieť. Za predpokladu, že je spracúvanie osobných údajov potrebné na:

 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
 2. na splnenie povinností alebo úloh podľa zákona alebo medzinárodnej zmluvy,
 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 4. na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz by uplatnenie tohto cieľa znemožnilo či neprimerane sťažilo.
 5. pokiaľ je potrebné na uplatnenie právneho nároku,

budete musieť tieto zásahy strpieť.
Pokiaľ vyhovieme Vášmu podnetu a údaje vymažeme, kontaktujeme aj prípadné tretie osoby, ktoré osobné údaje spracúvajú. Rovnako všetky zverejnené osobné údaje stiahneme.

 • Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, a to:

 1. v čase, keď napadnete správnosť spracúvaných osobných údajov a my overujeme ich správnosť,
 2. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, no namiesto ich vymazania nás požiadate o obmedzenie ich použitia,
 3. pokiaľ naďalej nepotrebujeme spracúvať Vaše osobné údaje, no vy ich potrebujete na uplatnenie svojho nároku,
 4. pokiaľ si uplatníte námietku spracúvania osobných údajov a my preverujeme jej opodstatnenosť.

Obmedzenie spracúvania bude znamenať, že sa s Vašimi údajmi v danom čase nenakladáme. Pracovať s týmito údajmi budeme oprávnení len za predpokladu, že nám k tomu dáte súhlas, či na účel uplatneného nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. Obmedzenie spracúvania osobných údajov prebieha po dobu potrebnú na zváženie ďalšieho postupu.
Akonáhle zvážime, že sme oprávnení s Vašimi osobnými údajmi ďalej nakladať, budeme Vás o tomto rozhodnutí informovať.

 • Právo na prenosnosť údajov

Prenosnosť údajov znamená, že údaje, ktoré ste nám poskytli na základe súhlasu alebo zmluvy, na Vašu žiadosť „prenesieme“ inej osobe.
Podmienkou však je, aby sme tieto údaje spracúvali v automatizovanej podobe, t. j. elektronicky, aby bolo s nimi možné týmto spôsobom manipulovať.

 • Právo namietať

Kedykoľvek máte možnosť namietať spracúvanie Vašich osobných údajov v konkrétnych situáciách, pokiaľ

 1. vykonávame spracúvanie Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu alebo úlohy realizovanej vo verejnom záujme či výkone verejnej moci.
 2. Vašu námietku vždy posúdime s ohľadom na zásah do konkrétnych práv, ktoré namietate, pričom Vás o výsledku tohto posúdenia budeme informovať.
 3. spracúvame Vaše osobné údaje na účely priameho marketingu. Táto námietka je absolútna čo znamená, že osobné údaje nebudeme ďalej za týmto účelom spracúvať.
 4. ktoré sa vykonáva na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely okrem situácie, že je takéto spracovanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

 

 • Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

Pokiaľ sa domnievate, že došlo k porušeniu zákona, máte možnosť podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Vaše sťažnosti, námietky či žiadosti vybavujeme do 30 kalendárnych dní, pričom Vás vždy budeme o výsledku informovať.

 

Článok 1  
ÚVODNÉ USTANOVENIA
 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) Divadla Nová Scéna (ďalej len „DNS“) sa vzťahujú na predaj vstupeniek na všetky divadelné predstavenia, prípadne iné podujatia organizované DNS alebo treťou osobou v spolupráci s DNS alebo na základe dohody s DNS (ďalej len „podujatia“):
  1. priamo v pokladnici DNS, priamo na obchodnom oddelení DNS, predajných sieťach zmluvného predajcu (ďalej spolu len „predajné miesta“) alebo
  2. prostredníctvom internetového portálu novascena.sk (ďalej len „portál DNS“) prípadne prostredníctvom internetových portálov prevádzkovateľov, s ktorými DNS uzatvorilo osobitnú zmluvu (ďalej len „partnerský portál“).
 2. Tieto VOP upravujú vzájomný vzťah medzi DNS a :
  1. návštevníkom,
  2. zákazníkom a
  3. majiteľom vstupenky.
 3. Návštevníkom je osoba zaregistrovaná na portáli DNS, ktorá navštívi portál DNS za účelom získania informácie o aktuálnych a/alebo pripravovaných podujatiach a môže pritom využiť aj ďalšie služby portálu, a to najmä zakúpiť si vstupenky na vybrané podujatia alebo darčekové poukážky.
 4. Zákazníkom je návštevník ale aj osoba, ktorá nie je zaregistrovaná na portáli DNS a vyvíja aktivitu voči DNS za účelom získania informácií o aktuálnych a/alebo pripravovaných podujatiach a za účelom využitia služieb poskytovaných DNS.
 5. Majiteľom vstupenky je osoba, ktorá reálne vlastní vstupenku zakúpenú na predajných miestach alebo prostredníctvom portálu DNS, prípadne partnerského portálu.
 6. Tieto VOP sa vzťahujú na poskytovanie doplnkových služieb v súvislosti s usporiadaním divadelného predstavenia alebo iného kultúrneho podujatia .
 7. Tieto VOP sa vzťahujú aj na prenechávanie hnuteľného majetku, nachádzajúceho sa vo vlastníctve, v nájme alebo v správne DNS, a to do nájmu, podnájmu alebo výpožičky ako aj na prenechávanie priestorov DNS do podnájmu.
 8. Tieto VOP sa vzťahujú aj na vypožičiavanie kostýmov, rekvizít, technického zariadenia a dekorácií, ktoré sú vo vlastníctve, v podnájme alebo v správe DNS.

 

Článok 2  
REZERVÁCIA, NÁKUP A PREDAJ VSTUPENIEK

A. VSTUPENKY

 1. Pod vstupenkou sa rozumie oprávnenie vstupu majiteľa vstupenky na podujatie a oprávnenie majiteľa vstupenky využívať s tým spojené priestory a služby.
 2. Vstupenka na predstavenia DNS je ceninou a jej falšovanie sa trestá podľa príslušného zákona.
 3. Vstupenka slúži pre majiteľa Vstupenky ako doklad o jej zakúpení. Ak záujemca (majiteľ vstupenky) požaduje iný doklad ako je Vstupenka, je potrebné kontaktovať obchodné oddelenie pred zakúpením vstupenky.
 4. Vstupenky sú oslobodené od DPH.
 5. Vstupenky bez kontrolného kupónu alebo inak úmyselne alebo neúmyselne poškodená vstupenka je neplatná a jej majiteľovi nebude po predložení takejto vstupenky umožnený vstup na predmetné podujatie, respektíve do priestorov DNS.
 6. Klasická papierová vstupenka s ochrannými prvkami zakúpená na predajných miestach a tiež vstupenka zakúpená prostredníctvom portálu DNS alebo partnerského portálu (ďalej len „Hometicket“ ) musí obsahovať:
  1. názov podujatia,
  2. termín podujatia (dátum a čas začiatku podujatia),
  3. identifikačný kód,
  4. cenu vstupenky,
  5. miesto konania podujatia a označenie zakúpeného miesta na podujatie,
  6. názov prevádzkovateľa podujatia.
 7. Aktuálne ceny vstupeniek sú uverejnené na predajných miestach a na webovej stránke DNS www.novascena.sk

B. ZMLUVNÝ VZŤAH

 1. Zmluvný vzťah medzi DNS a fyzickou alebo právnickou osobou vzniká:
  1. zakúpením vstupenky na predajných miestach alebo prostredníctvom portálu DNS príp. partnerského portálu,
  2. vyplnením a potvrdením Záväznej objednávky  v súlade s článkom 2 písm. D bod C/. ods. 3 týchto VOP.
 2. Uzatvorením zmluvy podľa článku 2 písm. B ods. 1 písm. a. týchto VOP sa stávajú VOP neoddeliteľnou súčasťou takejto zmluvy a sú záväzné pre obe zmluvné strany.
 3. Uskutočnením záväznej objednávky podľa článku 2 písm. D bod C/ ods. 3 VOP hromadný odberateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a vyjadruje súhlasu s aplikáciou VOP na vzťah vzniknutý medzi DNS a ním ako odberateľom.

C. REZERVÁCIA VSTUPENIEK

 1. Vstupenky je možné rezervovať :
  1. osobne v pokladnici DNS a na oddelení predaja DNS (Kollárovo nám. 20, Bratislava), príp. v predajných sieťach zmluvných predajcov,
  2. telefonicky na tel. číslach, ktoré sú uvedené na novascena.sk
  3. emailom:  rezervacie@novascena.sk
 2. Rezervácia vykonaná osobne alebo telefonicky (viď. článok 2 písm. C ods. 1 písm. a., b. týchto VOP), pokiaľ DNS neurčí inak, je platná 3 pracovné dni od jej uskutočnenia. Rezervované vstupenky sa musia vyzdvihnúť v pokladnici DNS do 3 pracovných dní odo dňa rezervovania, príp. v dohodnutom termíne.
 3. Potvrdenie o prijatí rezervácie uskutočnenej prostredníctvom emailu (viď. článok 2, písm. C ods. 1 písm. c. VOP) zasiela pracovník obchodného oddelenia v pracovné dni od 8.00 – 16.00 hod.. Potvrdenie rezervácie obsahuje základné informácie o podujatí, o prevádzkovateľovi podujatia, identifikátor rezervácie (rezervačné číslo/číslo objednávky) a trvanie rezervácie (exspiráciu), na zadanú mailovú adresu zákazníka.
 4. Vstupenky rezervované prostredníctvom emailu si môže zákazník počas platnosti rezervácie zaplatiť v pokladni DNS. Pri kúpe vstupenky je potrebné nahlásiť pokladníčke identifikátor rezervácie.
 5. Pri platbe rezervovaných vstupeniek v pokladnici DNS je možné uplatniť si zľavu z ceny vstupenky podľa článku 2 písm. D bod iv. týchto VOP.
 6. Po uplynutí trvania rezervácie (exspirácii) podľa článku 2 písm. C ods. 2 . a 3. týchto VOP budú vstupenky automaticky uvoľnené na ďalšiu rezerváciu alebo predaj.
 7. O predĺženie rezervácie možno v odôvodnených prípadoch požiadať iba elektronicky (mailom) na adrese rezervacie@novascena.sk alebo telefonicky na kontaktoch Obchodného oddelenia DNS, uvedených na novascena.sk. Opakované rušenie a nové vytváranie rezervácií miest na tom istom predstavení sa považuje za úmyselné blokovanie miest s cieľom poškodiť obchodné záujmy DNS. DNS si vyhradzuje právo rezerváciu takéhoto zákazníka po predchádzajúcom márnom upozornení zrušiť.
 8. Rezervácia vstupeniek ku dňu predstavenia nie je možná.

D. NÁKUP VSTUPENIEK

A/ prostredníctvom predajných miest

 1. Vstupenky možno zakúpiť priamo v pokladnici DNS na Kollárovom námestí 20 v Bratislave, v dňoch bežnej prevádzky divadla v rámci otváracích hodín pokladnice uvedených na novascena.sk , prípadne po predchádzajúcej dohode na obchodnom oddelení DNS alebo v predajnej sieti zmluvných predajcov.
 2. Zákazník môže v pokladnici zakúpiť najviac 10 vstupeniek. Výnimkou z uvedeného je hromadný predaj na základe hromadnej rezervácie upravený v článku 2 písm. D bod C/. VOP.
 3. V pokladnici DNS je možná platba týmito druhmi platobných kariet: MASTER CARD, MASTER CARD ELEKTORNIC, MAESTRO, VISA, VISA ELECTRON, V PAY. Platbu kartou je potrebné nahlásiť vopred.
 4. V pokladnici DNS je možná platba kultúrnymi poukazmi vydanými Ministerstvom kultúry SR. Túto možnosť majú zákazníci počas otváracích hodín pokladnice uvedených na novascena.sk
 5. Nárok na vystavenie daňového dokladu vzniká po úhrade vstupeniek zakúpených v pokladnici DNS na vyžiadanie klienta.
 6. V prípade, ak vstupenky boli objednané prostredníctvom e-mailu rezervacie@novascena.sk (alebo na iných e-mailových kontaktoch Obchodného oddelenia) podľa článku 2 písm. C ods. 1 písm. c. VOP a/alebo na základe písomnej Záväznej objednávky podľa článku 2 písm. D bod iii. VOP, budú odoslané na adresu zákazníka do piatich dní po ich uhradení formou pošty príp. elektronickou formou na e-mail zákazníka (Hometicket). V prípade zaslanie Vstupeniek poštou si DNS účtuje poplatok za poštovné a balné. Ak zákazník o zaslanie vstupeniek nepožiada, budú mu, po ich úhrade, k dispozícii v pokladnici DNS, kde si ich osobne vyzdvihne v termíne podľa dohody.
 7. Zakúpené vstupenky prostredníctvom predajnej siete zmluvných predajcov sa prioritne riadia všeobecnými obchodnými podmienkami daného zmluvného predajcu.
 8. Ak nedôjde k zrušeniu predstavenia alebo ak v prípade zmeny predstavenia, majiteľ vstupenky nevyužije poskytnuté náhradné predstavenie DNS, zakúpené vstupenky nie je možné stornovať/vrátiť. Rovnako aj vystavené faktúry na základe Záväznej objednávky nie je možné stornovať.
 9. DNS môže poskytnúť zľavy podľa článku 2 písm. D bod D/. týchto VOP pri predaji vstupeniek výlučne osobne v pokladnici DNS.

B/ prostredníctvom internetového portálu

 1. Návštevník portálu DNS môže využívať služby súvisiace so zakúpením vstupeniek na vybrané podujatia zverejnené na webovom sídle novascena.sk
 2. Návštevník portálu si môže zakúpiť maximálne 10 vstupeniek na podujatie, čas na vykonanie/dokončenie nákupu vstupenky (po ich výbere) je 10 minút. Potvrdenie o zakúpení a zakúpené vstupenky (Hometickety) sa zasielajú automaticky na e-mailovú adresu, ktorú zadal návštevník portálu počas kúpy vstupenky na konkrétne podujatie.
 3. Návštevník portálu musí vyplniť formulár pričom kľúčový je e-mail nakoľko po úspešnom zaplatení mu budú e-mailom zaslané Hometickety.
 4. Platba za predaj vstupeniek online prebieha prostredníctvom služby platobnej brány 24PAY, ktorá umožňuje návštevníkovi portálu zaplatiť za vstupenky platobnou kartou VISA, MAESTRO, MASTERCARD. Pri platbe systém návštevníka portálu presmeruje na platobný portál 24PAY, ktorý finančnú transakciu ďalej realizuje.
 5. Po uskutočnení platby za vstupenku (poukázaní sumy na účet DNS) systém automaticky zasiela na e-mailovú adresu návštevníka, ktorý si zakúpil vstupenku, vstupenku v elektronickej forme (súbor vo formáte PDF). Návštevník sa stáva majiteľom vstupenky v okamihu doručenia vstupenky v elektronickej forme na ním uvedený e-mail. Majiteľ vstupenky si môže vstupenku  v elektronickej forme vytlačiť na tlačiarni spôsobilej tlačiť na formát papiera A4.
 6. Vstupenka slúži ako doklad o jej zakúpení. Ak záujemca (majiteľ vstupenky) požaduje iný doklad ako je Vstupenka, je potrebné kontaktovať obchodné oddelenie pred zakúpením vstupenky.
 7. Každá vstupenka zakúpená prostredníctvom portálu DNS obsahuje jedinečný identifikačný čiarový kód. Každú vstupenku možno použiť len raz. Systém eviduje vydané vstupenky podľa identifikačných kódov.
 8. DNS je povinné pri predložení ešte nepoužitej vstupenky s platným identifikačným kódom umožniť majiteľovi vstupenky prístup na podujatie podľa údajov na vstupenke v zmysle podmienok návštevy podujatia, ktoré zverejňuje DNS na svojom webovom sídle.
 9. Podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku majiteľ vstupenky, ktorý využil službu kúpy vstupenky na vybrané podujatie cez portál novascena.sk nemôže odstúpiť od kúpy vstupenky. Vstupenka na podujatie predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa DNS zaväzuje poskytnúť majiteľovi vstupenky službu na voľný čas, t. j. podujatie, v dohodnutom čase, resp. lehote konania.

C/ Hromadný predaj vstupeniek

 1. Vstupenky možno predávať aj hromadnému odberateľovi. Pod hromadným odberateľom sa rozumie taký odberateľ, ktorý uskutoční jednorazové zakúpenie viac ako 10 ks vstupeniek na jedno predstavenie (ďalej len „hromadná objednávka“).
 2. Hromadný odberateľ je povinný uskutočniť objednávku vstupeniek prostredníctvom správy zaslanej na e-mail rezervacie@novascena.sk alebo na niektorý z emailových kontaktov Obchodného oddelenia DNS, uvedených na www.novascena.sk. Následne mu bude pracovníkom Obchodného oddelenia DNS zaslaný formulár Záväznej objednávky alebo priamo potvrdenie prijatia objednávky a faktúra.
 3. Všetky doručené hromadné objednávky sú záväzné na základe vyplnenia a zaslania formuláru Záväzná objednávka .
 4. Úhrada hromadných objednávok ja možná na základe vystavenej faktúry (prevodom) alebo Záväznej objednávky (v pokladnici divadla), najneskôr 2 týždne po vyhotovení faktúry alebo Záväznej objednávky (ak nebolo dohodnuté inak).
 5. Hromadnú objednávku je možné vyplatiť aj kultúrnymi poukazmi a to výlučne osobne v pokladnici DNS počas otváracích hodín pokladnice DNS.
 6. Úhrada hromadnej objednávky musí byť vykonaná do termínu dohodnutého s pracovníkom obchodného oddelenia. V prípade, ak úhrada nebude vykonaná podľa prvej vety tohto odseku, je DNS oprávnené objednávku zrušiť a umožniť predaj vstupeniek v predajnom systéme pre verejnosť.
 7. Po potvrdení hromadnej objednávky, Záväznej objednávky príp. vystavení faktúry (a jej zaplatení), nie je možné túto objednávku meniť v rámci počtu vstupeniek na nižší počet.
 8. Vstupenky zakúpené hromadným odberateľom, ktorý si zakúpil viac ako 10 vstupeniek na jedno predstavenie je možné vrátiť, len v prípade ak odberateľ uhradí DNS nasledovný storno poplatok z celkovej hodnoty zakúpených vstupeniek:
  1. vrátenie menej ako 30 dní pred termínom predstavenia 10% z hodnoty zakúpených vstupeniek
  2. vrátenie menej ako 21 dní pred termínom predstavenia 30% z hodnoty zakúpených vstupeniek
  3. vrátenie menej ako 14 dní pred termínom predstavenia 50% z hodnoty zakúpených vstupeniek
  4. vrátenie menej ako 7 dní pred termínom predstavenia 70% z hodnoty zakúpených vstupeniek
  5. vrátenie menej ako 3 dni pred termínom predstavenia 100% z hodnoty zakúpených vstupeniek
 9. Na hromadnú objednávku je možné v prípade splnenia podmienok podľa VOP DNS uplatniť si zľavu:
  1. Študentskú - držitelia ISIC/ITIC/EURO 26
  2. ŤZP a dôchodcovskú – je potrebné zaslať potvrdenie, ktoré musí obsahovať názov a adresu združenia, menný zoznam návštevníkov a sprievodu, podpis a pečiatku združenie alebo poslať kópie preukazov, ktoré oprávňujú na poskytnutie zľavy,
  3. Inú zľavu v zmysle rozhodnutia obchodného riaditeľa DNS
 10. Ak na strane hromadného odberateľa, ktorý uhradil cenu za vstupenky, nastane udalosť vyššej moci podľa článku 2 písm. D bod C/. ods. 12 VOP, hromadný odberateľ nemá nárok na vrátenie ceny za vstupenky. Hromadný odberateľ má nárok na účasť na náhradnom predstavení z programu DNS podľa výberu v zmysle dohody s DNS. Výber predstavenia je hromadný odberateľ povinný si s DNS dohodnúť do 7 dní odo dňa konania pôvodného predstavenia. Nárok hromadného odberateľa na účasť na náhradnom predstavení zaniká márnym uplynutím lehoty na oznámenie výberu náhradného predstavenia.
 11. Ak v čase, kedy nastala udalosť vyššej moci podľa článku 2 písm. D bod C/. ods. 12 VOP, cena za vstupenky nebola hromadným odberateľom uhradená, v dôsledku udalosti vyššej moci sa nárok DNS na úhradu ceny za vstupenky považuje za zaniknutý.
 12. Za vyššiu moc sa považuje akákoľvek mimoriadna, nepredvídateľná alebo neodvrátiteľná udalosť, ktorá nastane mimo vôle hromadného odberateľa a znemožní mu účasť na predstavení, napríklad uzatvorenie hromadného odberateľa z dôvodu šírenia chrípkovej alebo inej epidémie, účasť hromadného odberateľa na dopravnej nehode počas cesty na predstavenie, účasť hromadného odberateľa v dopravnej zápche na trase na predstavenie, a pod. Hromadný odberateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť DNS udalosť vyššej moci a hodnoverným spôsobom preukázať jej existenciu.

D/ Zľava zo vstupeniek

 1. Zákazník má právo uplatniť si zľavu z cien vstupeniek na vybrané repertoárové predstavenia výlučne osobne v pokladniciach DNS, pokiaľ spĺňa podmienky na jej poskytnutie.
 2. Pred zakúpením zľavnenej vstupenky je zákazník povinný sa preukázať pre uplatnenie zľavy príslušným dokladom, prípadne ak nie je z predloženého dokladu zrejmé, že ide o osobu oprávnenú na zľavu, aj kombináciou dokladov (napr. potvrdenie o návšteve školy spolu s občianskym preukazom a pod.). Bez príslušnej legitimácie a preukázania nároku na zľavu nebude zľavnená vstupenka predaná. Predloženie príslušných dokladov pre uplatnenie zľavy je dobrovoľné a zahŕňa súhlas dotknutej osoby s predložením takéhoto dokladu a slúži výlučne na preukázanie nároku na uplatnenie zľavy. Príslušným dokladom sa rozumie originál týchto dokladov:
  1. karta Euro<26, ISIC, ITIC,
  2. preukaz ZŤP, preukaz ZŤPS,
  3. na uplatnenie zľavy pre dôchodcov od 62 rokov je potrebné sa preukázať dokladom preukazujúcim vek alebo status konkrétnej osoby, ktorej vstupenka so zľavou má byť vydaná a ktorá si zľavu uplatňuje s fotografiou predmetnej osoby, napr. platný občiansky preukaz, zľavnený predplatený cestovný lístkom (tzv. električenkou)
 3. Zľavy nie je možné kumulovať, kombinovať a spájať navzájom, ako ani s inými zľavami, ani ich uplatniť na predstavenia so zvýhodneným vstupným (verejné generálky, predpremiéry, premiéry, derniéry a iné), ak nie je ustanovené inak.
 4. Pokiaľ nie je uvedené inak na webovej stránke DNS a/alebo na informačných tabuliach v pokladniciach DNS, zľavy neplatia na silvestrovské predstavenia (31. 12.), doobedňajšie predstavenia, premiéry a na predstavenia hosťujúcich divadiel, ani na iné podujatia alebo mimoriadne predstavenia alebo udalosti .

E. NÁKUP A POUŽITIE DARČEKOVÝCH POUKÁŽOK

 1. Darčekovú poukážku je možné zakúpiť v pokladnici DNS, na obchodnom oddelení DNS a prostredníctvom portálu DNS.
 2. Prostredníctvom Darčekových poukážok je možné platiť za nákup vstupenky v pokladnici DNS a tiež za nákup vstupenky cez portál DNS .
 3. Darčeková poukážka je platná po dobu jej platnosti uvedenej na darčekovej poukážke.
 4. Darčeková poukážka je cenina, ktorej falšovanie sa trestá podľa príslušného zákona.
 5. Každá darčeková poukážka má vlastný identifikátor – číselný kód.
 6. Darčekové poukážky je možné uplatniť výlučne na jednorazovú úhradu vstupeniek v rozmedzí platnosti poukážky.
 7. Po uplynutí doby platnosti nie je možné darčekovú poukážku uplatniť a finančné prostriedky za ňu uhradené sa v tomto prípade nevracajú.
 8. Pri nákupe vstupeniek darčekovou poukážkou sa zostatková hotovosť nevydáva.
 9. Pokiaľ je cena vstupeniek vyššia ako hodnota poukážky, rozdiel je potrebné doplatiť v hotovosti alebo prostredníctvom platobnej karty.
 10. Pri úhrade vstupeniek prostredníctvom darčekových poukážok je možné použiť viacero darčekových poukážok, ako aj kombinovať jednotlivé druhy darčekových poukážok.
 11. V prípade straty alebo znehodnotenie darčekovej poukážky neposkytuje DNS novú/náhradnú poukážku.
 12. Za darčekovú poukážku nie je možné vrátiť peniaze a taktiež nie je možné ju zameniť za poukážku s inou lehotou platnosti.
 13. V prípade, že bola darčeková poukážka použitá/uplatnená na nákup vstupeniek a predmetné predstavanie sa zrušilo, bude majiteľovi darčekovej poukážky vygenerovaná nová poukážka (s novým identifikátorom) v identickej hodnote, akú mala pôvodná darčeková poukážka.
 14. Darčeková poukážka sa dá zakúpiť v pokladnici DNS, na obchodnom oddelení a prostredníctvom portálu DNS na novascena.sk
 15. Darčekovú poukážku zakúpenú cez portál DNS je nutné si vytlačiť na hárok A4.
 16. V prípade zaslania darčekovej poukážky poštou, bude suma za kúpu darčekovej poukážky navýšená o poplatky za poštovné.
 17. Darčeková poukážka nie je predmetom DPH.

 

Článok 3  
PORTÁL DNS
 1. DNS zabezpečuje prevádzku portálu novascena.sk 24 hodín denne a 7 dní v týždni.
 2. Na podporu komunikácie s návštevníkom portálu DNS ako prevádzkovateľ portálu zriadilo e-mailovú adresu rezervacie@novascena.sk, prostredníctvom ktorej je možné nahlásiť problémy týkajúce sa prevádzky portálu DNS a služieb, ktoré poskytuje. Každý nahlásený problém je riešený počas pracovných dní v čase od 8.00 – 16.00 hod. Návštevník portálu DNS je informovaný o stave a spôsobe riešenia evidovaných problémov, ktoré nahlásil.
 3. Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo na dočasnú odstávku portálu DNS počas lehoty nevyhnutnej na technickú údržbu. Dočasná odstávka portálu bude oznámená na úvodnej stránke portálu minimálne 24 hodín pred začiatkom plánovanej technickej údržby.
 4. Návštevník portálu je povinný používať služby portálu tak, aby nenarúšal jeho fungovanie a v súlade s pokynmi, ktoré sú zverejnené na portáli.
 5. Šírenie akéhokoľvek obsahu portálu DNS bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa portálu je zakázané. Obsah portálu je chránený ustanoveniami autorského zákona.
 6. DNS pravidelne aktualizuje zoznam podujatí a zverejňuje aj informácie o pripravovaných podujatiach vo svojej pôsobnosti spravidla 30 dní pred ich uskutočnením.
 7. Informácia o podujatí zverejnenom na portáli DNS obsahuje tieto údaje:
  1. názov podujatia,
  2. informácie o podujatí,
  3. začiatok podujatia,
  4. miesto konania podujatia,
  5. výška ceny vstupného
 8. Za obsah informácií, ktoré sú zverejnené na portáli DNS, zodpovedá DNS.

 

Článok 4
ZMENA A ZRUŠENIE PREDSTAVENIA
 1. DNS si VYHRADZUJE právo na zmenu alebo zrušenie predstavenia.
 2. O zrušení a zmene programu predstavenia informuje DNS prostredníctvom svojej webovej stránky novascena.sk, oznamom v pokladnici DNS, zaslaním notifikácie na e-mailovú adresu návštevníka alebo telefonicky za predpokladu, že má k dispozícii potrebné kontaktné údaje.
 3. V prípade, ak sa predstavenie neodohrá z dôvodu spôsobeného DNS (zrušenie predstavenia alebo zmena programu; A) vstupenky zakúpené v pokladnici divadla je možné doniesť/predložiť do pokladnice divadla (neporušenú vstupenku), do 10 pracovných dní od termínu plánovaného predstavenia a finančné prostriedky budú refundované v plnej výške v hotovosti. O vrátenie vstupného v lehote ustanovenej v tomto odseku je možné požiadať osobne v pokladnici DNS, e-mailom na adresu rezervacie@novascena.sk alebo písomne korešpon. Adresa: Divadlo Nová scéna, Živnostenská 1, 812 14 Bratislava s uvedením čísla účtu a kódu banky (IBAN, SWIFT/BIC), pričom je potrebné k žiadosti priložiť neporušené vstupenky (resp. ich scan) na refundáciu. B) vstupenky zakúpené online cez www.novascena.sk budú automaticky stornované a finančné prostriedky refundované cez platobnú bránu tzn. vrátené na účet, z ktorého boli uhradené. C) vstupenky zakúpené u iného predajcu (ako napr. Tickerportál) či už na kamennej predajni predajcu alebo prostredníctvom online portálu predajcu, je nutné reklamovať, riešiť vrátenie fiančných prostriedkov u predajcu.
 4. V prípade zrušenia predstavenia, v deň plánovaného odohrania, a zmeny predstavenia náhradným predstavením, je zákazníkovi ponúknutá možnosť navštíviť náhradné predstavenie. V prípade akceptácie zmeny zákazníkom, zakúpené vstupenky platia na náhradné predstavenie. Ak zákazník v prípade zmeny predstavenia navštívi náhradné predstavenie, stráca nárok na vrátenie vstupného, ako aj na náhradu prípadného cenového rozdielu medzi pôvodným a náhradným predstavením príp. na inú náhradu (napr. občerstvenie v divadle, cestovné náhrady, ubytovanie, dodanie vstupeniek a pod.; netýka sa doplnkovej služby podľa VOP k doplnkovým službám)
 5. Ak zákazník nesúhlasí s titulom náhradného predstavenia a možnosť návštevy náhradného predstavenia nevyužije, má právo vrátiť nepoužité vstupenky v lehote podľa tohto článku 4 ods. 5 týchto VOP, pričom peniaze mu budú refundované v plnej výške.

 

Článok 5
VZÁJOMNÉ PRÁVA A POVINNOSTI MAJITEĽA VSTUPENKY A DNS

A. PRÁVA A POVINNOSTI MAJITEĽA VSTUPENKY

 1. Majiteľ vstupenky je povinný skontrolovať si vstupenku a údaje na nej ihneď po jej obdržaní a prípadné vady (napr.: vstupenky s nečitateľným textom alebo bez uvedenia miesta sedenia; netýka sa v prípade voľného sedenia) bezodkladne reklamovať.
 2. Podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov DNS, majiteľ vstupenky, ktorý využil službu kúpy vstupenky na vybrané podujatie cez portál/online nákup, nemôže odstúpiť od kúpy vstupenky. Vstupenka na podujatie predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa DNS zaväzuje poskytnúť majiteľovi vstupenky službu na voľný čas, t.j. podujatie, v dohodnutom čase, resp. lehote konania.
 3. Kúpou vstupenky majiteľ vstupenky berie na vedomie, že:
  1. vstup do hľadiska po začiatku predstavenia nie je povolený;
  2. vstup do hľadiska je zakázaný s batohmi, dáždnikmi a s príručnou batožinou (okrem dámskych kabeliek);
  3. vstup do hľadiska je zakázaný osobám v kabátoch, bundách, kožuchoch a v mimoriadne znečistenom odeve ;
  4. počas predstavenia je zakázaná konzumácia nápojov a jedál, používanie audiovizuálnych zariadení a mobilných telefónov ;
  5. je zakázané rušiť predstavenie, jeho priebeh, účinkujúcich umelcov pri realizácii predstavenia, ako aj rušiť iných návštevníkov pred alebo počas predstavenia v priestoroch budovy DNS, najmä avšak nielen hlasným rušením predstavenia, zvonením mobilného telefónu, nedôstojným a neprístojným správaním alebo iným rušivým konaním zo strany zákazníka pred alebo počas predstavenia ;
  6. je zakázaný vstup na predstavenie zákazníkom v stave (najmä avšak nielen pod vplyvom návykových, omamných alebo psychotropných látok, prípadne v inom nevhodnom stave), v akom bude rušiť predstavenie alebo ak existuje dôvodná obava, že bude rušiť predstavenie, jeho priebeh alebo iných zákazníkov v neprimeranom rozsahu ;
  7. je zakázané správanie zákazníkov a návštevníkov v rozpore s dobrými mravmi a/alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj správanie, ktoré zasahuje alebo je dôvodná obava, že by mohlo zasiahnuť do práv a oprávnených záujmov, ako aj cti a dôstojnosti iných zákazníkov alebo návštevníkov, zamestnancov DNS, účinkujúcich umelcov ako aj iných osôb ;
  8. počas predstavenia nie je vhodné používať mobilné telefóny ;
  9. fotografovanie a výroba audio- a videozáznamu predstavenia sú prísne zakázané.
 4. V prípade nedodržania alebo porušenia podmienok podľa článku 5 písm. A ods. 3 VOP je oprávnený príslušný zamestnanec DNS alebo osoba poverená zo strany DNS, nevpustiť zákazníka na predmetné predstavenie, prípadne v závislosti od závažnosti porušenia mu zamedziť v ďalšom porušovaní týchto podmienok, prípadne ho vyviesť z predstavenia. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá konaním majiteľa vstupenky vznikla DNS.
 5. Majiteľ vstupenky sa zaväzuje:
  1. prevziať rezervované vstupenky v dohodnutom termíne,
  2. zaplatiť za rezervované vstupenky dojednanú cenu v plnej výške,
  3. uvádzať úplné, správne a pravdivé údaje.

B. PRÁVA A POVINNOSTI DIVADLA NOVÁ SCÉNA

 1. DNS sa zaväzuje:
  1. umožniť majiteľovi vstupenky vyzdvihnúť si rezervované vstupenky v dohodnutom termíne, o čom je majiteľ vstupenky informovaný osobne, telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
  2. bezodkladne informovať majiteľov vstupeniek prostredníctvom webovej stránky novascena.sk a písomným oznamom v pokladnici DNS o zmenách v programe podujatia alebo o jeho zrušení.
 2. DNS si vyhradzuje práva na využitie a manipuláciu kapacity hľadiska pre svoje potreby, pre potreby obchodného a iného charakteru.

 

Článok 6
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ŠKODU
 1. DNS v plnom rozsahu zodpovedá majiteľovi vstupenky za konanie podujatia, ako aj za plnenie všetkých práv, ktoré majiteľovi vstupenky na základe platných právnych predpisov prislúchajú.
 2. Majiteľ vstupenky je oprávnený uplatniť všetky svoje práva, nároky, prípadné sťažnosti vyplývajúce z kúpy vstupenky (vrátane nárokov zo zodpovednosti za nedostatky, škodu a/alebo vzniknutú ujmu) priamo na adrese DNS uvedenej na vstupenke.
 3. DNS zodpovedá za riadne a včasné vystavenie vstupenky a zaslanie Hometicketu na určenú e-mailovú adresu, ktorú návštevník zadal pri svojom online nákupe.
 4. DNS nenesie zodpovednosť:
  1. za oneskorené dodanie objednaných vstupeniek zavinené poštou resp. expresnou zásielkovou službou alebo akéhokoľvek iného subjektu zabezpečujúceho prepravu vstupeniek, pokiaľ ich DNS poskytol na prepravu včas, zodpovedá prepravca ;
  2. za oneskorené dodanie objednaných vstupeniek zavinené majiteľom vstupenky, ktorý nerešpektuje podmienky dodania pošty;
  3. za nedodanie vstupeniek zavinené neúplným alebo nesprávnym zadaním údajov majiteľom vstupenky nevyhnutných k doručeniu vstupeniek;
  4. za poškodenie a stratu zásielky zavinené poštou resp. expresnou zásielkovou službou;
  5. za oneskorené prevzatie vstupeniek majiteľom vstupeniek na predajných miestach zmluvných predajcov alebo v pokladnici DNS a tým oneskorený príchod na predstavenie;
  6. za nevyužitie vstupenky na predstavenie (napr. z dôvodu PN, dopravnej situácie a pod.);
  7. za škodu spôsobenú nesprávnou vstupenkou v prípade, ak majiteľ vstupenky si vstupenku neskontroloval pri jej prevzatí na predajnom mieste;
  8. za stratu, krádež, poškodenie alebo zničenie vstupenky po ich dodaní objednávateľovi, pričom DNS ani nemá povinnosť nahradiť cenu za takúto vstupenku alebo poskytnúť novú

 

Článok 7
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 1. DNS v postavení prevádzkovateľa v rámci poskytovania služieb uvedených v týchto VOP spracúva osobné údaje. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné: Ochrana osobných údajov

 

Článok 8
ZABEZPEČENIE A ORGANIZÁCIA DOPLNKOVÝCH SLUŽIEB K USPORIADANÉMU DIVADELNÉMU PREDSTAVENIU ALEBO INÉMU KULTÚRNEMU PODUJATIU

A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIE

 1. DNS v súlade s účelom, pre ktorý bolo Ministerstvom kultúry SR zriadené, je oprávnené vykonávať alebo zabezpečovať doplnkové služby k hlavnému predmetu svojej činnosti, najmä poskytovanie alebo zabezpečovanie služieb v priestoroch DNS v súvislosti s usporiadaním divadelného alebo iného kultúrneho podujatia , najmä zabezpečenie cateringových služieb pred alebo po podujatí, zabezpečenie prehliadky divadla a ostatných priestorov DNS a ďalšie (ďalej len „doplnkové služby“).
 2. Priestormi podľa článku 8 písm. A ods. 1 môžu byť: divadelná sála, priestory štúdia Olympia, miestnosti v administratívnej budove, foyer divadla ako aj iné priestory určené DNS.
 3. Zmluva alebo objednávka, na základe ktorej sa poskytnutie priestorov a služieb uskutočňuje, musí mať písomnú formu a musí obsahovať formálne a vecné náležitosti (účel, doba užívania, cena a pod.)
 4. Za užívanie priestorov DNS je objednávateľ povinný zaplatiť odplatu na základe zmluvných podmienok.
 5. Odplata za užívanie priestorov a služieb podľa článku 8 písm. A ods. 4 musí byť pripísaná v prospech bankového účtu DNS v súlade so zmluvnými podmienkami. V prípade, že táto odplata nebude pripísaná na účet divadla v stanovenom termíne, divadlo je oprávnené neposkytnúť svoje priestory, zariadenia, vybavenie a služby objednávateľovi bez akýchkoľvek nárokov na odškodnenie objednávateľa.

B. ZMLUVNÝ VZŤAH

 1. Vznik zmluvy medzi DNS a treťou osobou v takomto prípade vzniká zaslaním záväznej objednávky alebo na základe mailovej komunikácie. Objednávateľ je oprávnený zaslať svoju objednávku buď elektronicky na emailovú adresu: rezervacie@novascena.sk alebo prostredníctvom pošty na adresu sídla DNS. Záväzná objednávka musí obsahovať všetky potrebné náležitosti (IČO, DIČ, názov organizácie, fakturačná a poštová adresa, bankové spojenie) a ďalšie detailné požiadavky ako dátum akcie, titul, predstavenia, počet požadovaných vstupeniek (prípadne špecifikácia hľadiska/miest), spôsob platby a spôsob prevzatia vstupeniek, špecifikované požiadavky na catering a doplnkové služby, pričom samotná objednávka je návrhom na uzatvorenie Zmluvy.
 2. Uzatvorením Zmluvy medzi DNS a objednávateľom sa stávajú tieto VOP jej neoddeliteľnou súčasťou a sú záväzné medzi zmluvnými stranami.
 3. Objednávateľ zaslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním svojich osobných údajov DNS v rozsahu meno a priezvisko, adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo s cieľom fakturácie ním objednaných vecí. DNS sa zaväzuje, že bude postupovať pri spracúvaní osobných údajov v súlade s ustanoveniami Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Na spracúvanie osobných údajov objednávateľa sa primerane vzťahuje článok 7 týchto VOP.

C. CENA A PODMIENKY

 1. Konkrétna výška ceny, spôsob a termín jej platby bude dohodnutá v písomnej zmluve medzi zmluvnými stranami. Výška ceny bude dohodnutá v súlade s ustanovením § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. DNS je oprávnené pri uzavretí zmluvy žiadať primeranú platbu vopred (záloh) alebo peňažnú záruku. Výška a termín platby vopred bude predmetom zmluvy.
 2. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu v lehote resp. v lehotách ustanovených v zmluve. V prípade omeškania objednávateľa s peňažným plnením, je DNS oprávnené požadovať od objednávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške úrokov z omeškania dohodnutých v zmluve. Pokiaľ, i napriek predchádzajúcej písomnej zmluve je objednávateľ v omeškaní s úhradou platby v termíne 12 dní pred poskytovaním doplnkovej služby, DNS je oprávnené odstúpiť od zmluvy.
 3. Pokiaľ došlo k zmene objednávky pred podujatím, DNS vystaví na rozdiel ceny faktúru s uvedenou lehotou splatnosti. V prípade omeškania objednávateľa s platením konečnej ceny, sa aplikuje vyššie uvedená zmluvná pokuta.
 4. Pokiaľ ide o zmenu objednávky, ktorá má za následok zníženie ceny za poskytnutie doplnkových služieb, DNS sa zaväzuje v čo najkratšej dobe vrátiť rozdiel ceny.
 5. Pokiaľ počas priebehu poskytovania doplnkovej služby dôjde k jej väčšiemu rozsahu ako bolo dohodnuté medzi zmluvnými stranami, DNS po podujatí (najneskôr do 7 dní) vystaví na tento rozdiel dodatočnú faktúru s uvedenou lehotou splatnosti. V prípade omeškania objednávateľa s platením konečnej ceny, sa aplikuje článok 8 písm. C ods. 2 týchto VOP.

D. ZMENY V OBJEDNÁVKE

 1. Objednávateľ je oprávnený vykonať zmeny v objednávke najneskôr do 1 mesiaca pred plánovaným termínom podujatia. Po tomto termíne je možné uskutočniť len zmeny v objednávke týkajúce sa väčšieho rozsahu objednaných služieb (napr.: doplnenie počtu osôb, doobjednanie kvetinovej výzdoby a podobne), pokiaľ takéto doobjednanie bude u subdodávateľov DNS akceptované.

E. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 1. DNS v súvislosti s usporiadaním podujatia a zabezpečením doplnkových služieb:
  1. zabezpečí všetky potrebné profesionálne javiskové, svetelné a zvukové služby pre predstavenie, ako aj hľadisko pre určených návštevníkov objednávateľa
  2. sprístupní dohodnuté priestory pre osoby určené objednávateľom s platnou vstupenkou (pozvánkou), v čase od 18:00 v deň predstavenia príp. v inom čase v zmysle zmluvy,
  3. umožní objednávateľovi prehliadku objektu pred konaním podujatia,
  4. zabezpečí požiarnu a uvádzaciu službu, vhodné prostredie po priestorovej a hygienickej stránke,
  5. zabezpečí tlač vstupeniek na miesta s logom alebo inou textáciou objednávateľa,
  6. zabezpečí na vlastné náklady autorské práva k podujatiu,
  7. zabezpečí, aby pred podujatím, počas neho a po, mali prístup do priestorov DNS len objednávateľ a ním určené osoby,
  8. poskytne priestor na krátky príhovor na javisku pred podujatím.
 2. DNS v súvislosti s poskytovaním doplnkových služieb k usporiadanému podujatiu, sa zaväzuje:
  1. poskytovať doplnkové služby riadne a včas, a to v rozsahu dohodnutom v zmluve,
  2. poskytnúť objednávateľovi všetky relevantné informácie o službách a aktuálnych cenách služieb, ktoré sú predmetom zmluvy,
  3. chrániť záujmy objednávateľa súvisiace s poskytovaním služieb, podľa uzavretej zmluvy a oznámiť mu všetky okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na zmenu jeho príkazov, resp. požiadaviek, zároveň dbať na to, aby jeho činnosť bola vo vzťahu k objednaným doplnkovým službám maximálne účelná a hospodárna.
 3. Objednávateľ je povinný:
  1. riadne a včas zaplatiť dohodnutú zmluvnú cenu,
  2. poskytnúť včasné a kompletné informácie a podklady na zabezpečenie poskytnutia služieb v zmysle a za podmienok uvedených v zmluve,
  3. bezodkladne informovať DNS o prípadných zmenách pri objednávaní poskytovania služieb,
  4. zdržať sa vyhotovovania zvukových a obrazových záznamov z podujatia,
  5. zabezpečiť distribúciu pozvánok nim určeným osobám,
  6. okamžite odstrániť po podujatí výstavné a ostatné propagačné predmety, pokiaľ boli prinesené. Ak objednávateľ toto opomenie a predmety ostanú v miestnosti DNS, môže DNS po dobu zotrvania predmetov účtovať podnájom za miestnosť. DNS je oprávnený vykonať odstránenie a uskladnenie na účet objednávateľa bez toho, že by mu z toho vznikla zmluva o úschove. Objednávateľ je povinný zaplatiť DNS škodu vzniknutú nahromadením zanechaných predmetov
  7. písomne oznámiť DNS najneskôr 14 dní pred plánovaným termínom poskytnutia priestorov a služieb svoje kompletné technické požiadavky na vybavenie a ozvučenie sály.

F. DOBA TRVANIA ZMLUVY

 1. Zmluva medzi zmluvnými stranami je uzatvorená na dobu určitú, a to do splnenia všetkých záväzkov zmluvných strán.
 2. Zmluva zaniká:
  1. uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená,
  2. písomnou dohodou zmluvných strán,
  3. odstúpením a zaplatením odstupného podľa čl. 8 písm. G týchto VOP.

G. ZRUŠENIE ZMLUVY A ODSTUPNÉ

 1. Objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť pred uskutočnením podujatia, s ktorým je spojená objednaná doplnková služba, a to písomným oznámením, ktoré je účinné dňom jeho doručenia DNS alebo osobne v sídle DNS a zaplatením odstupného (storno poplatok) z celkovej dohodnutej sumy:
  1. 40% z celkovej ceny, ak objednávateľ odstúpi v lehote menej ako 8 týždňov pred plánovanou akciou,
  2. 60% z celkovej ceny, ak objednávateľ odstúpi v lehote  menej ako 6 týždňov pred plánovanou akciou,
  3. 80% z celkovej ceny, ak objednávateľ odstúpi v lehote menej ako 4 týždne pred plánovanou akciou,
  4. 100% z celkovej ceny, ak objednávateľ odstúpi v lehote menej ako 3 týždne pred plánovanou akciou.
 2. Zmluva zanikne dňom zaplatenia odstupného.

H. ODMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI DIVADLA NOVÁ SCÉNA ZA VADY A ŠKODY

 1. DNS nie je zodpovedná za porušenie záväzkov vyplývajúcich jej zo zmluvy (napr.: zrušenie predstavenia), ktoré sú spôsobené v dôsledku nepredvídateľnej a neodvrátiteľnej udalosti alebo zásahom vyššej moci (napr.: choroba herca, požiar, potopa a iná prírodná katastrofa).
 2. V tomto prípade, pokiaľ je to možné od DNS spravodlivo očakávať, zabezpečenie služieb, ktoré je zmluvou zaviazaná, DNS zabezpečí všetky podmienky tak, aby bolo možné zabezpečiť služby, na ktoré je zmluvou zaviazané, v termíne v stanovenom zmluvou (zabezpečí alternujúceho účinkujúceho alebo náhradné divadelné predstavenie obdobného žánru a podobne).
 3. V opačnom prípade, DNS ponúkne objednávateľovi náhradný, vzájomne výhodný termín uskutočnenia podujatia spolu s doplnkovými službami a v prípade, že nedôjde k vzájomnému konsenzu zmluvných strán na novom termíne, DNS vráti zaplatenú cenu do 12 dní od dňa vzniku danej situácie.

 

Článok 9
NÁJOM A VYPOŽIČIAVANIE DIVADELNÝCH KOSTÝMOV, REKVIZÍT, TECHNICKÝCH ZARIADENÍ A DEKORÁCIÍ

A. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Predmetom tejto časti VOP je úprava práv a povinností zmluvných strán pri prenechávaní :
  1. kostýmov,
  2. rekvizít,
  3. technických zariadení a
  4. dekorácií (ďalej spolu „predmet zmluvy“) v závislosti od postavenia DNS vo vzťahu k danej veci do
   1. nájmu,
   2. podnájmu alebo
   3. výpožičky,
 1. Pri prenechávaní dočasne prebytočného majetku štátu (ako napr.: vyradené hnuteľné veci pochádzajúce z predstavení, ktoré nie sú zaradené do aktuálneho repertoára DNS), ktoré má DNS v správe, do nájmu alebo výpožičky, postupuje DNS v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 278/1993 Z. z.“).

B. PREDMET ZMLUVY

 1. DNS prenecháva užívateľovi veci, ktoré sú v jeho vlastníctve alebo nájme na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej v súlade s § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka alebo podnájomnej zmluvy uzatvorenej v súlade s § 666 Občianskeho zákonníka. DNS na tieto účely prehlasuje, že je oprávnené dať prenajaté veci do podnájmu. DNS prenajíma alebo vypožičiava užívateľovi dočasne prebytočný majetok štátu, ktorý má správe buď na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej v súlade s § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka v spojitosti s § 13 ods. 1 Zákona č. 278/1993 Z. z. alebo na základe zmluvy o výpožičke, za podmienok ustanovených v § 13 ods. 7 a ods. 8 Zákona č. 278/1993 Z. z.
 2. Nájomná zmluva a zmluva o výpožičke podľa predchádzajúceho odseku sa v nasledovnom texte VOP označujú ako „zmluva“.
 3. Vznik zmluvy medzi DNS a užívateľom v takomto prípade vzniká zaslaním záväznej objednávky užívateľom a jej prijatím. Užívateľ je oprávnený zaslať svoju objednávku buď elektronicky na emailovú adresu: sekretariat@novascena.sk alebo prostredníctvom pošty na adresu sídla DNS. Záväzná objednávka je návrhom na uzatvorenie zmluvy. Prijatie záväznej objednávky DNS potvrdí vo forme, v akej mu bola doručená, pokiaľ si objednávateľ (po uzavretí zmluvy užívateľ) v písomnej objednávke nevyhradil iný spôsob jej potvrdenia.
 4. Uzatvorením zmluvy medzi DNS a užívateľom sa stávajú VOP jej neoddeliteľnou súčasťou a sú záväzné medzi zmluvnými stranami.
 5. Užívateľ zaslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním svojich osobných údajov DNS v rozsahu meno a priezvisko, adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo s cieľom fakturácie ním objednaných vecí. DNS sa zaväzuje, že bude postupovať pri spracúvaní osobných údajov v súlade s ustanoveniami Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Na spracúvanie osobných údajov objednávateľa sa primerane vzťahuje článok 7 týchto VOP. 

C. NÁJOMNÉ, PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Za prenechanie veci je užívateľ povinný zaplatiť dohodnutú cenu v zmluve. Cena za prenechanie vecí, ktoré má DNS v správe, sa určuje v súlade s trhovými podmienkami v zmysle ust. § 13 Zákona č. 278/1993 Z. z. Úhrada za prenechanie veci musí byť pripísaná v prospech bankového účtu DNS na základe zmluvných podmienok. V prípade, že táto úhrada nebude pripísaná na účet DNS v stanovenom termíne, DNS je oprávnené neposkytnúť vec bez akýchkoľvek nárokov na odškodnenie užívateľa.
 2. V prípade prenechania veci do dlhodobého užívania, je DNS oprávnená po uplynutí každého roku trvania zmluvy upraviť výšku dohodnutej ceny o inflácii zistenú Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok. Úpravu ceny oznámi DNS písomne druhej strane. Upravenú cenu je druhá zmluvná strana povinná akceptovať a platiť od okamihu, kedy sa stane splatným peňažné plnenie nasledujúce po doručení oznámenia o úprave výšky úhrady za prenechanie veci do užívania.
 3. Akékoľvek jednostranné zadržanie, započítanie, alebo zníženie platobných záväzkov užívateľa voči DNS nie je povolené, s výnimkou zákonných dôvodov.
 4. V prípade omeškania užívateľa s peňažným plnením je DNS oprávnená požadovať od užívateľa zaplatenie zmluvnej pokuty a úroky z omeškania vo výške dohodnutej v zmluve. Výška zmluvnej pokuty sa rovná výške úrokov z omeškania dohodnutých v zmluve.

D. DOBA TRVANIA ZMLUVY

 1. Zmluva medzi DNS a užívateľom je uzatvorená na dobu určitú, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 2. Zmluvný vzťah zaniká v prípadoch stanovených VOP, a to najmä písomnou dohodou zmluvných strán, alebo písomným odstúpením od Zmluvy a zničením veci.
 3. Porušenie ustanovení týchto VOP užívateľom je porušením povinností vyplývajúcich zo zmluvy s DNS a môže byť dôvodom na okamžité vrátenie poskytnutého predmetu zmluvy.
 4. DNS je oprávnené odstúpiť od zmluvy:
  1. v prípade omeškania užívateľa s platbou nájomného alebo akéhokoľvek iného peňažného záväzku po dobu dlhšiu ako 12 dní,
  2. v prípade vzniku dôvodného podozrenia na neoprávnené nakladanie s prenechanou vecou, a to i napriek predchádzajúcej písomnej výzve DNS s poskytnutou primeranou lehotou na odstránenie neoprávneného nakladania s vecou. Za neoprávnené nakladanie sa na účely týchto VOP rozumie najmä užívanie veci v rozpore s účelom dohodnutým v zmluve alebo prenechanie veci do podnájmu tretej osoby,
  3. v prípade vykonania zmien na prenechanej veci bez súhlasu DNS, v dôsledku ktorých hrozí na prenechanej veci značná škoda; hrozba značnej škody sa rozumie škoda, ktorá môže vzniknúť v hodnote najmenej 100 EUR,
  4. v prípade pretrvávajúceho porušenia povinností a záväzkov vyplývajúcich z VOP, a to i napriek predchádzajúcej písomnej výzve DNS s poskytnutou primeranou lehotou na odstránenie vytýkaného porušenia.
 5. Užívateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak:
  1. DNS neodovzdalo predmet zmluvy v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste s výnimkou nezjednalo nápravu tohto stavu ani v dodatočnej primeranej lehote,
  2. DNS odovzdalo užívateľovi predmet zmluvy v stave nespôsobilom na dohodnuté alebo obvyklé užívanie, alebo ak sa predmet zmluvy stane neskôr – bez toho, aby užívateľ porušil svoju povinnosť – nespôsobilým na dohodnuté alebo obvyklé užívanie, ak sa stane neupotrebiteľným alebo ak sa užívateľovi odníme taká časť z predmetu zmluvy, ktorou sa zmarí účel zmluvy.
 6. Odstúpenie od zmluvy musí zmluvná strana urobiť písomne a doručiť ho druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.
 7. V prípade skončenia alebo zániku zmluvy je užívateľ povinný bez zbytočného odkladu (najneskôr v deň skončenia alebo zániku zmluvy) vrátiť prenechanú vec DNS. V opačnom prípade je užívateľ povinný zaplatiť DNS zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý začatý deň omeškania s vrátením predmetu zmluvy.

E. ODOVZDANIE A STAROSTLIVOSŤ O PREDMET ZMLUVY

 1. DNS sa na tieto účely zaväzuje:
  1. odovzdať a prenechať predmet zmluvy užívateľovi na čas dohodnutý v zmluve a v stave spôsobilom na využitie v súlade s účelom dohodnutým v zmluve,
  2. zabezpečiť užívateľovi riadne a nerušené užívanie predmetu zmluvy.
 2. Užívateľ je povinný prevziať predmet zmluvy bez omeškania v dohodnutý deň a na dohodnutom mieste.
 3. Prevzatie predmetu zmluvy podľa predchádzajúceho odseku sa uskutoční vždy na základe preberacieho protokolu, v ktorom budú presne špecifikované jednotlivé majetkové podstaty, ktoré sa odovzdávajú do užívania druhej zmluvnej strane. Preberací protokol podpíšu pri prevzatí obe zmluvné strany.
 4. Užívateľ podpisom preberacieho protokolu potvrdzuje, že prenechané veci nemajú žiadne vady, a že boli odovzdané v riadnom stave.
 5. Užívateľ je povinný odo dňa prevzatia veci až do jej vrátenia, nakladať s vecou s odbornou starostlivosťou. Na tieto účely poskytne DNS technické informácie k údržbe danej veci. Užívateľ hradí všetky náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s užívaním veci, najmä náklady súvisiace s jej prevzatím, vrátením a užívaním.
 6. Užívateľ je zároveň povinný vec chrániť pred poškodením, stratou alebo zničením, a najneskôr ku dňu skončenia zmluvy ju odovzdať DNS v stave v akom ho prevzal, resp. v stave zodpovedajúcom bežnému opotrebeniu.
 7. Ak na veci vznikne škoda, užívateľ je povinný oznámiť DNS okolnosti vzniku škody a jej rozsah bez zbytočného odkladu a poskytnúť DNS súčinnosť pri odstránení škody. V prípade, ak škodu na veci spôsobil užívateľ vlastnou činnosťou (úmyselne alebo z nedbanlivosti) je povinný odstrániť škodu na vlastné náklady bez nároku na ich náhradu.
 8. Každé právne alebo faktické nakladanie s predmetom zmluvy je bez písomného súhlasu DNS neprípustné. Druhá zmluvná strana nesmie nechať predmet zmluvy do užívania tretej osobe. Porušenie tejto povinnosti sa považuje je dôvodom pre odstúpenie od zmluvy.
 9. Akékoľvek zhodnotenie predmetu zmluvy však musí byť vopred oznámené a odsúhlasené DNS. V prípade, ak užívateľ neoznámil DNS zamýšľané zhodnotenie predmetu zmluvy a zároveň DNS neodsúhlasilo, že bude niesť náklady na zhodnotenie, nemá užívateľ v takomto prípade nárok na úhradu nákladov zhodnotenia zo strany DNS.
 10. Užívateľ je povinný kedykoľvek, avšak po predchádzajúcej dohode o čase a termíne, umožniť poverenej osobe DNS prístup k predmetu zmluvy za účelom preskúmania stavu veci.
 11. Užívateľ  je oprávnený užívať predmet zmluvy v súlade so zmluvou a na účel, na ktorý je určený. Zmena dohodnutého užívania predmetu zmluvy si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas DNS.

 

Článok 10
SPOLOČNÉ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA K JEDNOTLIVÝM VOP
 1. Osoba využívajúca služby DNS môže v prípade potreby kontaktovať príslušných zamestnancov DNS:
  1. osobne, v pokladnici DNS na adrese Živnostenská 1, Bratislava počas otváracích hodín,
  2. emailom: rezervacie@novascena.sk
  3. na telefónnom čísle: 02/204 88 555
 2. Právne vzťahy medzi DNS a osobou využívajúcou služby DNS neupravené VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a osobitnými právnymi predpismi upravujúcimi postavenie majiteľa vstupeniek a užívateľov ako spotrebiteľov.
 3. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.08.2019, pričom ich zmena zo strany DNS je vyhradená. Zmena VOP a dátum účinnosti aktuálneho znenia VOP budú osobám využívajúcim služby DNS oznámené elektronicky ich zverejnením na internetovom portály DNS a prostredníctvom e-mailovej správy doručenej na známu elektronickú adresu.
 4. Aktuálne VOP sú zverejnené po dobu dvadsaťštyri (24) hodín denne na internetovom portáli DNS a v tlačenej podobe sú k dispozícii na adrese sídla DNS.
 5. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi DNS a osobou využívajúcou služby DNS, a ktoré sa nepodarí prednostne vyriešiť zmierom alebo dohodou, budú s konečnou platnosťou riešené pred príslušným súdom v Slovenskej republike podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, ktorého vecná a miestna príslušnosť sa určí v súlade s platnými Právnymi predpismi.
 
Článok 11
USMERNENIE NA VSTUP IMOBILNÝCH NÁVŠTEVNÍKOV DO DNS
 1. Z dôvodu zabezpečenia bezproblémového vstupu imobilného majiteľa vstupenky a jeho sprievodcu na podujatie je potrebný príchod najneskôr 15 min pred predstavením. Na túto skutočnosť je zákazníka povinná upozorniť pokladníčka.
 2. Vstup do budovy je umožnený cez bytový vchod zo strany ulice Námestie 1. mája, Bratislava (kancelária HYDROTOUR), kde je operatívne inštalovaná šikmina službu konajúcim pracovníkom príp. riadiť sa inštrukciami od pracovníka DNS.
 3. Umiestnenie imobilného majiteľa vstupenky a jeho sprievodcu je nasledovné: Ak technická stránka predstavenia neurčuje inak, pre imobilného majiteľa vstupenky je vyhradená bezbariérová lóža (max 2 vozíčkari + 2 sprievodcovia).