Registrácia

Pri registrácií alebo v nákupnom procese neodporúčame používať emailové adresy registrované v doménach yahoo.com a hotmail.com. Pri ich použití sa môže doručenie vstupeniek zakúpených online výrazne predĺžiť alebo nemusia byť doručené.

Prihlasovacie údaje

Dobrý deň!

Ako návštevník Divadla Nová scéna nám poskytujete svoje osobné údaje, s ktorými následne pracujeme. Spôsob, akým s Vašimi osobnými údajmi narábame, Vám predstavíme nižšie.

KTO SME?

Divadlo Nová scéna na účely právnej úpravy ochrany osobných údajov stojí v postavení tzv. Prevádzkovateľa, t. j. osoby, ktorá spracúva získané osobné údaje. Naše kontaktné údaje sú:

Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1
812 14 Bratislava
IČO: 00164861
DIČ: 2020829998

zástupca:  Mgr. Ingrid Fašiangová, generálna riaditeľka
zodpovedná osoba:  Ing. Eduard Demjan
kontaktné údaje: GDPR@novascena.sk

(ďalej len „Divadlo“)

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom zodpovednej osoby. V prípade, že nám zašlete námietku či žiadosť, vybavíme ju v lehote do 30 dní, pričom Vás budeme o jej vybavení informovať.

 

AKÉ ÚDAJE O VÁS ZÍSKAVAME?

A. Pri zakúpení vstupenky budeme spracúvať Vaše osobné údaje za účelom plnenia z kúpnej zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR). Tieto údaje spracúvame v rôznom rozsahu podľa spôsobu, akým si vstupenku zakúpite.

 • Vstupenka môže byť zakúpená priamo v pokladni. Pri pokladni si od Vás budeme pýtať meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo. Tieto osobné údaje spracúvame po dobu 12 mesiacov odo dňa zakúpenia vstupenky na pokladni.
 • Vstupenka môže byť zakúpená formou nášho on-line predajného systému na stránke www.novascena.sk formou zrýchleného nákupu, pričom bez registrácie do predajného systému spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo. Tieto osobné údaje spracúvame po dobu 12 mesiacov odo dňa zakúpenia vstupenky.
 • V prípade registrácie budeme požadovať väčšie množstvo osobných údajov, a to navyše v rozsahu poštová adresa a dátum resp. rok narodenia. Tieto osobné údaje budeme spracúvať po celý čas registrácie, pokiaľ svoj vytvorený účet nezrušíte.
 • Prostredníctvom uvedených údajov máme možnosť Vás informovať o zmenách v programe, ktoré sa vzťahujú na Vami zakúpené predstavenie.

V prípade, ak sa zapojíte do súťaže, ktoré organizujeme, budeme za týmto účelom spracúvať údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, PSČ. Na zapojenie sa do súťaže však potrebujeme Váš súhlas so spracovaním osobných údajov. Tento môžete kedykoľvek odvolať, čo však bude mať za následok nemožnosť ďalšej účasti na súťaži

B. Vaše osobné údaje spracúvame aj za účelom marketingovej komunikácie, ktorou Vás budeme informovať o pripravovaných akciách či iných novinkách, a to v rozsahu max. meno, priezvisko, e-mail, ku ktorým sa môžeme dostať viacerými spôsobmi.

 • Pokiaľ sa prihlásite na odber noviniek priamo na našej internetovej stránke www.novascena.sk.
 • Pokiaľ si zakúpite vstupenku na predstavenie, automaticky Vás zaradíme na odber noviniek formou newsletterov. Toto spracúvanie osobných údajov vykonávame na základe právneho titulu, ktorým je oprávnený záujem prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, pričom medzi tieto oprávnené záujmy patrí: záujem Divadla na informovaní verejnosti o predstaveniach a podujatiach, ktoré Divadlo a kultúrna inštitúcia poskytuje.

Vaše osobné údaje za týmto účelom budeme spracúvať odo dňa zakúpenia vstupenky, resp. samostatnej registrácie na odber newsletterov, až pokým nevyužijete svoje právo sa z odberu newsletterov odhlásiť formou jednoduchého odkazu v každom zaslanom newsletteri, či formou námietky priamo na vyššie uvedenej e-mailovej adrese.

C. Za účelom propagácie organizovaných akcií či predstavení Divadla vyhotovujeme fotografické či audiovizuálne záznamy. Takéto spracúvanie osobných údajov vykonávame na základe tzv. oprávneného záujmu prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, pričom medzi oprávnené záujmy Divadla patrí informovanie verejnosti o kultúrnych podujatiach a predstaveniach organizovaných Divadlom. Môže sa teda výnimočne stať, že budete súčasťou týchto fotografií, ktoré by mohli byť zverejnené aj na internete či inom verejne prístupnom mieste. Aj v tomto prípade máte možnosť využiť námietku, ktorú nám zašlete na vyššie zverejnenú e-mailovú adresu.


S KÝM ZDIEĽAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
 • Vaše údaje neposkytujeme tretím stranám, môžu však byť uložené v databázových systémoch tretích strán, ktoré využívame pre ich spracovanie.
 • Vaše osobné údaje sa neposkytujú do zahraničia, narábame s nimi výlučne len my.

V súvislosti s týmto spracúvaním osobných údajov máte viacero práv.


O AKÉ PRÁVA IDE?
 • Odvolanie súhlasu

Pokiaľ je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov súhlas a neprajete si, aby sme Vaše osobné údaje naďalej spracúvali, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktných údajov Divadla uvedených vyššie alebo zaslaním e-mailovej správy zodpovednej osobe.

Odvolanie súhlasu však samo o sebe neznamená, že doteraz spracúvanie osobné údaje sú spracúvané nezákonne.

 • Právo na prístup

Právo na prístup k osobným údajom znamená, že si môžete žiadať potvrdenie, či spracúvame Vaše osobné údaje.
Pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame, zašleme Vám potvrdenie s informáciami:

 1. za akým účelom ich spracúvame,
 2. o aké osobné údaje sa jedná,
 3. či sú osobné údaje poskytované iným osobám,
 4. predpokladaná doba uchovávania osobných údajov,
 5. či spracúvame osobné údaje automatizovane vrátane profilovania.

Na požiadanie Vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Informácie sa poskytujú prioritne elektronickými prostriedkami, pokiaľ by ste mali záujem o iný spôsob, je potrebné ho v žiadosti uviesť. V prípade záujmu o zaslanie informácií iným ako elektronickým spôsob, Vám môžu byť účtované náklady za tlač, kopírovanie a poštové služby.

 • Právo na opravu osobných údajov

Kedykoľvek máte právo požiadať o nápravu spracúvaných osobných údajov ak zistíte, že spracúvame nesprávne osobné údaje, či je potrebné tieto údaje doplniť.
Právo na vymazanie/zabudnutie osobných údajov.
Máte právo požadovať výmaz osobných údajov. Vymazanie je však možné len za zákonom stanovených podmienok, a to:

 1. pokiaľ osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich získavali alebo inak spracúvali;
 2. pokiaľ odvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ, na základe ktorého s osobnými údajmi ďalej narábame,
 3. pokiaľ úspešne uplatníte jednu z námietok spracúvania osobných údajov,
 4. pokiaľ sa osobné údaje spracúvali nezákonne,
 5. dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 6. osobné údaje boli získavané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osôb mladších ako 16 rokov.

Nie vo všetkých prípadoch však budeme nútení Vašej žiadosti vyhovieť. Za predpokladu, že je spracúvanie osobných údajov potrebné na:

 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
 2. na splnenie povinností alebo úloh podľa zákona alebo medzinárodnej zmluvy,
 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 4. na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz by uplatnenie tohto cieľa znemožnilo či neprimerane sťažilo.
 5. pokiaľ je potrebné na uplatnenie právneho nároku,

budete musieť tieto zásahy strpieť.
Pokiaľ vyhovieme Vášmu podnetu a údaje vymažeme, kontaktujeme aj prípadné tretie osoby, ktoré osobné údaje spracúvajú. Rovnako všetky zverejnené osobné údaje stiahneme.

 • Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, a to:

 1. v čase, keď napadnete správnosť spracúvaných osobných údajov a my overujeme ich správnosť,
 2. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, no namiesto ich vymazania nás požiadate o obmedzenie ich použitia,
 3. pokiaľ naďalej nepotrebujeme spracúvať Vaše osobné údaje, no vy ich potrebujete na uplatnenie svojho nároku,
 4. pokiaľ si uplatníte námietku spracúvania osobných údajov a my preverujeme jej opodstatnenosť.

Obmedzenie spracúvania bude znamenať, že sa s Vašimi údajmi v danom čase nenakladáme. Pracovať s týmito údajmi budeme oprávnení len za predpokladu, že nám k tomu dáte súhlas, či na účel uplatneného nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. Obmedzenie spracúvania osobných údajov prebieha po dobu potrebnú na zváženie ďalšieho postupu.
Akonáhle zvážime, že sme oprávnení s Vašimi osobnými údajmi ďalej nakladať, budeme Vás o tomto rozhodnutí informovať.

 • Právo na prenosnosť údajov

Prenosnosť údajov znamená, že údaje, ktoré ste nám poskytli na základe súhlasu alebo zmluvy, na Vašu žiadosť „prenesieme“ inej osobe.
Podmienkou však je, aby sme tieto údaje spracúvali v automatizovanej podobe, t. j. elektronicky, aby bolo s nimi možné týmto spôsobom manipulovať.

 • Právo namietať

Kedykoľvek máte možnosť namietať spracúvanie Vašich osobných údajov v konkrétnych situáciách, pokiaľ

 1. vykonávame spracúvanie Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu alebo úlohy realizovanej vo verejnom záujme či výkone verejnej moci.
 2. Vašu námietku vždy posúdime s ohľadom na zásah do konkrétnych práv, ktoré namietate, pričom Vás o výsledku tohto posúdenia budeme informovať.
 3. spracúvame Vaše osobné údaje na účely priameho marketingu. Táto námietka je absolútna čo znamená, že osobné údaje nebudeme ďalej za týmto účelom spracúvať.
 4. ktoré sa vykonáva na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely okrem situácie, že je takéto spracovanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

 

 • Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

Pokiaľ sa domnievate, že došlo k porušeniu zákona, máte možnosť podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Vaše sťažnosti, námietky či žiadosti vybavujeme do 30 kalendárnych dní, pričom Vás vždy budeme o výsledku informovať.

 

Článok I.   
ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) Divadla Nová scéna (ďalej len „DNS“ alebo „divadlo“) sa vzťahujú na predaj vstupeniek na všetky divadelné predstavenia, prípadne iné podujatia organizované DNS alebo treťou osobou v spolupráci s DNS alebo na základe dohody s DNS (ďalej len „podujatia“):
  1. priamo v pokladnici DNS, na obchodnom oddelení DNS, v predajných sieťach zmluvného predajcu (ďalej spolu len „predajné miesta“) alebo
  2. prostredníctvom internetového portálu novascena.sk ďalej len („portál DNS“) prípadne prostredníctvom internetových portálov prevádzkovateľov, s ktorými DNS uzatvorilo osobitnú zmluvu (ďalej len „partnerský portál“).
 2. Tieto VOP upravujú vzájomný vzťah medzi DNS a :
  1. návštevníkom,
  2. zákazníkom a
  3. majiteľom vstupenky.
 3. Návštevníkom je osoba zaregistrovaná na portáli DNS, ktorá navštívi portál DNS za účelom získania informácie o aktuálnych a/alebo pripravovaných podujatiach DNS a môže pritom využiť aj ďalšie služby portálu DNS, a to najmä zakúpiť si vstupenky na vybrané podujatia alebo darčekové poukážky (ďalej len „návštevník“).
 4. Zákazníkom je návštevník ale aj osoba, ktorá nie je zaregistrovaná na portáli DNS a vyvíja aktivitu voči DNS za účelom získania informácií o aktuálnych a/alebo pripravovaných podujatiach a za účelom využitia služieb poskytovaných DNS (ďalej len „zákazník“).
 5. Majiteľom vstupenky je osoba, ktorá reálne vlastní vstupenku zakúpenú na predajných miestach alebo prostredníctvom portálu DNS, prípadne partnerského portálu (ďalej len „majiteľ vstupenky“). Odporúčame, aby majiteľ vstupenky mal registráciu na internetovej stránke/portáli  www.novascena.sk.
 6. Tieto VOP sa vzťahujú aj na poskytovanie doplnkových služieb v súvislosti s usporiadaním podujatia.
 7. Tieto VOP sa vzťahujú aj na prenechávanie hnuteľného majetku, nachádzajúceho sa vo vlastníctve, v nájme alebo v správe DNS, a to do nájmu, podnájmu alebo výpožičky ako aj na prenechávanie priestorov DNS do podnájmu.
 8. Tieto VOP sa vzťahujú aj na nájom alebo vypožičiavanie kostýmov, rekvizít, technického zariadenia a dekorácií, ktoré sú vo vlastníctve, v nájme alebo v správe DNS.

Článok II.   
PORTÁL DNS

 1. DNS zabezpečuje prevádzku portálu www.novascena.sk 24 hodín denne a 7 dní v týždni.
 2. Na podporu komunikácie so zákazníkom, DNS ako prevádzkovateľ portálu zriadilo e-mailovú adresu rezervacie@novascena.sk, prostredníctvom ktorej je možné nahlásiť problémy týkajúce sa prevádzky portálu DNS a služieb, ktoré poskytuje. Každý nahlásený problém je riešený počas pracovných dní v čase od 8.00 – 16.00 hod. Zákazník je informovaný o stave a spôsobe riešenia evidovaných problémov, ktoré nahlásil.
 3. DNS ako prevádzkovateľ portálu DNS si vyhradzuje právo na dočasnú odstávku portálu DNS počas lehoty nevyhnutnej na technickú údržbu. Dočasná odstávka portálu DNS bude oznámená na úvodnej stránke tohto portálu minimálne 24 hodín pred začiatkom plánovanej technickej údržby.
 4. Zákazník je povinný používať služby portálu DNS tak, aby nenarúšal jeho fungovanie a v súlade s pokynmi, ktoré sú zverejnené na portáli DNS.
 5. Šírenie akéhokoľvek obsahu portálu DNS bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa portálu je zakázané. Obsah portálu DNS je chránený ustanoveniami autorského zákona.
 6. DNS na svojom portáli pravidelne aktualizuje zoznam podujatí a zverejňuje aj informácie o pripravovaných podujatiach vo svojej pôsobnosti spravidla minimálne 30 dní pred ich uskutočnením.
 7. Informácia o podujatí zverejnenom na portáli DNS obsahuje tieto údaje:
  1. názov podujatia,
  2. stručný opis podujatia,
  3. začiatok podujatia,
  4. miesto konania podujatia,
  5. výška ceny vstupného.
 8. Za obsah informácií, ktoré sú zverejnené na portáli DNS, zodpovedá DNS.

Článok III.
REGISTRÁCIA

 1.  K priamemu zakúpeniu vstupenky na podujatie prostredníctvom portálu DNS nie je potrebné vykonať registráciu na internetovej stránke novascena.sk, avšak jej vykonanie sa odporúča za účelom lepšieho využívania služieb systému (napr. možnosť sledovania histórie svojich objednávok, získanie bonusových aktivít, prednostný predaj, opätovná tlač vstupeniek, odpadá nutnosť opakovaného vypĺňania údajov a pod.)
 2. Registrácia na stránke novascena.sk je dobrovoľná a bezplatná.
 3. Polia, ktoré je potrebné vyplniť pri registrácií, sú označené hviezdičkou (*). Po úspešnej registrácii dostane zákazník potvrdenie elektronickou poštou na e-mailové adresu, ktorú pri registrácii uviedol. V prípade zmeny registračných údajov je potrebné údaje aktualizovať.
 4. Súčasťou registrácie je udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov. Podmienky spracovania osobných údajov sú dostupné TU.
 5. Registráciu môže návštevník kedykoľvek zrušiť bez udania dôvodu. DNS o zrušení registrácie a straty statusu návštevníka informuje zákazníka prostredníctvom emailu, ktorý zákazník zadal pri registrácii. Zrušením registrácie stráca zákazník prístup k službám vyhradených pre registrovaných užívateľov - návštevníkov.

Článok IV.
REZERVÁCIA, NÁKUP A PREDAJ VSTUPENIEK

A. VSTUPENKY

 1. Pod vstupenkou sa rozumie oprávnenie vstupu majiteľa vstupenky na podujatie a oprávnenie majiteľa vstupenky využívať s tým spojené priestory a služby.
 2. Vstupenka na podujatie DNS je ceninou a jej falšovanie sa trestá podľa príslušných právnych predpisov platných v SR.
 3. Vstupenka slúži pre majiteľa vstupenky zároveň aj ako doklad o jej zakúpení. Ak zákazník pred realizáciou platby za vstupenku požaduje iný doklad ako je vstupenka, obchodné oddelenie vystaví zákazníkovi faktúru, kde bude uvedená hodnota vstupenky prípadne vstupeniek a zároveň po úhrade predmetnej faktúry poskytne majiteľovi vstupenku/ vstupenky v upravenej forme, a to bez uvedenia hodnoty vstupenky.
 4. Vstupenka je oslobodená od DPH.
 5. Vstupenka bez kontrolného kupónu alebo inak úmyselne alebo neúmyselne poškodená vstupenka je neplatná a jej majiteľovi nebude po predložení takejto vstupenky umožnený vstup na predmetné podujatie, respektíve do priestorov DNS.
 6. Klasická papierová vstupenka s ochrannými prvkami zakúpená na predajných miestach a tiež vstupenka zakúpená prostredníctvom portálu DNS alebo partnerského portálu (ďalej len „Hometicket“) musí obsahovať:
  1. názov podujatia,
  2. termín podujatia (dátum a čas začiatku podujatia),
  3. identifikačný kód,
  4. cenu vstupenky,
  5. miesto konania podujatia a označenie zakúpeného miesta na podujatie,
  6. názov prevádzkovateľa podujatia.
 7. Aktuálne ceny vstupeniek sú uverejnené na predajných miestach,  na webovej stránke DNS www.novascena.sk a na partnerských portáloch.

 B. ZMLUVNÝ VZŤAH

 1. Zmluvný vzťah medzi DNS a fyzickou alebo právnickou osobou vzniká:
  1. zakúpením vstupenky na predajných miestach alebo prostredníctvom portálu DNS príp. partnerského portálu,
  2. zaslaním záväznej objednávky  v súlade so sekciou D 3/ tohto článku VOP.
 2. Uzatvorením zmluvy podľa sekcie B ods. 1 písm. a. tohto článku VOP sa stávajú VOP neoddeliteľnou súčasťou takejto zmluvy a sú záväzné pre obe zmluvné strany.

C. REZERVÁCIA VSTUPENIEK

 1. Vstupenky je možné rezervovať :
  1. osobne v pokladnici DNS a na obchodnom oddelení v sídle DNS,
  2. telefonicky na tel. číslach, ktoré sú uvedené na portáli DNS
  3. emailom:  rezervacie@novascena.sk
 2. Rezervácia vykonaná osobne alebo telefonicky, pokiaľ obchodné oddelenie DNS neurčí inak, je platná 3 kalendárne dni odo dňa jej uskutočnenia. Rezervácia uskutočnená prostredníctvom emailu je platná 3 kalendárne dni, odo dňa doručenia potvrdenia o rezervácii zo strany pracovníka obchodného oddelenia zákazníkovi. Potvrdenie o rezervácii obsahuje základné informácie o podujatí, o prevádzkovateľovi podujatia, identifikátor rezervácie a trvanie rezervácie. Rezervované vstupenky musí zákazník uhradiť  v pokladnici DNS alebo prostredníctvom portálu DNS do 3 kalendárnych dní odo dňa rezervovania, príp. v inom termíne dohodnutom s obchodným oddelením DNS. Pri úhrade rezervovanej vstupenky je potrebné uviesť identifikátor rezervácie.
 3. Pri platbe rezervovaných vstupeniek v pokladnici DNS alebo prostredníctvom portálu DNS je možné uplatniť si zľavu z ceny vstupenky podľa sekcie D 4/ tohto článku VOP.
 4. Po uplynutí trvania rezervácie podľa sekcie C ods. 2. tohto článku VOP budú vstupenky automaticky uvoľnené na ďalšiu rezerváciu alebo predaj.
 5. O predĺženie rezervácie možno v odôvodnených prípadoch požiadať iba elektronicky (e-mailom) na adrese rezervacie@novascena.sk alebo telefonicky na kontaktoch obchodného oddelenia DNS, uvedených na webovej stránke www.novascena.sk. Rezerváciu je možné predĺžiť najviac 2x s tým, že rezervované vstupenky musia byť uhradené najneskôr 7 dní pred uskutočnením podujatia, s výnimkou prípadov, kde existuje osobitná dohoda medzi zákazníkom a obchodným oddelením DNS. Opakované rušenie a nové vytváranie rezervácií miest na tom istom predstavení sa považuje za úmyselné blokovanie miest s cieľom poškodiť obchodné záujmy DNS. DNS si vyhradzuje právo rezerváciu takéhoto zákazníka zrušiť.
 6. Rezervácia vstupeniek ku dňu podujatia je možná výlučne pre držiteľov preukazu ZŤP a ZŤPS.
 7. Rezervácia vstupeniek v počte nad 10 ks je osobitne upravená v sekcii D 3/ tohto článku VOP.

D. NÁKUP VSTUPENIEK

1/ prostredníctvom predajných miest

 1. Vstupenky možno zakúpiť priamo v pokladnici DNS na Kollárovom námestí 20 v Bratislave, v dňoch bežnej prevádzky DNS v rámci otváracích hodín pokladnice uvedených na www.novascena.sk , prípadne po predchádzajúcej dohode na obchodnom oddelení DNS alebo v predajnej sieti zmluvných predajcov.
 2. Predaj v pokladnici alebo prostredníctvom obchodného oddelenia DNS nie je množstvovo obmedzený.
 3. V pokladnici DNS je možná hotovostná aj bezhotovostná platba. Bezhotovostná platba je možná týmito druhmi platobných kariet: MASTER CARD, MASTER CARD ELEKTORNIC, MAESTRO, VISA, VISA ELECTRON, V PAY. Platbu kartou je potrebné nahlásiť vopred.
 4. V pokladnici DNS je možná platba kultúrnymi poukazmi vydanými Ministerstvom kultúry SR.
 5. Vstupenka slúži pre majiteľa vstupenky zároveň aj ako daňový doklad o jej zakúpení.
 6. Zakúpené vstupenky prostredníctvom predajnej siete zmluvných predajcov sa prioritne riadia všeobecnými obchodnými podmienkami daného zmluvného predajcu.
 7. Ak nedôjde k zrušeniu predstavenia, zakúpené vstupenky nie je možné stornovať/vrátiť.

2/ prostredníctvom internetového portálu

 1. Zákazník portálu DNS môže využívať služby súvisiace so zakúpením vstupeniek na vybrané podujatia zverejnené na webovom sídle www.novascena.sk
 2. Zákazník portálu si môže zakúpiť maximálne 10 vstupeniek na podujatie, s výnimkou úhrady záväznej objednávky podľa sekcie D 3/ ods. 4 tohto článku VOP. Čas na realizáciu nákupu vstupenky na portáli DNS je 10 minút (po ich výbere). Potvrdenie o zakúpení a zakúpené vstupenky (Hometickety) sa zasielajú automaticky na e-mailovú adresu, ktorú zadal zákazník počas kúpy vstupenky na konkrétne podujatie. Prostredníctvom portálu DNS nie je možné zakúpiť vstupenku na podujatie pre imobilnú osobu. Tento druh vstupenky je možné zakúpiť len prostredníctvom predajných miest uvedených v tomto článku sekcia D 1/.
 3. Zákazník portálu musí vyplniť formulár pričom kľúčový je e-mail nakoľko po úspešnom zaplatení mu budú e-mailom zaslané Hometickety.
 4. Platba za predaj vstupeniek kupovaných cez portál DNS prebieha prostredníctvom služby platobnej brány 24PAY, ktorá umožňuje návštevníkovi portálu zaplatiť za vstupenky platobnou kartou alebo bankovým prevodom. Pri platbe systém zákazníka presmeruje na platobný portál 24PAY, ktorý finančnú transakciu ďalej realizuje.
 5. Po uskutočnení platby za vstupenku (poukázaní sumy na účet platobnej brány) systém automaticky zasiela na e-mailovú adresu zákazníka, ktorý si zakúpil vstupenku, vstupenku (hometicket) v elektronickej forme (súbor vo formáte PDF). Zákazník sa stáva majiteľom vstupenky v okamihu poukázania sumy za vstupenku na účet platobnej brány. V prípade, ak zákazníkovi nebude doručená elektronická vstupenka ani do 1 hod. od realizácie platby, DNS odporúča kontaktovať pracovníkov DNS na emailovej adrese rezervacie@dns.sk alebo kontaktovať priamo pracovníkov obchodného oddelenia DNS na číslach uvedených na webovej stránke www.novascena.sk. Majiteľ vstupenky si môže vstupenku  v elektronickej forme vytlačiť na tlačiarni spôsobilej tlačiť na formát papiera A4 alebo sa ňou preukázať v elektronickej podobe, napr. v mobile
 6. Elektronická vstupenka slúži pre majiteľa vstupenky zároveň aj ako daňový doklad o jej zakúpení.
 7. Každá vstupenka zakúpená prostredníctvom portálu DNS obsahuje jedinečný identifikačný čiarový kód. Každú vstupenku možno použiť len raz. Systém eviduje vydané vstupenky podľa identifikačných kódov.
 8. DNS je povinné po skontrolovaní vstupenky umožniť majiteľovi vstupenky prístup na podujatie podľa údajov na vstupenke v zmysle podmienok návštevy podujatia, ktoré zverejňuje DNS na svojom webovom sídle.
 9. Majiteľ vstupenky, ktorý využil službu kúpy vstupenky na vybrané podujatie cez portál DNS www.novascena.sk nemôže odstúpiť od kúpy vstupenky. Vstupenka na podujatie predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa DNS zaväzuje poskytnúť majiteľovi vstupenky službu na voľný čas.
 10. DNS odporúča zákazníkom, aby čiarový kód zo vstupenky nikde nešírili ani nezdieľali a predišli tak jeho zneužitiu. V prípade, ak sa na podujatí zistí, že boli vstupenky už použité, nárok na vstup na podujatie má zákazník po predložení občianskeho preukazu resp. iného dokladu na zistenie a overenie totožnosti, prípadne poskytnutím informácie na aký e-mail mu bola vstupenka zaslaná. V prípade, že sa zákazník odmietne preukázať občianskym preukazom resp. iným dokladom alebo odmietne poskytnúť informácie podľa predchádzajúcej vety, nebude mu umožnený vstup na podujatie.

3/ Hromadný predaj vstupeniek

 1. Vstupenky možno predávať aj hromadnému odberateľovi. Pod hromadným odberateľom sa rozumie taký odberateľ, ktorý uskutoční jednorazové zakúpenie viac ako 10 ks vstupeniek na jedno podujatie (ďalej len „hromadná objednávka“).
 2. Hromadný odberateľ môže nakúpiť vstupenky priamo v pokladnici DNS alebo na obchodnom oddelení DNS. Hromadný odberateľ si môže vstupenky objednať prostredníctvom vyplneného formulára záväznej objednávky, ktorý zašle na e-mail rezervacie@novascena.sk alebo na niektorý z e-mailových kontaktov obchodného oddelenia DNS uvedených na www.novascena.sk (ďalej len „záväzná objednávka“). Formulár záväznej objednávky je zverejnený na www.novascena.sk. Následne mu bude zaslané potvrdenie o prijatí záväznej objednávky a faktúra. Uskutočnením záväznej objednávky hromadný odberateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a vyjadruje súhlas s aplikáciou VOP na vzťah vzniknutý medzi DNS a hromadným odberateľom.
 3. Úhrada záväzných objednávok je možná na základe vystavenej faktúry, bankovým prevodom alebo v pokladnici divadla. Úhrada záväznej objednávky musí byť zrealizovaná minimálne 30 dní pred termínom podujatia. V prípade, že je faktúra vystavená menej ako 30 dní a viac ako 14 dní pred podujatím, musí byť uhradená do 3 dní od jej vystavenia a zaslania v elektronickej podobe.
 4. Záväznú objednávku je možné uhradiť aj prostredníctvom portálu DNS. Obchodné oddelenie DNS po vystavení záväznej objednávky zašleme hromadnému odberateľovi e-mailom odkaz na predajný systém s rezervovanými vstupenkami, kde ich môže zaplatiť online cez platobnú bránu 24-pay alebo bankový prevod v dohodnutom čase s obchodným oddelením, zvyčajne do 24 hodín max. však do 72 hodín od rezervácie. V prípade podľa predchádzajúcej vety množstvové obmedzenie podľa sekcie C ods. 2 tohto článku VOP neplatí. Platba prostredníctvom portálu DNS nie je možná, ak je zákazníkovi vystavená faktúra.
 5. Záväznú objednávku je možné vyplatiť aj kultúrnymi poukazmi a to výlučne osobne v pokladnici DNS počas otváracích hodín pokladnice DNS.
 6. Úhrada záväznej objednávky musí byť vykonaná do termínu dohodnutého s pracovníkom obchodného oddelenia. V prípade, ak úhrada nebude vykonaná podľa prvej vety tohto odseku, je DNS oprávnené záväznú objednávku zrušiť a umožniť ďalší predaj vstupeniek.
 7. Po potvrdení záväznej objednávky, je možné túto objednávku meniť v rámci počtu vstupeniek na nižší počet, avšak hromadný odberateľ je povinný uhradiť storno poplatok podľa nasledujúceho odseku.
 8. Vstupenky záväzne rezervované alebo zakúpené hromadným odberateľom je možné vrátiť (storonovať), len v prípade ak hromadný odberateľ uhradí DNS nasledovný storno poplatok:
  1. vrátenie menej ako 30 dní pred termínom podujatia 30% z hodnoty stornovaných vstupeniek;
  2. vrátenie menej ako 21 dní pred termínom podujatia 50% z hodnoty stornovaných vstupeniek;
  3. vrátenie menej ako 14 dní pred termínom podujatia 70% z hodnoty stornovaných vstupeniek;
  4. vrátenie menej ako 7 dní pred termínom podujatia 100% z hodnoty stornovaných vstupeniek.
 9. Na hromadnú objednávku je možné v prípade splnenia podmienok podľa VOP DNS uplatniť si zľavy podľa sekcie D 4/ tohto článku VOP.

4/ Zľava zo vstupeniek

 1. Zákazník má právo uplatniť si zľavu z cien vstupeniek na vybrané repertoárové predstavenia osobne v pokladniciach DNS alebo prostredníctvom portálu DNS, len pokiaľ spĺňa podmienky na jej poskytnutie.
 2.  Nárok na zľavnenú vstupenku majú držitelia nasledovných dokladov:
  1. karta Euro<26, ISIC, ITIC,
  2. preukaz ZŤP, preukaz ZŤPS,
  3. pri osobách nad 62 rokov doklad preukazujúcim vek konkrétnej osoby s fotografiou tejto osoby, (napr. platný občiansky preukaz, vodičský preukaz, električenka a pod.)
 3. Zľavy nie je možné kombinovať s inými zľavami.
 4. Pokiaľ nie je uvedené inak na webovej stránke DNS alebo na informačných tabuliach v pokladniciach DNS, zľavy neplatia na verejné generálky, predpremiéry, premiéry, derniéry, detské predstavenia, predstavenia v Štúdiu Olympia, na silvestrovské predstavenia (31. 12.), doobedňajšie predstavenia, na predstavenia hosťujúcich divadiel, ani na iné podujatia alebo mimoriadne predstavenia alebo udalosti.
 5. Pred vstupom na podujatie je majiteľ vstupenky, ktorá je zakúpená so zľavou, povinný na požiadanie uvádzačky preukázať oprávnenie na zľavu niektorým z dokladov uvedených v sekcii D 4/ ods. 2 tohto článku VOP (1 doklad sa vzťahuje na 1 zľavnenú vstupenku). V prípade, že sa majiteľ zľavnenej vstupenky nebude vedieť verifikovať preukazom/dokladom, vstup na predstavenie mu bude povolený výlučne po doplatení plnej sumy za vstupenku v pokladnici divadla.

E. NÁKUP A POUŽITIE DARČEKOVÝCH POUKÁŽOK

 1. Darčekovú poukážku je možné zakúpiť v pokladnici DNS, na obchodnom oddelení DNS a prostredníctvom portálu DNS.
 2. Prostredníctvom darčekových poukážok je možné platiť za nákup vstupenky v pokladnici DNS a tiež za nákup vstupenky cez internetový portál DNS .
 3. Darčeková poukážka je platná po dobu uvedenú na darčekovej poukážke.
 4. Darčeková poukážka je cenina, ktorej falšovanie sa trestá podľa príslušných právnych predpisov platných v SR.
 5. Každá darčeková poukážka má vlastný identifikátor – číselný kód.
 6. Darčekové poukážky je možné uplatniť výlučne na jednorazovú úhradu vstupeniek v dobe platnosti darčekovej poukážky.
 7. Po uplynutí doby platnosti nie je možné darčekovú poukážku uplatniť ani vrátiť finančné prostriedky zodpovedajúce hodnote darčekovej poukážky.
 8. Pri nákupe vstupeniek darčekovou poukážkou sa rozdiel medzi hodnotou darčekovej poukážky a hodnotou nákupu nevracia.
 9. Pokiaľ je cena vstupeniek vyššia ako hodnota poukážky, rozdiel je potrebné doplatiť.
 10. Pri úhrade vstupeniek prostredníctvom darčekových poukážok je možné použiť viacero darčekových poukážok, ako aj kombinovať jednotlivé druhy darčekových poukážok.
 11. V prípade straty alebo znehodnotenie darčekovej poukážky neposkytuje DNS novú/náhradnú darčekovú poukážku.
 12. Za darčekovú poukážku nie je možné vrátiť peniaze a taktiež nie je možné ju zameniť za poukážku s inou lehotou platnosti, okrem výnimočných prípadov určených obchodným oddelením DNS.
 13. V prípade, že bola darčeková poukážka použitá/uplatnená na nákup vstupeniek a predmetné predstavenie sa zrušilo, bude majiteľovi darčekovej poukážky, ktorý uplatnil darčekovú poukážku v pokladnici DNS vrátená suma za vstupenky podľa čl. V. ods. 4 VOP a majiteľovi darčekovej poukážky, ktorý uplatnil darčekovú poukážku prostredníctvom portálu DNS bude vygenerovaná nová poukážka (s novým identifikátorom) v identickej hodnote, akú mala pôvodná darčeková poukážka. Novú darčekovú poukážku zašle DNS majiteľovi darčekovej poukážky na email uvedený pri uplatnení darčekovej poukážky.
 14. Na darčekovú poukážku sa nevzťahuje DPH.

Článok V.
ZRUŠENIE PODUJATIA

 1. DNS si VYHRADZUJE právo na zrušenie podujatia.
 2. O zrušení podujatia informuje DNS prostredníctvom svojej webovej stránky www.novascena.sk, oznamom v pokladnici DNS, zaslaním notifikácie na e-mailovú adresu zákazníka alebo telefonicky za predpokladu, že má k dispozícii potrebné kontaktné údaje.
 3. V prípade, že DNS zruší predstavenie z dôvodu spôsobeného DNS, majiteľovi vstupenky bude vrátená celá hodnota vstupenky.
 4. Vrátenie vstupného v prípade zrušenia podujatia je možné realizovať nasledovnými spôsobmi:
  • vstupenky zakúpené v pokladnici divadla je potrebné odovzdať v pokladnici divadla (neporušenú vstupenku), najneskôr do 24 mesiacov od termínu plánovaného podujatia a finančné prostriedky budú refundované v plnej výške v hotovosti;
  • vstupenky zakúpené v pokladnici divadla je možné refundovať na základe žiadosti zaslanej na e-mail rezervacie@novascena.sk;
  • vstupenky zakúpené cez portál DNS budú automaticky stornované a finančné prostriedky refundované do Online peňaženky v súlade s článkom VI. VOP;
  • vstupenky zakúpené u iného predajcu, či už na kamennej predajni predajcu alebo prostredníctvom online portálu predajcu, je možné refundovať len u predajcu.
 5. Žiadosť o vrátenie vstupného podľa predchádzajúcich podmienok je potrebné podať najneskôr do 24 mesiacov od zrušenia podujatia, inak nárok na vrátenie vstupného zaniká v zmysle príslušných právnych predpisov. Divadlo Nová scéna sa vyhradzuje právo na refundáciu financií za vstupenky na zrušené podujatia – do 12 mesiacov od dňa doručenia žiadosti.

Článok VI.
Online peňaženka / Moja peňaženka

 1. Online peňaženka označovaná aj ako Moja peňaženka je služba, ktorú DNS ponúka všetkým, ktorí si zakúpili vstupenky online, tj . zákazníkom, ktorí svoj nákup realizovali online ako návštevník alebo bez registrácie.
 2. Hodnota online peňaženky je viazaná výlučne k vstupenkám zakúpeným na podujatie, ktoré DNS zruší z dôvodu na strane DNS.
 3. Online peňaženka umožňuje rýchlejšie a jednoduchšie vrátenie peňazí za zakúpené vstupenky prostredníctvom platobnej brány a následne rýchlejší a jednoduchší nákup vstupeniek online.
 4. V momente, ako sa podujatie zruší, majiteľ online zakúpenej vstupenky na zrušené podujatie, automaticky dostane do online peňaženky plnú sumu za vstupenky zo  zrušeného podujatia.
 5. V prípade zákazníka bez registrácie, bude zákazníkovi najskôr automaticky vytvorený účet registráciou na novascena.sk a následne suma prevedená do jeho online peňaženky v jeho konte v sekcii Moja peňaženka.
 6. Hodnotu v online peňaženke majiteľ vstupenky vidí po prihlásení sa vo svojom účte vytvorenom registráciou na novascena.sk.
 7. So sumou pripísanou do online peňaženky môže zákazník disponovať po dobu 5 rokov odo dňa jej pripísania. Po uplynutí tejto doby nevyužitá suma prepadá v prospech DNS.
 8. Sumu v online peňaženke môže zákazník využiť na online nákup vstupeniek, na ktorékoľvek dostupné podujatie DNS. Pred kúpou vstupeniek sa musí zákazník prihlásiť do svojho účtu a následne v poslednej fáze nákupu vstupeniek vybrať ako spôsob platby platbu online peňaženku. Zákazník môže uvedeným spôsobom uhradiť celú sumu za vstupenky alebo jej časť.
 9. Zákazník môže požiadať DNS o prevod z online peňaženky na účet, z ktorého bola vykonaná platba prostredníctvom funkcie v online peňaženke. V prípade, že chce finančné prostriedky z online peňaženky previesť na iný účet, musí kontaktovať obchodné oddelenie e-mailom na rezervacie@novascena.sk.

Článok VII.
VZÁJOMNÉ PRÁVA A POVINNOSTI MAJITEĽA VSTUPENKY A DNS

A. PRÁVA A POVINNOSTI MAJITEĽA VSTUPENKY

 1. Majiteľ vstupenky je povinný skontrolovať si vstupenku a údaje na nej ihneď po jej obdržaní a prípadné chyby alebo nedostatky (napr.: vstupenky s nečitateľným textom, poškodeným čiarovým kódom, atď.) bezodkladne reklamovať.
 2. Majiteľ vstupenky, ktorý využil službu kúpy vstupenky na vybrané podujatie cez portál DNS, nemôže odstúpiť od kúpy vstupenky. Vstupenka na podujatie predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa DNS zaväzuje poskytnúť majiteľovi vstupenky službu na voľný čas.
 3. Kúpou vstupenky majiteľ vstupenky berie na vedomie, že:
  1. vstup do hľadiska po začiatku divadelného predstavenia nie je povolený a nevzniká nárok na vrátenie finančných prostriedkov za zakúpené vstupenky;
  2. vstup do hľadiska je zakázaný s batohmi, dáždnikmi a s príručnou batožinou (okrem dámskych kabeliek);
  3. počas divadelného predstavenia je zakázaná konzumácia nápojov a jedál, používanie audiovizuálnych zariadení a mobilných telefónov;
  4. je zakázané rušiť divadelné predstavenie, jeho priebeh, účinkujúcich umelcov pri realizácii divadelného predstavenia, ako aj rušiť iných návštevníkov divadla pred alebo počas divadelného predstavenia v priestoroch budovy DNS, najmä avšak nielen hlasným rušením divadelného predstavenia, zvonením mobilného telefónu, nedôstojným a neprístojným správaním alebo iným rušivým konaním zo strany zákazníka pred alebo počas divadelného predstavenia;
  5. je zakázaný vstup na divadelné predstavenie v stave (najmä avšak nielen pod vplyvom návykových, omamných alebo psychotropných látok, prípadne v inom nevhodnom stave), v akom bude rušiť predstavenie alebo ak existuje dôvodná obava, že bude rušiť predstavenie, jeho priebeh alebo iných návštevníkov divadla v neprimeranom rozsahu;
  6. na podujatí je zakázané správanie v rozpore s dobrými mravmi a/alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj správanie, ktoré zasahuje alebo je dôvodná obava, že by mohlo zasiahnuť do práv a oprávnených záujmov, ako aj cti a dôstojnosti iných zákazníkov, zamestnancov DNS, účinkujúcich umelcov ako aj iných osôb;
  7. fotografovanie a výroba audiozáznamu alebo videozáznamu z divadelného predstavenia sú prísne zakázané;
  8. je povinný dodržiavať pokyny DNS za účelom ochrany života a zdravia osôb prítomných na podujatí a za účelom zabezpečenia ochrany majetku DNS.
 4. V prípade nedodržania alebo porušenia podmienok podľa článku VII. sekcia písm. A ods. 3 VOP má príslušný zamestnanec DNS alebo osoba poverená zo strany DNS oprávnenie nevpustiť zákazníka na predmetné divadelné predstavenie alebo iné podujatie, prípadne v závislosti od závažnosti porušenia mu zamedziť v ďalšom porušovaní týchto podmienok, prípadne ho vyviesť z divadelného predstavenia alebo podujatia. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá konaním majiteľa vstupenky vznikla DNS.

B. USMERNENIE NA VSTUP IMOBILNÝCH NÁVŠTEVNÍKOV DO DNS

 1. Z dôvodu zabezpečenia bezproblémového vstupu imobilného majiteľa vstupenky a jeho sprievodcu na podujatie je potrebný príchod najneskôr 15 minút pred začiatkom podujatia. Na túto skutočnosť je zákazník upozornení pri kúpe vstupenky. Vstupenky pre imobilných zákazníkov je možné zakúpiť len na predajných miestach uvedených v článku IV. sekcia D 1/ týchto VOP.
 2. Vstup do budovy je umožnený cez bytový vchod z ulice Námestie 1. mája, Bratislava, kde je operatívne inštalovaná šikmina službu konajúcim pracovníkom. Uvedené sa môže zmeniť, v takom prípade je potrebné riadiť sa inštrukciami príslušného pracovníka DNS.
 3. Ak technická stránka podujatia neurčuje inak, pre imobilného majiteľa vstupenky je vyhradená bezbariérová lóža, ktorá je určená pre maximálne 2 vozíčkarov a 2 sprievodcov.

C. PRÁVA A POVINNOSTI DIVADLA NOVÁ SCÉNA

 1. DNS sa zaväzuje:
  1. umožniť majiteľovi vstupenky vyzdvihnúť si zaplatené vstupenky v dohodnutom termíne, o čom je majiteľ vstupenky informovaný osobne, telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
  2. bezodkladne informovať majiteľov vstupeniek prostredníctvom webovej stránky www.sk a písomným oznamom v pokladnici DNS o zmenách v programe podujatia alebo o jeho zrušení. V prípade, že DNS má k dispozícii e-mailovú adresu alebo telefónne číslo majiteľa vstupenky, informuje ho o zmenách alebo zrušení podujatia jedným z uvedených spôsobov
 2. DNS si vyhradzuje práva na využitie a manipuláciu kapacity hľadiska pre svoje potreby, pre potreby obchodného a iného charakteru.
 1. DNS je povinné dodržiavať právne predpisy na ochranu života a zdravia a ďalšie právne predpisy a usmernenie vydané príslušnými štátnymi orgánmi SR.

Článok VIII.
ONLINE STREAM

 1. Návštevník môže vybrané divadelné predstavenia sledovať online prostredníctvom webovej stránky https://www.novascena.sk/online-stream zadarmo, za dobrovoľný poplatok alebo za pevne stanovenú cenu podľa podmienok určených pre jednotlivé divadelné predstavenie.
 2. Podmienkou na sledovanie divadelného predstavenia online je registrácia na portáli DNS, čo automaticky zakladá  status návštevníka.
 3. Vstupenka na online sledovanie divadelného predstavenia je možné zakúpiť prostredníctvom portálu DNS prípadne prostredníctvom partnerského portálu. Po zakúpení vstupenky na online divadelné predstavenie návštevník obdrží vstupenku na svoj email, ktorá obsahuje číselný kód. Tento číselný kód je návštevník povinný zadať pred spustením online divadelného predstavenia.
 4. Hradené online sledovanie predstavenia môže byť v dvoch formách, a to:
  1. live predstavenie priamo z divadla, ktoré je návštevníkovi sprístupnené 12 hod. od začiatku predstavenia,
  2. predstavenie zo záznamu, ktoré bude návštevníkovi sprístupnené na 24 hod. od požiadavky návštevníka.
 5. Ďalšie podmienky a odporúčania k sledovaniu online divadelných predstavení sú dostupné na https://www.novascena.sk/dns/ako-sledovat-online-predstavenia

Článok IX.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ŠKODU

 1. DNS v plnom rozsahu zodpovedá majiteľovi vstupenky za konanie podujatia, ako aj za plnenie všetkých práv, ktoré majiteľovi vstupenky na základe platných právnych predpisov prislúchajú.
 2. Majiteľ vstupenky je oprávnený uplatniť všetky svoje práva, nároky, prípadné sťažnosti vyplývajúce z kúpy vstupenky (vrátane nárokov zo zodpovednosti za nedostatky, škodu a/alebo vzniknutú ujmu) priamo na adrese DNS uvedenej na vstupenke.
 3. DNS zodpovedá za riadne a včasné vystavenie vstupenky a zaslanie Hometicketu na určenú e-mailovú adresu, ktorú zákazník zadal pri svojom online nákupe.
 4. DNS nenesie zodpovednosť:
  1. za oneskorené dodanie objednaných vstupeniek zavinené poštou resp. inou doručovacou službou alebo akéhokoľvek iného subjektu zabezpečujúceho prepravu vstupeniek, pokiaľ ich DNS poskytol na prepravu včas;
  2. za oneskorené dodanie objednaných vstupeniek zavinené majiteľom vstupenky, ktorý nerešpektuje podmienky dodania pošty resp. inej doručovacej služby;
  3. za nedodanie vstupeniek zavinené neúplným alebo nesprávnym zadaním údajov majiteľom vstupenky nevyhnutných k doručeniu vstupeniek;
  4. za poškodenie a stratu zásielky zavinené poštou resp. inou doručovacou službou;
  5. za oneskorené prevzatie vstupeniek majiteľom vstupeniek v pokladnici DNS alebo na predajných miestach zmluvných predajcov, a tým oneskorený príchod na podujatie;
  6. za nevyužitie vstupenky na podujatie (napr. z dôvodu PN, dopravnej situácie a pod.);
  7. za škodu spôsobenú nesprávnou vstupenkou v prípade, ak majiteľ vstupenky si vstupenku neskontroloval pri jej prevzatí na predajnom mieste;
  8. za stratu, krádež, poškodenie alebo zničenie vstupenky po ich dodaní majiteľovi vstupenky, pričom DNS ani nemá povinnosť nahradiť cenu za takúto vstupenku alebo poskytnúť novú vstupenku.

Článok X.
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. DNS v postavení prevádzkovateľa v rámci poskytovania služieb uvedených v týchto VOP spracúva osobné údaje. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné: Ochrana osobných údajov

Článok XI.
ZABEZPEČENIE A ORGANIZÁCIA DOPLNKOVÝCH SLUŽIEB K PODUJATIU

A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIE

 1. DNS je oprávnené vykonávať alebo zabezpečovať doplnkové služby k hlavnému predmetu svojej činnosti, najmä poskytovanie alebo zabezpečovanie služieb v priestoroch DNS v súvislosti s usporiadaním divadelného alebo iného kultúrneho podujatia, zabezpečenie cateringových služieb pred alebo po podujatí, zabezpečenie prehliadky divadla a ostatných priestorov DNS a ďalšie (ďalej len „doplnkové služby“).
 2. Ostatnými priestormi podľa článku XI. písm. A ods. 1 môžu byť: divadelná sála, priestory štúdia Olympia, miestnosti v administratívnej budove, foyer divadla ako aj iné priestory určené DNS.
 3. Zmluva alebo objednávka, na základe ktorej sa poskytnutie priestorov a služieb uskutočňuje, musí mať písomnú formu a musí obsahovať formálne a vecné náležitosti (účel, doba užívania, cena a pod.)
 4. Za užívanie priestorov DNS je objednávateľ povinný zaplatiť dohodnutú odplatu.
 5. Odplata za užívanie priestorov a služieb podľa písm. A ods. 4 tohto článku VOP musí byť pripísaná v prospech bankového účtu DNS v súlade so zmluvnými podmienkami. V prípade, že táto odplata nebude pripísaná na účet divadla v stanovenom termíne, divadlo je oprávnené neposkytnúť svoje priestory, zariadenia, vybavenie a služby objednávateľovi bez akýchkoľvek nárokov na odškodnenie objednávateľa.

 

B. ZMLUVNÝ VZŤAH

 1. Zmluva medzi DNS a treťou osobou vzniká prijatím záväznej objednávky. Objednávateľ zašle záväznú objednávku buď elektronicky na emailovú adresu: rezervacie@novascena.sk alebo prostredníctvom pošty na adresu sídla DNS. Záväzná objednávka musí obsahovať všetky potrebné náležitosti (názov organizácie (resp. obchodné meno), fakturačná a poštová adresa, IČO, DIČ, bankové spojenie) a ďalšie detailné požiadavky ako dátum akcie, titul predstavenia, počet požadovaných vstupeniek (prípadne špecifikácia hľadiska/miest), spôsob platby a spôsob prevzatia vstupeniek, špecifikované požiadavky na catering a doplnkové služby, pričom samotná objednávka je návrhom na uzatvorenie zmluvy. Potvrdením prijatia záväznej objednávky zo strany DNS vzniká medzi stranami zmluvný vzťah, ktorého neoddeliteľnou súčasťou sú tieto VOP. VOP sú záväzné pre zmluvné strany.

C. CENA A PODMIENKY

 1. Konkrétna výška ceny, spôsob a termín jej platby budú určené na základe dohody medzi zmluvnými stranami. Výška ceny bude dohodnutá v súlade s platnými právnymi predpismi upravujúcimi tvorbu cien. DNS je oprávnené pri uzavretí zmluvy žiadať zálohovú platbu alebo inú peňažnú záruku.
 2. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu v dohodnutej lehote. V prípade omeškania objednávateľa s peňažným plnením, je DNS oprávnené požadovať od objednávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania a zákonné úroky z omeškania, ak v zmluve nie je dohodnuté inak.
 3. Pokiaľ došlo k zmene objednávky pred podujatím, DNS vystaví na rozdiel ceny faktúru s uvedenou lehotou splatnosti. V prípade omeškania objednávateľa s platením konečnej ceny, sa aplikuje vyššie uvedená zmluvná pokuta.
 4. Pokiaľ ide o zmenu objednávky, ktorá má za následok zníženie ceny za poskytnutie doplnkových služieb, DNS sa zaväzuje v čo najkratšej dobe vrátiť rozdiel ceny, najviac však do výšky 50 %. DNS má právo na úhradu 100 % nákladov vynaložených pred zmenou objednávky.
 5. Pokiaľ počas priebehu poskytovania doplnkovej služby bude potrebné poskytnúť služby vo väčšom rozsahu ako bolo dohodnuté, DNS po podujatí (najneskôr do 7 dní) vystaví na tento rozdiel dodatočnú faktúru s uvedenou lehotou splatnosti. V prípade omeškania objednávateľa s platením konečnej ceny, sa aplikuje ods. 2 tejto sekcie.

D. ZMENY V OBJEDNÁVKE

 1. Objednávateľ je oprávnený vykonať zmeny v objednávke najneskôr do 30 dní pred plánovaným termínom podujatia. Po tomto termíne je možné uskutočniť len zmeny v objednávke týkajúce sa väčšieho rozsahu objednaných služieb (napr.: doplnenie počtu osôb, doobjednanie kvetinovej výzdoby a podobne), pokiaľ takéto doobjednanie bude u subdodávateľov DNS akceptované.

E. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 1. DNS v súvislosti s usporiadaním podujatia a zabezpečením doplnkových služieb:
  1. zabezpečí všetky potrebné profesionálne javiskové, svetelné a zvukové služby pre repertoárové predstavenie, ako aj hľadisko pre určených návštevníkov objednávateľa,
  2. sprístupní dohodnuté priestory pre osoby určené objednávateľom s platnou vstupenkou v dohodnutom čase,
  3. umožní objednávateľovi prehliadku objektu pred konaním podujatia,
  4. zabezpečí požiarnu a uvádzaciu službu, vhodné prostredie po priestorovej a hygienickej stránke,
  5. poskytne doplnkové služby riadne a včas, a to v rozsahu dohodnutom v zmluve,
  6. poskytne objednávateľovi všetky relevantné informácie o službách a aktuálnych cenách služieb, ktoré sú predmetom zmluvy,
  7. chráni záujmy objednávateľa súvisiace s poskytovaním služieb, podľa uzavretej zmluvy a oznámi mu všetky okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na zmenu jeho požiadaviek, zároveň dbá na to, aby jeho činnosť bola vo vzťahu k objednaným doplnkovým službám maximálne účelná a hospodárna.
 2. Objednávateľ je povinný:
  1. riadne a včas zaplatiť dohodnutú zmluvnú cenu,
  2. poskytnúť včasné a kompletné informácie a podklady na zabezpečenie poskytnutia služieb v zmysle a za podmienok dohodnutých medzi objednávateľom a DNS,
  3. bezodkladne informovať DNS o prípadných zmenách objednávky,
  4. zdržať sa vyhotovovania zvukových a obrazových záznamov z podujatia,
  5. okamžite odstrániť po podujatí výstavné a ostatné propagačné predmety, pokiaľ boli prinesené. Ak objednávateľ toto opomenie a predmety ostanú v priestoroch DNS, môže DNS po dobu zotrvania predmetov v jej priestoroch účtovať podnájom. DNS je oprávnené vykonať odstránenie a uskladnenie propagačných predmetov na účet objednávateľa. Objednávateľ je povinný zaplatiť DNS náklady spojené s odstránením predmetov objednávateľa, prípadne sumu za uskladnenie podľa priemernej trhovej sumy v čase a mieste,
  6. písomne oznámiť DNS najneskôr 14 dní pred plánovaným termínom poskytnutia priestorov a služieb svoje kompletné technické požiadavky na vybavenie a ozvučenie sály a personálne zabezpečenie.

F. DOBA TRVANIA ZMLUVY

 1. Zmluva medzi zmluvnými stranami je uzatvorená na dobu určitú, a to do splnenia všetkých záväzkov zmluvných strán.
 2. Zmluva zaniká:
  1. uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená,
  2. písomnou dohodou zmluvných strán,
  3. odstúpením a zaplatením odstupného podľa sekcie písm. G tohto článku VOP.

G. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A ODSTUPNÉ

 1. Objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť pred uskutočnením podujatia, s ktorým je spojená objednaná doplnková služba, a to písomným oznámením, ktoré je účinné dňom jeho doručenia DNS alebo osobne v sídle DNS a zaplatením odstupného (storno poplatok) z celkovej dohodnutej sumy:
  1. 50 % z celkovej ceny, ak objednávateľ odstúpi v lehote menej ako 60 dní pred plánovaným podujatím,
  2. 70 % z celkovej ceny, ak objednávateľ odstúpi v lehote  menej ako 45 dní pred plánovaným podujatím,
  3. 80 % z celkovej ceny, ak objednávateľ odstúpi v lehote menej ako 30 dní pred plánovaným podujatím,
  4. 100 % z celkovej ceny, ak objednávateľ odstúpi v lehote menej ako 21 dní pred plánovaným podujatím.
 2. Zmluva zanikne dňom zaplatenia storno poplatku /odstupného.

H. ZODPOVEDNOSŤ DNS ZA VADY A ŠKODY

 1. DNS nie je zodpovedná za porušenie záväzkov vyplývajúcich jej zo zmluvy (napr.: zrušenie predstavenia), ktoré sú spôsobené v dôsledku nepredvídateľnej a neodvrátiteľnej udalosti alebo inými skutočnosťami, ktoré objektívne znemožnili DNS realizáciu plnenia v zmysle zmluvy a DNS v čase uzavretia zmluvy o takýchto skutočnostiach nemohla mať vedomosť.
 2. V prípade, ak bolo podujatie zrušené z dôvodov zapríčinených DNS, DNS ponúkne objednávateľovi náhradný, vzájomne výhodný termín uskutočnenia podujatia spolu s doplnkovými službami a v prípade, že nedôjde k vzájomnému konsenzu zmluvných strán na novom termíne, DNS vráti zaplatenú sumu do  30 dní od dňa vzniku danej situácie.

Článok XII.
NÁJOM A VYPOŽIČIAVANIE DIVADELNÝCH KOSTÝMOV, REKVIZÍT, TECHNICKÝCH ZARIADENÍ A DEKORÁCIÍ

A. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Predmetom tejto časti VOP je úprava práv a povinností zmluvných strán pri prenechávaní :
  1. kostýmov,
  2. rekvizít,
  3. technických zariadení a
  4. dekorácií (ďalej spolu „predmet zmluvy“) v závislosti od postavenia DNS vo vzťahu k danej veci do
   1. nájmu,
   2. podnájmu alebo
   3. výpožičky,
 2. Pri prenechávaní dočasne prebytočného majetku štátu, ktoré má DNS v správe, do nájmu alebo výpožičky, postupuje DNS v súlade s platnými právnymi predpismi.

B. PREDMET ZMLUVY

 1. DNS prenecháva užívateľovi veci, ktoré sú v jeho vlastníctve alebo nájme na základe nájomnej zmluvy alebo podnájomnej zmluvy uzatvorenej v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka. DNS prenajíma alebo vypožičiava užívateľovi dočasne prebytočný majetok štátu, ktorý má v správe, buď na základe nájomnej zmluvy alebo na základe zmluvy o výpožičke, za podmienok ustanovených Občianskym zákonníkom a ďalšími platnými právnymi predpismi.
 2. Nájomná zmluva, podnájomná zmluva a zmluva o výpožičke podľa predchádzajúceho odseku sa v nasledovnom texte VOP označujú ako „zmluva“.
 3. Vznik zmluvy medzi DNS a užívateľom v takomto prípade vzniká zaslaním záväznej objednávky užívateľom a jej prijatím DNS. Užívateľ je oprávnený zaslať svoju objednávku buď elektronicky na emailovú adresu: sekretariat@novascena.sk alebo prostredníctvom pošty na adresu sídla DNS. Záväzná objednávka je návrhom na uzatvorenie zmluvy. Prijatie záväznej objednávky DNS potvrdí vo forme, v akej mu bola doručená, pokiaľ si objednávateľ (po uzavretí zmluvy užívateľ) v písomnej objednávke nevyhradil iný spôsob jej potvrdenia.
 4. Uzatvorením zmluvy medzi DNS a užívateľom sa stávajú VOP jej neoddeliteľnou súčasťou a sú záväzné pre zmluvné strany.

C. NÁJOMNÉ, PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Za prenechanie veci do užívania je užívateľ povinný zaplatiť dohodnutú cenu v zmluve. Cena za prenechanie vecí, ktoré má DNS v správe, sa určuje v súlade s trhovými podmienkami a platnými právnymi predpismi upravujúcimi tvorbu cien. Úhrada za prenechanie veci musí byť pripísaná v prospech bankového účtu DNS na základe zmluvných podmienok. V prípade, že táto úhrada nebude pripísaná na účet DNS v stanovenom termíne, DNS je oprávnené neposkytnúť vec bez akýchkoľvek nárokov na odškodnenie užívateľa.
 2. V prípade prenechania veci do dlhodobého užívania, je DNS oprávnená po uplynutí každého roku trvania zmluvy upraviť výšku dohodnutej ceny o inflácii zistenú Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok. Úpravu ceny oznámi DNS písomne druhej strane. Upravenú cenu je druhá zmluvná strana povinná akceptovať a platiť od okamihu, kedy sa stane splatným peňažné plnenie nasledujúce po doručení oznámenia o úprave výšky úhrady za prenechanie veci do užívania.
 3. V prípade omeškania užívateľa s peňažným plnením je DNS oprávnená požadovať od užívateľa zaplatenie zmluvnej pokuty a úroky z omeškania v rovnakej výške ako je uvedené v článku XI. sekcia C/ ods. 2 VOP, ak v zmluve nie je dohodnuté inak.

D. DOBA TRVANIA ZMLUVY

 1. Zmluva medzi DNS a užívateľom je uzatvorená na dobu určitú, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 2. Zmluvný vzťah zaniká v prípadoch stanovených VOP, a to najmä písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od Zmluvy alebo zničením veci.
 3. DNS je oprávnené odstúpiť od zmluvy:
  1. v prípade omeškania užívateľa s platbou nájomného alebo akéhokoľvek iného peňažného záväzku po dobu dlhšiu ako 7 kalendárnych dní,
  2. v prípade vzniku dôvodného podozrenia na neoprávnené nakladanie s prenechanou vecou, a to i napriek predchádzajúcej písomnej výzve DNS s poskytnutou primeranou lehotou na odstránenie neoprávneného nakladania s vecou. Za neoprávnené nakladanie sa na účely týchto VOP rozumie najmä užívanie veci v rozpore s účelom dohodnutým v zmluve alebo prenechanie veci do podnájmu tretej osoby,
  3. v prípade vykonania zmien na prenechanej veci bez súhlasu DNS, v dôsledku ktorých hrozí na prenechanej veci značná škoda; hrozba značnej škody sa rozumie škoda, ktorá môže vzniknúť v hodnote najmenej 100 EUR,
  4. v prípade pretrvávajúceho porušenia povinností a záväzkov vyplývajúcich z VOP, a to i napriek predchádzajúcej písomnej výzve DNS s poskytnutou primeranou lehotou na odstránenie vytýkaného porušenia.
 4. Užívateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak:
  1. DNS neodovzdalo predmet zmluvy v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste a ani po písomnom upozornení zo strany užívateľa nezjednalo nápravu tohto stavu ani v dodatočnej primeranej lehote,
  2. DNS odovzdalo užívateľovi predmet zmluvy v stave nespôsobilom na dohodnuté alebo obvyklé užívanie, alebo ak sa predmet zmluvy stane neskôr – bez toho, aby užívateľ porušil svoju povinnosť – nespôsobilým na dohodnuté alebo obvyklé užívanie, ak sa stane neupotrebiteľným alebo ak sa užívateľovi odníme taká časť z predmetu zmluvy, ktorou sa zmarí účel zmluvy.
 5. Odstúpenie od zmluvy musí zmluvná strana urobiť písomne a doručiť ho druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.
 6. V prípade skončenia alebo zániku zmluvy je užívateľ povinný bez zbytočného odkladu (najneskôr v deň skončenia alebo zániku zmluvy) vrátiť prenechanú vec DNS. V opačnom prípade je užívateľ povinný zaplatiť DNS sumu prislúchajúcu bezdôvodnému obohateniu a zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý začatý deň omeškania s vrátením predmetu zmluvy.

E. ODOVZDANIE A STAROSTLIVOSŤ O PREDMET ZMLUVY

 1. DNS sa na tieto účely zaväzuje:
  1. odovzdať a prenechať predmet zmluvy užívateľovi na čas dohodnutý v zmluve a v stave spôsobilom na užívanie v súlade s účelom dohodnutým v zmluve,
  2. zabezpečiť užívateľovi riadne a nerušené užívanie predmetu zmluvy.
 2. Užívateľ je povinný prevziať predmet zmluvy bez omeškania v dohodnutý deň a na dohodnutom mieste.
 3. Prevzatie predmetu zmluvy podľa predchádzajúceho odseku sa uskutoční vždy na základe preberacieho protokolu, v ktorom bude presne špecifikovaný predmet, ktorý sa odovzdáva do užívania druhej zmluvnej strane. Preberací protokol podpíšu pri prevzatí obe zmluvné strany.
 4. Užívateľ podpisom preberacieho protokolu potvrdzuje, že prenechané veci nemajú žiadne vady, a že boli odovzdané v riadnom stave.
 5. Užívateľ je povinný odo dňa prevzatia veci až do jej vrátenia nakladať s vecou s odbornou starostlivosťou. Na tieto účely poskytne DNS technické informácie k údržbe danej veci. Užívateľ hradí všetky náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s užívaním veci, najmä náklady súvisiace s jej prevzatím, vrátením a užívaním.
 6. Užívateľ je zároveň povinný vec chrániť pred poškodením, stratou alebo zničením, a najneskôr ku dňu skončenia zmluvy ju odovzdať DNS v stave v akom ju prevzal, resp. v stave zodpovedajúcom bežnému opotrebeniu.
 7. Ak na veci vznikne škoda, užívateľ je povinný oznámiť DNS okolnosti vzniku škody a jej rozsah bez zbytočného odkladu a poskytnúť DNS súčinnosť pri odstránení škody. V prípade, ak škodu na veci spôsobil užívateľ vlastnou činnosťou (úmyselne alebo z nedbanlivosti) je povinný odstrániť škodu na vlastné náklady bez nároku na ich náhradu.
 8. Každé právne alebo faktické nakladanie s predmetom zmluvy je bez písomného súhlasu DNS neprípustné. Druhá zmluvná strana nesmie nechať predmet zmluvy do užívania tretej osobe. Porušenie tejto povinnosti sa považuje je dôvodom pre odstúpenie od zmluvy.
 9. Akékoľvek zhodnotenie predmetu zmluvy však musí byť vopred oznámené a odsúhlasené DNS. V prípade, ak užívateľ neoznámil DNS zamýšľané zhodnotenie predmetu zmluvy a zároveň DNS neodsúhlasilo, že bude niesť náklady na zhodnotenie, nemá užívateľ v takomto prípade nárok na úhradu nákladov zhodnotenia zo strany DNS.
 10. Užívateľ je povinný kedykoľvek, avšak po predchádzajúcej dohode o čase a termíne, umožniť poverenej osobe DNS prístup k predmetu zmluvy za účelom preskúmania stavu veci.
 11. Užívateľ  je oprávnený užívať predmet zmluvy len účel, na ktorý je určený. Zmena dohodnutého užívania predmetu zmluvy si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas DNS.

Článok XIII.
SPOLOČNÉ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Právne vzťahy medzi DNS a osobou využívajúcou služby DNS neupravené VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä Občianskym zákonníkom a ďalšími právnymi predpismi, ktoré sú uplatniteľné na vzťahy definované VOP.
 2. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.12.2020, pričom ich zmena zo strany DNS je vyhradená. Zmena VOP a dátum účinnosti aktuálneho znenia VOP budú osobám využívajúcim služby DNS oznámené elektronicky ich zverejnením na webovej stránke DNS.
 3. Aktuálne VOP sú zverejnené po dobu dvadsaťštyri (24) hodín denne na portáli DNS www.novascena.sk a sú dostupné v pokladnici DNS.
 4. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi DNS a osobou využívajúcou služby DNS, a ktoré sa nepodarí prednostne vyriešiť zmierom alebo dohodou, budú s konečnou platnosťou riešené pred príslušným súdom v Slovenskej republike.