Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Článok I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) Divadla Nová scéna (ďalej len „DNS“ alebo „divadlo“) sa vzťahujú na predaj vstupeniek na všetky divadelné predstavenia, prípadne iné podujatia organizované DNS alebo treťou osobou v spolupráci s DNS alebo na základe dohody s DNS (ďalej len „podujatia“):
      a. priamo v pokladnici DNS, na obchodnom oddelení DNS, v predajných sieťach zmluvného predajcu (ďalej spolu len „predajné miesta“) alebo
      b. prostredníctvom internetového portálu www.novascena.sk ďalej len („portál DNS“) prípadne prostredníctvom internetových portálov prevádzkovateľov, s ktorými DNS uzatvorilo osobitnú zmluvu (ďalej len „partnerský portál“).
 2. Tieto VOP upravujú vzájomný vzťah medzi DNS a :
      a. návštevníkom,
      b. zákazníkom a
      c. majiteľom vstupenky.
 3. Návštevníkom je osoba zaregistrovaná na portáli DNS, ktorá navštívi portál DNS za účelom získania informácie o aktuálnych a/alebo pripravovaných podujatiach DNS a môže pritom využiť aj ďalšie služby portálu DNS, a to najmä zakúpiť si vstupenky na vybrané podujatia alebo darčekové poukážky (ďalej len „návštevník“).
 4. Zákazníkom je návštevník ale aj osoba, ktorá nie je zaregistrovaná na portáli DNS a vyvíja aktivitu voči DNS za účelom získania informácií o aktuálnych a/alebo pripravovaných podujatiach a za účelom využitia služieb poskytovaných DNS (ďalej len „zákazník“).
 5. Majiteľom vstupenky je osoba, ktorá reálne vlastní vstupenku zakúpenú na predajných miestach alebo prostredníctvom portálu DNS, prípadne partnerského portálu (ďalej len „majiteľ vstupenky“). Odporúčame, aby majiteľ vstupenky mal registráciu na internetovej stránke/portáli www.novascena.sk.
 6. Tieto VOP sa vzťahujú aj na poskytovanie doplnkových služieb v súvislosti s usporiadaním podujatia.
 7. Tieto VOP sa vzťahujú aj na prenechávanie hnuteľného majetku, nachádzajúceho sa vo vlastníctve, v nájme alebo v správe DNS, a to do nájmu, podnájmu alebo výpožičky ako aj na prenechávanie priestorov DNS do podnájmu.
 8. Tieto VOP sa vzťahujú aj na nájom alebo vypožičiavanie kostýmov, rekvizít, technického zariadenia a dekorácií, ktoré sú vo vlastníctve, v nájme alebo v správe DNS.

Článok II.
PORTÁL DNS

 1. DNS zabezpečuje prevádzku portálu www.novascena.sk 24 hodín denne a 7 dní v týždni.
 2. Na podporu komunikácie so zákazníkom, DNS ako prevádzkovateľ portálu zriadilo e-mailovú adresu rezervacie@novascena.sk, prostredníctvom ktorej je možné nahlásiť problémy týkajúce sa prevádzky portálu DNS a služieb, ktoré poskytuje. Každý nahlásený problém je riešený počas pracovných dní v čase od 8.00 – 16.00 hod. Zákazník je informovaný o stave a spôsobe riešenia evidovaných problémov, ktoré nahlásil. 
 3. DNS ako prevádzkovateľ portálu DNS si vyhradzuje právo na dočasnú odstávku portálu DNS počas lehoty nevyhnutnej na technickú údržbu. Dočasná odstávka portálu DNS bude oznámená na úvodnej stránke tohto portálu minimálne 24 hodín pred začiatkom plánovanej technickej údržby.
 4. Zákazník je povinný používať služby portálu DNS tak, aby nenarúšal jeho fungovanie a v súlade s pokynmi, ktoré sú zverejnené na portáli DNS.
 5. Šírenie akéhokoľvek obsahu portálu DNS bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa portálu je zakázané. Obsah portálu DNS je chránený ustanoveniami autorského zákona.
 6. DNS na svojom portáli pravidelne aktualizuje zoznam podujatí a zverejňuje aj informácie o pripravovaných podujatiach vo svojej pôsobnosti spravidla minimálne 30 dní pred ich uskutočnením.
 7. Informácia o podujatí zverejnenom na portáli DNS obsahuje tieto údaje:
      a. názov podujatia,
      b. stručný opis podujatia,
      c. začiatok podujatia,
      d. miesto konania podujatia,
      e. výška ceny vstupného.
 8. Za obsah informácií, ktoré sú zverejnené na portáli DNS, zodpovedá DNS.

Článok III.
REGISTRÁCIA

 1. K priamemu zakúpeniu vstupenky na podujatie prostredníctvom portálu DNS nie je potrebné vykonať registráciu na internetovej stránke www.novascena.sk, avšak jej vykonanie sa odporúča za účelom lepšieho využívania služieb systému (napr. možnosť sledovania histórie svojich objednávok, získanie bonusových aktivít, prednostný predaj, opätovná tlač vstupeniek, odpadá nutnosť opakovaného vypĺňania údajov a pod.)
 2. Registrácia na stránke www.novascena.sk je dobrovoľná a bezplatná.
 3. Polia, ktoré je potrebné vyplniť pri registrácií, sú označené hviezdičkou (*). Po úspešnej registrácii dostane zákazník potvrdenie elektronickou poštou na e-mailové adresu, ktorú pri registrácii uviedol. V prípade zmeny registračných údajov je potrebné údaje aktualizovať.
 4. Súčasťou registrácie je udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov. Podmienky spracovania osobných údajov sú dostupné TU.
 5. Registráciu môže návštevník kedykoľvek zrušiť bez udania dôvodu. DNS o zrušení registrácie a straty statusu návštevníka informuje zákazníka prostredníctvom emailu, ktorý zákazník zadal pri registrácii. Zrušením registrácie stráca zákazník prístup k službám vyhradených pre registrovaných užívateľov - návštevníkov.

Článok IV.
REZERVÁCIA, NÁKUP A PREDAJ VSTUPENIEK

A. VSTUPENKY

 1. Pod  vstupenkou    sa   rozumie   oprávnenie   vstupu    majiteľa    vstupenky    na   podujatie a oprávnenie majiteľa vstupenky využívať s tým spojené  priestory a služby.
 2. Vstupenka na podujatie DNS je ceninou a jej falšovanie sa trestá podľa príslušných právnych predpisov platných v SR.
 3. Vstupenka slúži pre majiteľa  vstupenky  zároveň  aj ako  doklad o jej zakúpení. Ak zákazník pred realizáciou platby za vstupenku požaduje iný doklad ako je vstupenka, obchodné oddelenie vystaví zákazníkovi faktúru, kde bude uvedená hodnota vstupenky prípadne vstupeniek a zároveň po úhrade predmetnej faktúry poskytne majiteľovi vstupenku/vstupenky v upravenej  forme, a to bez uvedenia  hodnoty vstupenky.
 1. Vstupenka je oslobodená od DPH.
 2. Vstupenka bez kontrolného kupónu alebo inak úmyselne alebo neúmyselne poškodená vstupenka je neplatná a jej majiteľovi nebude po predložení takejto vstupenky umožnený vstup na predmetné  podujatie, respektíve  do priestorov DNS.
 3. Klasická papierová vstupenka s ochrannými prvkami zakúpená na predajných miestach a tiež vstupenka zakúpená prostredníctvom  portálu DNS alebo  partnerského  portálu  (ďalej len „Hometicket“)  musí obsahovať:
      a. názov podujatia,
      b. termín podujatia (dátum a čas začiatku podujatia),
      c. identifikačný kód,
      d. cenu vstupenky,
      e. miesto konania podujatia a označenie  zakúpeného  miesta na podujatie,
      f. názov prevádzkovateľa podujatia.
 4. Aktuálne ceny vstupeniek sú uverejnené na predajných miestach, na webovej stránke DNS novascena.sk a na partnerských portáloch.

 

B. ZMLUVNÝ VZŤAH

 

 1. Zmluvný vzťah medzi DNS a fyzickou alebo právnickou osobou vzniká:
      a. zakúpením vstupenky na predajných miestach alebo prostredníctvom portálu DNS príp. partnerského portálu,
      b. zaslaním záväznej objednávky   v súlade so sekciou D 3/ tohto článku VOP.
 2. Uzatvorením  zmluvy  podľa  sekcie  B   ods:  1  písm.  a.  tohto  článku  VOP  sa  stávajú  VOP neoddeliteľnou  súčasťou takejto zmluvy a sú záväzné pre obe zmluvné strany. C. REZERVÁCIA VSTUPENIEK

 

 1. Vstupenky je možné rezervovať :
      a. osobne v pokladnici DNS a na obchodnom oddelení v sídle DNS,
      b. telefonicky na číslach, ktoré sú uvedené na portáli DNS
      c. emailom:  rezervacie@novascena.sk
 2. Rezervácia vykonaná osobne alebo telefonicky, pokiaľ obchodné  oddelenie  DNS  neurčí inak, je platná 3 kalendárne dni odo dňa jej uskutočnenia. Rezervácia uskutočnená prostredníctvom   emailu   je  platná   3  kalendárne   dni,   odo   dňa   doručenia   potvrdenia o rezervácii zo strany pracovníka obchodného  oddelenia  zákazníkovi.  Potvrdenie  o rezervácii obsahuje základné informácie o podujatí, o prevádzkovateľovi podujatia, identifikátor  rezervácie  a trvanie rezervácie.  Rezervované  vstupenky  musí zákazník uhradiť v pokladnici DNS alebo prostredníctvom portálu DNS do 3 kalendárnych dní odo dňa rezervovania, príp. v inom termíne dohodnutom s obchodným oddelením Pri úhrade rezervovanej  vstupenky je potrebné uviesť identifikátor rezervácie.
 3. Pri platbe rezervovaných vstupeniek  v pokladnici DNS alebo  prostredníctvom portálu DNS je možné uplatniť si zľavu z ceny vstupenky podľa sekcie D 4/ tohto článku VOP.
 4. Po uplynutí trvania rezervácie podľa sekcie C ods. 2. tohto článku VOP budú vstupenky automaticky uvoľnené na ďalšiu rezerváciu alebo predaj.
 5. O predĺženie rezervácie možno v odôvodnených prípadoch požiadať iba elektronicky (e-mailom) na adrese rezervacie@novascena.sk alebo telefonicky na kontaktoch obchodnéh o oddelenia DNS, uvedených na webovej stránke novascena.sk. Rezerváciu je možné predĺžiť najviac 2x s tým, že rezervované vstupenky musia byť uhradené najneskôr 7 dní pred uskutočnením podujatia, s výnimkou prípadov, kde  existuje osobitná dohoda medzi zákazníkom a obchodným oddelením DNS. Opakované rušenie a nové vytváranie rezervácií miest na tom istom predstavení sa považuje za úmyselné blokovanie miest s  cieľom poškodiť obchodné záujmy DNS. DNS si vyhradzuje právo rezerváciu takéhoto zákazníka zrušiť.
 6. Rezervácia vstupeniek ku dňu podujatia je možná výlučne pre držiteľov preukazu ZŤP  a ZŤPS.
 7. Rezervácia vstupeniek v počte nad 20 ks je osobitne upravená v sekcii D 3/ tohto článku VOP.


D. NÁKUP VSTUPENIEK

 

1/ prostredníctvom  predajných  miest

 

 1. Vstupenky možno zakúpiť priamo v pokladnici DNS na Kollárovom námestí 20 v Bratislave, v dňoch bežnej prevádzky DNS v rámci otváracích hodín pokladnice uvedených na novascena.sk, prípadne po predchádzajúcej dohode na obchodnom oddelení  DNS alebo v predajnej  sieti zmluvných predajcov.
 2. Predaj v pokladnici alebo prostredníctvom obchodného oddelenia DNS nie je množstvovo obmedzený.
 3. V pokladnici DNS je možná hotovostná aj bezhotovostná Bezhotovostná platba je možná týmito druhmi platobných kariet: MASTER CARD, MASTER CARD ELEKTORNIC, MAESTRO, VISA, VISA ELECTRON, V PAY. Platbu kartou je potrebné nahlásiť vopred.
 4. V pokladnici DNS je možná platba kultúrnymi poukazmi vydanými Ministerstvom  kultúry SR.
 5. Vstupenka slúži pre majiteľa vstupenky zároveň aj ako daňový doklad o jej zakúpení.
 6. Zakúpené vstupenky prostredníctvom predajnej siete zmluvných predajcov  sa  prioritne riadia všeobecnými  obchodnými podmienkami  daného  zmluvného  predajcu.
 7. Ak nedôjde k zrušeniu predstavenia, zakúpené vstupenky  nie je možné stornovať/vrátiť ani žiadať za zakúpené  vstupenky  akúkoľvek inú náhradu  alebo zľavu.

 

2/ prostredníctvom  internetového portálu

 

 1. Zákazník portálu DNS môže využívať služby súvisiace so zakúpením vstupeniek na vybrané podujatia zverejnené na webovom  sídle novascena.sk
 2. Zákazník portálu si môže zakúpiť maximálne 20 vstupeniek na  podujatie,  s výnimkou úhrady záväznej objednávky podľa sekcie D 3/ ods. 4 tohto článku VOP. Čas na realizáciu nákupu vstupenky na portáli DNS je 10 minút (po ich výbere). Potvrdenie o zakúpení a zakúpené vstupenky (Hometickety) sa zasielajú automaticky na e-mailovú  adresu,  ktorú zadal zákazník počas kúpy vstupenky na konkrétne podujatie. Prostredníctvom portálu DNS nie je možné zakúpiť vstupenku na podujatie pre imobilnú osobu. Tento druh vstupenky je možné zakúpiť len prostredníctvom predajných miest uvedených  v tomto článku sekcia D 1/.
 3. Zákazník portálu musí vyplniť formulár pričom kľúčový je e-mail nakoľko po úspešnom zaplatení mu budú e-mailom zaslané Hometickety.
 4. Platba za predaj vstupeniek kupovaných cez portál DNS prebieha prostredníctvom služby platobnej brány 24PAY, ktorá umožňuje návštevníkovi portálu zaplatiť za vstupenky platobnou kartou alebo bankovým Pri platbe systém zákazníka presmeruje na platobný portál 24PAY, ktorý finančnú transakciu  ďalej realizuje.
 5. Po uskutočnení platby za vstupenku (poukázaní sumy na účet platobnej brány) systém automaticky zasiela na e-mailovú adresu zákazníka, ktorý si zakúpil vstupenku, vstupenku (hometicket) v elektronickej forme (súbor vo formáte PDF). Zákazník sa stáva majiteľom vstupenky v okamihu poukázania sumy za vstupenku na účet platobnej brány. V prípade, ak zákazníkovi nebude doručená elektronická vstupenka ani do 1 od realizácie platby, DNS odporúča kontaktovať pracovníkov DNS na emailovej adrese  rezervacie@novascena.sk alebo kontaktovať priamo pracovníkov obchodného  oddelenia  DNS na číslach uvedených na     webovej      stránke      www.novascena.sk.      Majiteľ      vstupenky      si      môže vstupenku v elektronickej forme vytlačiť na tlačiarni spôsobilej tlačiť na formát papiera A4 alebo sa ňou preukázať v elektronickej  podobe, napr. v mobile
 6. Elektronická vstupenka slúži pre majiteľa vstupenky zároveň aj ako daňový doklad o jej zakúpení.
 7. Každá vstupenka zakúpená prostredníctvom portálu DNS obsahuje jedinečný identifikačný čiarový kód. Každú vstupenku možno použiť len Systém eviduje vydané vstupenky podľa  identifikačných  kódov.
 8. DNS je povinné po skontrolovaní vstupenky umožniť majiteľovi vstupenky prístup na podujatie podľa údajov na vstupenke v zmysle podmienok návštevy podujatia, ktoré zverejňuje DNS na svojom webovom  sídle.
 9. Majiteľ vstupenky, ktorý využil službu kúpy vstupenky na vybrané podujatie cez portál DNS novascena.sk nemôže odstúpiť od kúpy vstupenky.  Vstupenka  na  podujatie predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa DNS zaväzuje poskytnúť  majiteľovi  vstupenky službu na voľný čas.
 10. DNS odporúča  zákazníkom,  aby  čiarový  kód  zo  vstupenky  nikde  nešírili  ani  nezdieľali a predišli tak jeho zneužitiu. V prípade, ak sa na podujatí zistí, že boli vstupenky už použité, nárok na vstup na podujatie  má zákazník po predložení  občianskeho  preukazu iného dokladu na zistenie a overenie totožnosti, prípadne poskytnutím informácie na aký e-mail mu bola vstupenka zaslaná. V prípade, že sa zákazník odmietne preukázať občianskym preukazom resp. iným dokladom alebo odmietne poskytnúť informácie podľa predchádzajúcej  vety, nebude  mu umožnený vstup na podujatie.
 11. Ak nedôjde k zrušeniu predstavenia, zakúpené vstupenky nie je možné stornovať/vrátiť/zamieňať ani žiadať  za  zakúpené  vstupenky  akúkoľvek  inú  náhradu alebo  zľavu.

 

3 / Hromadný  predaj  vstupeniek

 

 1. Vstupenky možno predávať aj hromadnému  odberateľovi.  Pod hromadným  odberateľom sa rozumie taký odberateľ, ktorý uskutoční jednorazové zakúpenie viac ako 20 ks vstupeniek na jedno  podujatie  (ďalej len „hromadná  objednávka“).
 2. Hromadný odberateľ môže nakúpiť vstupenky priamo v pokladnici DNS alebo na obchodnom oddelení Hromadný odberateľ si môže vstupenky objednať prostredníctvom vyplneného formulára záväznej objednávky, ktorý zašle na e-mail rezervacie@novascena.sk alebo  na  niektorý  z e-mailových  kontaktov  obchodnéh o oddelenia DNS uvedených  na  www.novascena.sk  (ďalej  len  „záväzná  objednávka“ ). Formulár záväznej objednávky je zverejnený na www.novascena.sk. Následne mu  bude zaslané potvrdenie o prijatí záväznej objednávky a faktúra. Uskutočnením  záväznej objednávky hromadný odberateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito  VOP  a vyjadruje súhlas s aplikáciou VOP na vzťah vzniknutý medzi DNS a hromadným odberateľom.
 3. Úhrada záväzných objednávok je možná na základe vystavenej faktúry  bankovým Úhrada záväznej objednávky musí byť zrealizovaná minimálne 30 dní pred termínom podujatia. V prípade, že je faktúra vystavená menej ako 30 dní a viac ako 14 dní pred podujatím, musí  byť uhradená do 3 dní od jej vystavenia a zaslania v elektronickej podobe.
 4. Záväznú objednávku je možné uhradiť aj prostredníctvom portálu DNS. Obchodné oddelenie DNS po vystavení záväznej objednávky zašleme hromadnému odberateľovi e- mailom odkaz na predajný systém s rezervovanými vstupenkami, kde ich  môže zaplatiť online    cez    platobnú    bránu    24-pay    alebo    bankový    prevod    v dohodnutom    čase s obchodným  oddelením,   zvyčajne  do  24  hodín  max.  však  do  72  hodín  od  rezervácie. V prípade podľa predchádzajúcej vety množstvové obmedzenie  podľa sekcie C ods. 2 tohto článku VOP neplatí. Platba prostredníctvom portálu DNS nie je možná, ak je zákazníkovi vystavená  faktúra.
 5. Záväznú objednávku je možné vyplatiť aj kultúrnymi poukazmi a to výlučne osobne v pokladnici DNS počas otváracích hodín pokladnice DNS.
 6. Úhrada záväznej objednávky musí byť vykonaná do termínu dohodnutého s pracovníkom obchodného V prípade, ak úhrada nebude vykonaná podľa prvej vety tohto odseku, je DNS oprávnené záväznú objednávku zrušiť a umožniť ďalší predaj vstupeniek.
 7. Po potvrdení záväznej objednávky, je možné túto objednávku meniť v rámci počtu vstupeniek na nižší počet, avšak hromadný odberateľ je povinný uhradiť storno poplatok podľa nasledujúceho odseku.
 8. Vstupenky záväzne rezervované alebo zakúpené hromadným odberateľom je možné vrátiť (stornovať), len v prípade ak hromadný odberateľ uhradí DNS nasledovný  storno poplatok:
      a. vrátenie menej  ako  30  dní  pred  termínom  podujatia  30%  z hodnoty  stornovaných vstupeniek;
      b. vrátenie menej  ako  21  dní  pred  termínom  podujatia   50%  z hodnoty  stornovaných vstupeniek;
      c. vrátenie menej  ako  14  dní  pred  termínom  podujatia    70%  z hodnoty  stornovaných vstupeniek;
      d. vrátenie menej  ako  7  dní  pred  termínom     podujatia  100%  z hodnoty  stornovaných vstupeniek.
 1. Na hromadnú  objednávku   je  možné  v prípade   splnenia   podmienok   podľa  VOP  DNS uplatniť si zľavy podľa sekcie D 4/ tohto článku VOP.

 

4/ Z ľava zo vstupeniek

 

 1. Zákazník si môže uplatniť zľavu z cien vstupeniek na vybrané repertoárové predstavenia osobne v pokladniciach DNS alebo prostredníctvom portálu DNS, len pokiaľ spĺňa podmienky na jej Výber konkrétnych repertoárových predstavení, na ktoré je možné uplatniť si zľavu, je výhradne v kompetencii  DNS.
 2. Nárok na zľavnenú vstupenku majú držitelia nasledovných dokladov:
      a. karta Euro<26, ISIC, ITIC,
      b. preukaz ZŤP, preukaz ZŤPS,
      c. pri osobách nad  62  rokov  doklad  preukazujúcim  vek  konkrétnej  osoby  s fotografiou tejto osoby, (napr. platný občiansky preukaz, vodičský preukaz, električenka  a pod.)
 3. Zľavy nie je možné kombinovať s inými zľavami.
 4. Pokiaľ nie je uvedené inak na webovej stránke DNS alebo na informačných tabuliach v pokladniciach DNS, zľavy neplatia na verejné generálky, predpremiéry, premiéry, derniéry, detské predstavenia, predstavenia v Štúdiu Olympia, na silvestrovské predstavenia (31. 12. ), doobedňajšie predstavenia, na predstavenia hosťujúcich  divadiel,  ani  na  iné  podujatia alebo mimoriadne  predstavenia  alebo udalosti.
 5. Pred vstupom na podujatie je majiteľ vstupenky, ktorá je zakúpená so zľavou, povinný na požiadanie  uvádzačky  preukázať  oprávnenie  na  zľavu  niektorým  z dokladov  uvedenýc h v sekcii  D  4/ ods.  2  tohto  článku VOP  (1  doklad  sa  vzťahuje  na  1  zľavnenú  vstupenku). V prípade, že sa majiteľ zľavnenej vstupenky nebude  vedieť  verifikovať preukazom/dokladom, vstup na predstavenie mu bude povolený  výlučne po  doplatení plnej sumy za vstupenku v pokladnici divadla.

 

5/ Zmena vstupenky  a zrušenie vstupenky

 

 1. DNS si    vyhradzuje     právo    z objektívnych    dôvodov     jednostranne     zmeniť     miesto sedenia/státia  uvedené na zakúpenej  vstupenke alebo zakúpenú vstupenku zrušiť.
 2. V prípade zmeny  miesta  pôvodne  uvedeného   na  zakúpenej   vstupenke  DNS  poskytne majiteľovi  miesto  v rovnakej  hodnote  na  aké mal nárok podľa  zakúpenej  vstupenky.  Pri zmene miesta nevzniká majiteľovi vstupenky nárok na vrátenie hodnoty vstupenky.
 3. V prípade zrušenia  vstupenky má majiteľ  vstupenky  nárok na vrátenie hodnoty  zrušenej vstupenky. Na vrátenie hodnoty zrušenej  vstupenky sa primerane vzťahuje článok V. ods. 4 a 5 týchto VOP.

E. NÁKUP A POUŽITIE DARČEKOVÝCH POUKÁŽOK

 

 1. Darčekovú poukážku  je  možné zakúpiť  v pokladnici  DNS, na  obchodnom  oddelení   DNS a prostredníctvom portálu DNS.
 2. Prostredníctvom darčekových  poukážok je  možné platiť za nákup vstupenky  v pokladnici DNS a tiež za nákup vstupenky cez internetový portál DNS .
 1. Darčeková poukážka je platná po dobu uvedenú  na darčekovej  poukážke.
 2. Darčeková poukážka je cenina, ktorej falšovanie sa trestá podľa príslušných právnych predpisov platných v SR.
 3. Každá darčeková poukážka má vlastný identifikátor  – číselný kód.
 4. Darčekové poukážky je možné uplatniť výlučne na jednorazovú úhradu v dobe platnosti darčekovej poukážky.
 5. Po uplynutí doby platnosti nie je možné darčekovú poukážku uplatniť ani vrátiť finančné prostriedky zodpovedajúce  hodnote darčekovej  poukážky.
 6. Pri nákupe  vstupeniek   darčekovou   poukážkou  sa  rozdiel  medzi   hodnotou  darčekovej poukážky a hodnotou nákupu nevracia.
 7. Pokiaľ je cena vstupeniek vyššia ako hodnota poukážky, rozdiel je potrebné doplatiť.
 8. Pri úhrade vstupeniek prostredníctvom darčekových poukážok je možné použiť viacero darčekových poukážok, ako aj kombinovať jednotlivé  druhy darčekových poukážok.
 9. V prípade straty alebo znehodnotenie darčekovej poukážky neposkytuje  DNS novú/náhradnú darčekovú  poukážku.
 10. Za darčekovú poukážku, ktorá nebola ešte uplatnená nie je možné vrátiť peniaze a taktiež nie je možné ju zameniť za poukážku s inou lehotou platnosti, okrem uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy a výnimočných prípadov určených obchodným oddelením  DNS.
 11. Od nákupu darčekovej poukážky zakúpenej prostredníctvom portálu DNS je možné odstúpiť do 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy, ktorej predmetom je zakúpenie darčekovej poukážky. Darčeková poukážka nesmie byť uplatnená. Lehota na odstúpenie začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bola uzatvorená uvedená Odstúpiť od zmluvy je možné aj bez  udania dôvodu. Právo odstúpiť od zmluvy zákazník uplatní vyplnením      formulára      na      odstúpenie       a jeho       zaslaním       na       emailovú adresu rezervacie@novascena.sk v lehote podľa tohto odseku. Pri odstúpení od zmluvy podľa tohto odseku DNS vráti finančné prostriedky do online peňaženky, kde klient vie požiadať o prevedenie  na svoj účet.
 12. V prípade, že bola darčeková poukážka uplatnená na nákup vstupeniek a predstavenie sa zruší, budú majiteľovi vstupeniek vrátené financie za vstupenky v plnej Vrátenie vstupného sa bude realizovať spôsobmi podľa Článku V. Zrušené podujatia.
 13. Na darčekovú poukážku sa nevzťahuje DPH.

Článok V.
ZRUŠENIE  PODUJATIA

 1. DNS si VYHRADZUJE právo na zrušenie podujatia.
 2. O zrušení podujatia informuje DNS prostredníctvom svojej webovej stránky novascena.sk, oznamom v pokladnici DNS, zaslaním notifikácie na e-mailovú adresu zákazníka alebo telefonicky za predpokladu, že má k dispozícii potrebné  kontaktné údaje.
 3.  V prípade, že DNS zruší predstavenie z dôvodu spôsobeného DNS, majiteľovi  vstupenky bude vrátená celá hodnota vstupenky.
 4. Vrátenie  vstupného   v prípade   zrušenia   podujatia   je   možné   realizovať   nasledovnými spôsobmi:
  • vstupenky zakúpené v pokladnici divadla je potrebné odovzdať v pokladnici divadla (neporušenú vstupenku), najneskôr do 24 mesiacov od  termínu  plánovaného podujatia a finančné prostriedky budú refundované v plnej výške v hotovosti;
  • vstupenky zakúpené v pokladnici divadla je možné refundovať na základe žiadosti zaslanej  na  e-mail      rezervacie@novascena.sk      alebo      cez      web      formulár na https://www.novascena.sk/vratenie-prostriedkov, najneskôr do 24 mesiacov  od termínu plánovaného podujatia a finančné prostriedky budú refundované v plnej výške do online peňaženky;
  • vstupenky zakúpené cez portál DNS budú automaticky stornované a finančné prostriedky refundované do Online peňaženky  v súlade s článkom VI. VOP;
  • vstupenky zakúpené u iného predajcu, či už na kamennej predajni predajcu alebo prostredníctvom online portálu predajcu, je možné refundovať len u predajcu.
 5. Žiadosť o vrátenie vstupného podľa predchádzajúcich podmienok je potrebné podať najneskôr do 24 mesiacov od zrušenia podujatia,  inak nárok na vrátenie vstupného zaniká v zmysle príslušných právnych Divadlo Nová scéna sa vyhradzuje právo na refundáciu financií za vstupenky na zrušené podujatia – do 12 mesiacov od dňa doručenia žiadosti.

Článok  VI.
Online  peňaženka / Moja  peňaženka

 1. Online peňaženka označovaná aj ako Moja peňaženka je služba, ktorú DNS ponúka všetkým, ktorí si zakúpili vstupenky online, tj . zákazníkom, ktorí svoj nákup realizovali online ako návštevník alebo bez registrácie.
 2. Hodnota online peňaženky je viazaná výlučne k vstupenkám zakúpeným na  podujatie, ktoré DNS zrušilo z dôvodu na strane DNS a ku konkrétnym vstupenkám, ktoré  boli zrušené.
 3. Online peňaženka umožňuje rýchlejšie a jednoduchšie vrátenie peňazí za zakúpené vstupenky prostredníctvom platobnej brány a následne rýchlejší a jednoduchší nákup vstupeniek online.
 4. V momente, ako sa podujatie alebo  vstupenka zruší, majiteľ  online zakúpenej  vstupenky na zrušené podujatie alebo zrušenej vstupenky, automaticky dostane do online peňaženky plnú sumu za vstupenku zo  zrušeného  podujatia alebo zrušenú vstupenku.
 5. V prípade zákazníka bez registrácie, bude zákazníkovi najskôr automaticky vytvorený účet registráciou na novascena.sk a následne suma prevedená  do jeho online peňaženky v jeho konte v sekcii Moja peňaženka.
 6. Hodnotu v online peňaženke majiteľ vstupenky vidí po prihlásení sa vo svojom účte vytvorenom registráciou na novascena.sk.
 7. So sumou pripísanou do online peňaženky môže zákazník disponovať po dobu 5 rokov odo dňa jej pripísania. Po uplynutí tejto doby nevyužitá suma prepadá v prospech DNS.
 8. Sumu v online peňaženke môže zákazník využiť na online nákup vstupeniek, na ktorékoľvek dostupné podujatie DNS. Pred kúpou vstupeniek sa musí zákazník prihlásiť do svojho účtu a následne v poslednej fáze nákupu vstupeniek vybrať ako spôsob platby platbu online peňaženku. Zákazník môže uvedeným spôsobom uhradiť celú sumu za vstupenky alebo jej časť.
 9. Zákazník môže požiadať DNS o prevod z online peňaženky na účet, z ktorého bola vykonaná platba prostredníctvom funkcie v online peňaženke. V prípade, že chce finančné prostriedky z online peňaženky previesť na iný účet, musí kontaktovať obchodné oddelenie e-mailom  na rezervacie@novascena.sk.

Článok VII.
VZÁJOMNÉ PRÁVA A POVINNOSTI  MAJITEĽA VSTUPENKY A DNS

A. PRÁVA A POVINNOSTI MAJITEĽA VSTUPENKY

 

 1. Majiteľ vstupenky je povinný skontrolovať si vstupenku a údaje na nej ihneď po jej obdržaní a prípadné chyby alebo nedostatky (napr.: vstupenky s nečitateľným textom, poškodeným čiarovým kódom, atď.) bezodkladne reklamovať.
 2. Majiteľ vstupenky, ktorý využil službu kúpy vstupenky na vybrané podujatie cez portál DNS, nemôže odstúpiť od kúpy Vstupenka na podujatie predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa DNS zaväzuje poskytnúť majiteľovi vstupenky  službu na voľný čas.
 3. Kúpou vstupenky majiteľ vstupenky berie na vedomie, že:
      a. vstup do hľadiska po začiatku divadelného predstavenia  nie  je povolený  a nevzniká nárok na vrátenie finančných prostriedkov  za zakúpené  vstupenky;
      b. vstup do hľadiska je zakázaný s batohmi, dáždnikmi a s príručnou batožinou (okrem dámskych kabeliek);
      c. počas divadelného predstavenia je zakázaná konzumácia nápojov a jedál, používanie audiovizuálnych zariadení a mobilných telefónov;
      d. je zakázané  rušiť  divadelné   predstavenie,   jeho   priebeh,   účinkujúcich  umelcov   pri realizácii divadelného predstavenia, ako aj rušiť iných návštevníkov divadla pred alebo počas divadelného predstavenia v priestoroch  budovy  DNS,  najmä  avšak  nielen hlasným rušením divadelného predstavenia, zvonením  mobilného  telefónu, nedôstojným a neprístojným správaním alebo iným rušivým konaním  zo  strany zákazníka pred alebo počas divadelného  predstavenia;
      e. je zakázaný vstup na divadelné predstavenie v stave (najmä avšak nielen pod vplyvom návykových, omamných alebo psychotropných látok, prípadne v inom nevhodnom stave), v akom bude rušiť predstavenie alebo ak existuje dôvodná obava, že bude rušiť predstavenie, jeho priebeh  alebo iných návštevníkov  divadla v neprimeranom rozsahu;
       f. na podujatí je zakázané správanie v rozpore s dobrými mravmi a/alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj správanie, ktoré zasahuje alebo je dôvodná obava,  že  by  mohlo  zasiahnuť  do  práv  a oprávnených  záujmov,  ako  aj  cti a dôstojnosti iných zákazníkov, zamestnancov DNS, účinkujúcich umelcov ako aj iných osôb;
      g. fotografovanie a výroba audiozáznamu alebo  videozáznamu  z divadeln ého predstavenia  sú prísne zakázané;
      h. je povinný dodržiavať pokyny DNS za účelom ochrany života a zdravia osôb prítomných na podujatí a za účelom zabezpečenia ochrany majetku DNS;
      i. v rámci ochrany verejného   zdravia  a bezpečnosti   ostatných návštevníkov  je  povinný dodržiavať  pokyny a predkladať doklady osobám povereným  DNS v súlade s osobitným rozhodnutím DNS, ktoré DNS verejne  sprístupní na svojom  portáli a v pokladnici DNS.
 1. V prípade nedodržania  alebo porušenia  podmienok podľa článku VII. sekcia písm. A ods. 3 VOP má príslušný zamestnanec DNS alebo osoba poverená zo strany DNS oprávnenie nevpustiť zákazníka  na predmetné  divadelné  predstavenie  alebo iné  podujatie,  prípadn e v závislosti od závažnosti porušenia mu zamedziť v ďalšom porušovaní týchto podmienok, prípadne ho vyviesť z divadelného predstavenia alebo podujatia bez  ďalšieho  nároku majiteľa vstupenky na vrátenie jej hodnoty resp. časti z jej hodnoty. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá konaním majiteľa vstupenky vznikla DNS.

 

B. USMERNENIE NA VSTUP IMOBILNÝCH NÁVŠTEVNÍKOV DO DNS

 

 1. Z dôvodu zabezpečenia bezproblémového vstupu imobilného majiteľa vstupenky a jeho sprievodcu na podujatie je potrebný príchod najneskôr 15 minút pred začiatkom Na túto skutočnosť je zákazník upozornení pri kúpe vstupenky. Vstupenky pre imobilných zákazníkov je možné zakúpiť len na predajných miestach uvedených v článku IV. sekcia D 1/ týchto VOP.
 2. Vstup do budovy je umožnený cez bytový vchod z ulice Námestie mája, Bratislava, kde je operatívne inštalovaná šikmina službu  konajúcim  pracovníkom.  Uvedené  sa môže zmeniť, v takom prípade  je potrebné riadiť sa inštrukciami príslušného  pracovníka DNS.
 3. Ak technická stránka podujatia neurčuje inak, pre imobilného majiteľa vstupenky je vyhradená bezbariérová lóža, ktorá je určená pre maximálne 2 vozíčkarov a 2 sprievodcov.

 

C. PRÁVA A POVINNOSTI DIVADLA NOVÁ SCÉNA

 

 1. DNS sa zaväzuje:
       a. umožniť majiteľovi vstupenky vyzdvihnúť si zaplatené vstupenky  v dohodnutom termíne, o čom je majiteľ vstupenky informovaný osobne, telefonicky alebo prostredníctvom  e-mailu.
       b. bezodkladne informovať majiteľov vstupeniek prostredníctvom webovej stránky novascena.sk a písomným oznamom v pokladnici DNS o zmenách v programe podujatia alebo o jeho zrušení. V prípade, že DNS má k dispozícii  e-mailovú  adresu alebo telefónne číslo majiteľa vstupenky, informuje ho o zmenách  alebo  zrušení podujatia jedným  z uvedených spôsobov
 2. DNS si vyhradzuje práva na využitie a manipuláciu kapacity hľadiska pre svoje potreby, pre potreby obchodného a iného charakteru.
 3. DNS je povinné dodržiavať právne predpisy na ochranu života a zdravia a ďalšie právne predpisy a usmernenie  vydané príslušnými štátnymi orgánmi SR.

Článok VIII.
ONLINE  STREAM

 

 1. Návštevník môže vybrané divadelné predstavenia  sledovať  online  prostredníctvom webovej stránky https://www.novascena.sk/online-stream zadarmo,  za  dobrovoľný poplatok alebo za pevne stanovenú cenu podľa podmienok určených pre jednotlivé divadelné  
 2. Podmienkou na sledovanie divadelného predstavenia online je registrácia na portáli DNS, čo automaticky zakladá   status návštevníka.
 3. Vstupenka  na    online    sledovanie     divadelného     predstavenia     je     možné    zakúpiť prostredníctvom portálu DNS prípadne prostredníctvom  partnerského  portálu.  Po zakúpení vstupenky na online divadelné predstavenie návštevník obdrží vstupenku na svoj email, ktorá obsahuje číselný kód. Tento číselný kód je návštevník povinný zadať pred spustením  online divadelného  predstavenia.
 1. Hradené online sledovanie predstavenia môže byť v dvoch formách, a to:
 2. live predstavenie priamo z divadla, ktoré je návštevníkovi sprístupnené 12 od začiatku predstavenia,
 3. predstavenie zo záznamu, ktoré bude návštevníkovi sprístupnené na 24 od požiadavky návštevníka.
 4. Ďalšie podmienky a odporúčania k sledovaniu online divadelných predstavení sú dostupné na   https://www.novascena.sk/dns/ako-sledovat-online-predstaven ia

Článok IX.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ŠKODU

 

 1. DNS v plnom rozsahu zodpovedá majiteľovi vstupenky za konanie podujatia, ako aj za plnenie všetkých práv, ktoré majiteľovi vstupenky na základe platných právnych predpisov prislúchajú.
 2. Majiteľ vstupenky je oprávnený uplatniť všetky svoje práva, nároky, prípadné sťažnosti vyplývajúce z kúpy vstupenky (vrátane nárokov zo zodpovednosti za nedostatky, škodu a/alebo vzniknutú ujmu) priamo na adrese DNS uvedenej na vstupenke.
 3. DNS zodpovedá za riadne a včasné vystavenie vstupenky a zaslanie Hometicketu na určenú e-mailovú adresu, ktorú zákazník zadal pri svojom online nákupe.
 4. DNS nenesie zodpovednosť:
      a. za oneskorené dodanie objednaných vstupeniek zavinené poštou  inou doručovacou službou alebo akéhokoľvek iného subjektu zabezpečujúceho prepravu vstupeniek,  pokiaľ ich DNS poskytol na prepravu včas,
      b. za oneskorené dodanie objednaných vstupeniek zavinené majiteľom vstupenky, ktorý nerešpektuje podmienky  dodania pošty inej doručovacej  služby;
       c. za nedodanie vstupeniek zavinené neúplným alebo nesprávnym zadaním údajov majiteľom vstupenky  nevyhnutných k doručeniu  vstupeniek;
      d. za poškodenie a stratu zásielky zavinené poštou inou doručovacou  službou;
      e. za oneskorené prevzatie vstupeniek majiteľom vstupeniek v pokladnici DNS alebo na predajných miestach zmluvných predajcov, a tým oneskorený príchod na podujatie;
      f. za nevyužitie vstupenky na podujatie (napr. z dôvodu PN, dopravnej situácie a pod.);
      g. za škodu spôsobenú nesprávnou vstupenkou v prípade, ak majiteľ vstupenky si vstupenku neskontroloval  pri jej prevzatí na predajnom  mieste;
      h. za stratu, krádež, poškodenie alebo zničenie vstupenky po ich dodaní majiteľov i vstupenky, pričom DNS ani nemá povinnosť nahradiť cenu za takúto vstupenku alebo poskytnúť novú vstupenku.

Článok X.
OCHRANA OSOBNÝCH  ÚDAJOV

 

 1. DNS v postavení prevádzkovateľa v rámci poskytovania služieb uvedených v týchto VOP spracúva osobné údaje. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné: Ochrana osobných  údajov

Článok XI.
ZABEZPEČENIE  A ORGANIZÁCIA DOPLNKOVÝCH SLUŽIEB  K PODUJATIUA. VŠEOBECNÉ USTANOVENIE

 1. DNS je oprávnené vykonávať alebo zabezpečovať doplnkové služby k hlavnému predmetu svojej činnosti, najmä poskytovanie alebo zabezpečovanie služieb v priestoroch DNS v súvislosti s usporiadaním divadelného alebo iného kultúrneho podujatia, zabezpečenie cateringových služieb pred alebo po podujatí, zabezpečenie prehliadky divadla a ostatných priestorov DNS a ďalšie (ďalej len „doplnkové služby“).
 2. Ostatnými priestormi podľa článku písm. A ods. 1 môžu byť: divadelná sála, priestory štúdia Olympia, miestnosti v administratívnej budove, foyer divadla ako aj iné priestor y určené DNS.
 3. Zmluva alebo objednávka, na základe ktorej sa poskytnutie  priestorov  a služieb uskutočňuje, musí mať písomnú formu a musí obsahovať formálne a vecné náležitosti (účel, doba užívania, cena a pod.)
 4. Za užívanie priestorov DNS je objednávateľ  povinný zaplatiť dohodnutú odplatu.
 5. Odplata za užívanie priestorov a služieb podľa písm. A 4 tohto článku VOP musí byť pripísaná v prospech bankového účtu DNS v súlade so zmluvnými podmienkami. V prípade, že táto odplata nebude pripísaná na účet divadla  v stanovenom termíne,  divadlo je oprávnené neposkytnúť svoje priestory, zariadenia, vybavenie a služby objednávateľovi bez akýchkoľvek  nárokov na odškodnenie  objednávateľa.

 

B. ZMLUVNÝ VZŤAH

 1. Zmluva medzi DNS a treťou osobou vzniká prijatím  záväznej  objednávky.  Objednávat eľ zašle záväznú objednávku buď elektronicky na emailovú adresu: rezervacie@novascen a . s k alebo prostredníctvom pošty na adresu sídla Záväzná objednávka musí obsahovať všetky potrebné náležitosti (názov organizácie (resp. obchodné meno), fakturačná a poštová adresa, IČO, DIČ, bankové spojenie) a ďalšie detailné požiadavky ako dátum akcie, titul predstavenia, počet požadovaných  vstupeniek  (prípadne  špecifikácia  hľadiska/miest ), spôsob platby a spôsob prevzatia vstupeniek, špecifikované požiadavky na catering a doplnkové služby, pričom samotná objednávka je návrhom na uzatvorenie zmluvy. Potvrdením prijatia záväznej objednávky zo strany DNS vzniká medzi  stranami  zmluvný vzťah, ktorého neoddeliteľnou  súčasťou sú tieto VOP. VOP sú záväzné pre zmluvné strany.C. CENA A PODMIENKY

 

 1. Konkrétna výška ceny, spôsob a termín jej platby budú určené na základe dohody medzi zmluvnými Výška ceny bude dohodnutá v súlade s platnými právnymi predpism i upravujúcimi tvorbu cien. DNS je oprávnené pri uzavretí zmluvy žiadať zálohovú platbu alebo inú peňažnú záruku.
 2. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu v dohodnutej V prípade omeškania objednávateľa s peňažným plnením, je DNS oprávnené požadovať od objednávat eľa zaplatenie  zmluvnej  pokuty  vo  výške  0,05  %  z dlžnej  sumy  za  každý  deň   omeškania a zákonné úroky z omeškania, ak v zmluve nie je dohodnuté inak.
 3. Pokiaľ došlo k zmene objednávky pred podujatím, DNS vystaví na rozdiel ceny faktúru s uvedenou lehotou V prípade omeškania objednávateľa  s platením  konečnej ceny, sa aplikuje vyššie uvedená  zmluvná pokuta.
 4. Pokiaľ ide o zmenu objednávky, ktorá má za následok zníženie ceny za poskytnutie doplnkových služieb, DNS sa zaväzuje v čo najkratšej dobe vrátiť rozdiel ceny, najviac však do výšky 50 %. DNS má právo na úhradu 100 % nákladov vynaložených pred zmenou objednávky.
 5. Pokiaľ počas priebehu poskytovania doplnkovej služby bude potrebné poskytnúť služby vo väčšom rozsahu ako bolo dohodnuté, DNS po podujatí (najneskôr do 7 dní) vystaví na tento rozdiel dodatočnú faktúru s uvedenou lehotou V prípade  omeškania objednávateľa  s platením konečnej  ceny, sa aplikuje ods. 2 tejto sekcie.D. ZMENY V OBJEDNÁVKE

 

 1. Objednávateľ je oprávnený vykonať zmeny v objednávke najneskôr do 30 dní pred plánovaným termínom     Po  tomto  termíne  je   možné  uskutočniť  len   zmeny v objednávke týkajúce sa väčšieho rozsahu objednaných služieb (napr.: doplnenie  počtu osôb,  doobjednanie   kvetinovej   výzdoby  a podobne),   pokiaľ  takéto  doobjednanie   bude u subdodávateľov  DNS akceptované.

 

E. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 

 1. DNS v súvislosti s usporiadaním podujatia a zabezpečením   doplnkových služieb:
      a. zabezpečí všetky potrebné profesionálne javiskové, svetelné a zvukové služby pre repertoárové predstavenie,  ako aj hľadisko  pre určených návštevníkov  objednávateľa,
      b. sprístupní dohodnuté priestory pre osoby  určené  objednávateľom  s platnou vstupenkou  v dohodnutom čase,
      c. umožní objednávateľovi prehliadku  objektu  pred konaním  podujatia,
      d. zabezpečí požiarnu a uvádzaciu službu, vhodné prostredie po priestorovej a hygienickej stránke,
      e. poskytne doplnkové služby riadne a včas, a to v rozsahu dohodnutom v zmluve,
      f. poskytne objednávateľovi všetky relevantné informácie o službách a aktuálnych cenách služieb, ktoré sú predmetom zmluvy,
      g. chráni záujmy objednávateľa súvisiace  s poskytovaním  služieb, podľa  uzavretej zmluvy a oznámi mu všetky okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na zmenu jeho požiadaviek, zároveň dbá na to, aby jeho činnosť bola vo vzťahu k objednaným doplnkovým službám maximálne účelná a hospodárna.
 2. Objednávateľ je povinný:
      a. riadne a včas zaplatiť dohodnutú zmluvnú cenu,
      b. poskytnúť včasné a kompletné informácie a podklady na zabezpečenie poskytnutia služieb v zmysle a za podmienok  dohodnutých medzi objednávateľom  a DNS,
       c. bezodkladne informovať DNS o prípadných zmenách objednávky,
       d. zdržať sa vyhotovovania zvukových a obrazových záznamov z podujatia,
     e. okamžite odstrániť po podujatí výstavné a ostatné propagačné predmety, pokiaľ boli prinesené. Ak objednávateľ toto opomenie a predmety ostanú v priestoroch DNS, môže DNS po dobu zotrvania predmetov v jej priestoroch účtovať podnájom. DNS je oprávnené vykonať odstránenie a uskladnenie propagačných predmetov na účet objednávateľa. Objednávateľ je povinný zaplatiť DNS náklady spojené s odstránením predmetov objednávateľa, prípadne sumu za uskladnenie  podľa  priemernej  trhovej sumy v čase a mieste,
       f. písomne oznámiť DNS najneskôr 14 dní pred plánovaným termínom poskytnutia priestorov a služieb svoje kompletné technické požiadavky na vybavenie a ozvučenie sály a personálne zabezpečenie.

 

F. DOBA TRVANIA ZMLUVY

 

 1. Zmluva medzi zmluvnými stranami je uzatvorená na dobu určitú, a to do splnenia všetkých záväzkov zmluvných strán.
 2. Zmluva zaniká:
      a. uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená,
      b. písomnou dohodou zmluvných strán,
      c. odstúpením a zaplatením odstupného podľa sekcie písm. G tohto článku VOP.G. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A ODSTUPNÉ

 

 1. Objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť pred uskutočnením podujatia, s ktorým je spojená objednaná doplnková služba, a to písomným oznámením, ktoré je účinné dňom jeho doručenia DNS alebo  osobne v sídle  DNS a zaplatením  odstupného (storno poplatok) z celkovej  dohodnutej  sumy:
       a. 50 %  z celkovej   ceny,  ak  objednávateľ   odstúpi  v lehote   menej   ako  60  dní  pred plánovaným  podujatím,
       b. 70 %  z  celkovej   ceny,  ak  objednávateľ   odstúpi  v  lehote   menej  ako  45  dní  pred plánovaným  podujatím,
       c. 80 %  z celkovej   ceny,  ak  objednávateľ   odstúpi  v  lehote   menej  ako  30  dní  pred plánovaným  podujatím,
      d. 100 %  z  celkovej   ceny,  ak  objednávateľ   odstúpi  v  lehote  menej  ako  21  dní  pred plánovaným  podujatím.
 2. Zmluva zanikne dňom zaplatenia  storno poplatku /odstupného.


H. ZODPOVEDNOSŤ DNS ZA VADY A ŠKODY

 

 1. DNS nie je zodpovedná za porušenie záväzkov vyplývajúcich jej zo zmluvy (napr.: zrušenie predstavenia), ktoré sú spôsobené v dôsledku nepredvídateľnej a neodvrátiteľnej udalosti alebo inými skutočnosťami, ktoré objektívne znemožnili DNS realizáciu plnenia v zmysle zmluvy a DNS v čase uzavretia zmluvy o takýchto skutočnostiach nemohla mať vedomosť.
 2. V prípade, ak bolo podujatie zrušené z dôvodov zapríčinených DNS, DNS ponúkne objednávateľovi  náhradný,   vzájomne   výhodný   termín   uskutočnenia   podujatia    spolu s doplnkovými službami a v prípade, že nedôjde k vzájomnému konsenzu zmluvných strán na novom termíne, DNS vráti zaplatenú sumu do  30 dní od dňa vzniku danej situácie.

Článok XII.
NÁJOM A VYPOŽIČIAVANIE  DIVADELNÝCH  KOSTÝMOV, REKVIZÍT, TECHNICKÝCH   ZARIADENÍ A DEKORÁCIÍ


A. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

 1. Predmetom tejto časti VOP je úprava práv a povinností zmluvných strán pri prenechávaní :
      a. kostýmov,
      b. rekvizít,
      c. technických zariadení a
      d. dekorácií  (ďalej  spolu  „predmet  zmluvy“) v závislosti  od  postavenia   DNS  vo  vzťahu k danej veci do
          A. nájmu,
          B. podnájmu alebo
          C. výpožičky,
 2. Pri prenechávaní dočasne prebytočného majetku štátu, ktoré má DNS v správe, do nájmu alebo výpožičky, postupuje DNS v súlade s platnými právnymi predpismi.B. PREDMET ZMLUVY

 

 1. DNS prenecháva užívateľovi veci, ktoré sú v jeho vlastníctve alebo nájme na základe nájomnej zmluvy alebo podnájomnej zmluvy uzatvorenej v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka. DNS prenajíma alebo vypožičiava užívateľovi dočasne prebytočný majetok štátu, ktorý má v správe, buď na základe nájomnej zmluvy alebo na základe zmluvy o výpožičke, za podmienok ustanovených Občianskym zákonníkom a ďalšími platnými právnymi predpismi.
 2. Nájomná zmluva, podnájomná zmluva a zmluva o výpožičke podľa  predchádzajúceh o odseku sa v nasledovnom texte VOP označujú ako „zmluva“.
 3. Vznik zmluvy medzi DNS a užívateľom v takomto prípade vzniká zaslaním záväznej objednávky užívateľom a jej prijatím Užívateľ je oprávnený zaslať svoju objednávku buď elektronicky na emailovú adresu: sekretariat@novascena.sk alebo  prostredníctvom pošty na adresu sídla DNS. Záväzná objednávka je návrhom na uzatvorenie zmluvy. Prijatie záväznej objednávky DNS potvrdí vo forme, v akej mu bola doručená, pokiaľ si objednávat eľ (po uzavretí zmluvy užívateľ) v písomnej objednávke  nevyhradil iný spôsob jej potvrdenia.
 4. Uzatvorením zmluvy medzi DNS a užívateľom sa stávajú VOP jej neoddeliteľnou súčasťou a sú záväzné pre zmluvné strany.C. NÁJOMNÉ, PLATOBNÉ  PODMIENKY

 

 1. Za prenechanie veci do užívania je užívateľ povinný zaplatiť dohodnutú cenu v Cena za prenechanie vecí, ktoré má DNS v správe,  sa určuje v súlade  s trhovými podmienkam i a platnými právnymi predpismi upravujúcimi tvorbu cien. Úhrada za prenechanie veci musí byť   pripísaná   v prospech   bankového    účtu   DNS   na   základe   zmluvných   podmienok. V prípade, že táto úhrada nebude pripísaná na účet DNS v stanovenom termíne, DNS je oprávnené neposkytnúť vec bez akýchkoľvek  nárokov na odškodnenie  užívateľa.
 2. V prípade prenechania veci do dlhodobého užívania, je DNS  oprávnená  po  uplynutí každého roku trvania zmluvy upraviť výšku dohodnutej ceny o inflácii zistenú Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny Úpravu ceny oznámi DNS písomne druhej strane. Upravenú cenu je druhá zmluvná strana povinná akceptovať a platiť od okamihu, kedy sa stane splatným peňažné plnenie nasledujúce po doručení oznámenia  o úprave výšky úhrady za prenechanie veci do užívania.
 3. V prípade omeškania užívateľa s peňažným plnením je DNS oprávnená požadovať od užívateľa zaplatenie zmluvnej pokuty a úroky z omeškania v rovnakej výške ako je uvedené v článku sekcia C/ ods. 2 VOP, ak v zmluve nie je dohodnuté inak.D. DOBA TRVANIA ZMLUVY

 

 1. Zmluva medzi DNS a užívateľom je uzatvorená na dobu určitú, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 2. Zmluvný vzťah zaniká v prípadoch stanovených VOP, a to najmä písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od Zmluvy alebo zničením veci.
 3. DNS je oprávnené odstúpiť od zmluvy:
     a. v prípade omeškania užívateľa s platbou nájomného alebo akéhokoľvek iného peňažného záväzku po dobu dlhšiu ako 7 kalendárnych dní,
     b. v prípade vzniku dôvodného  podozrenia  na  neoprávnené  nakladanie  s prenechanou vecou, a to i napriek predchádzajúcej písomnej výzve DNS s poskytnutou primeranou lehotou na odstránenie neoprávneného nakladania  s vecou.  Za   neoprávnené nakladanie sa na účely týchto VOP rozumie najmä užívanie veci v rozpore s účelom dohodnutým v zmluve  alebo prenechanie veci do podnájmu tretej osoby,
      c. v prípade vykonania zmien na prenechanej veci bez súhlasu DNS, v dôsledku ktorých hrozí na prenechanej veci značná škoda; hrozba značnej škody sa rozumie škoda, ktorá môže vzniknúť v hodnote najmenej  100 EUR,
     d. v prípade pretrvávajúceho   porušenia  povinností  a záväzkov  vyplývajúcich  z VOP,  a to i napriek predchádzajúcej písomnej výzve DNS s poskytnutou primeranou lehotou na odstránenie  vytýkaného porušenia.
 1. Užívateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak:
      a. DNS neodovzdalo predmet zmluvy v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste a ani po písomnom upozornení zo strany užívateľa nezjednalo nápravu tohto stavu ani v dodatočnej primeranej lehote,
      b. DNS odovzdalo užívateľovi predmet zmluvy v stave nespôsobilom na dohodnuté alebo obvyklé užívanie, alebo ak sa predmet zmluvy stane neskôr – bez toho, aby užívateľ porušil svoju povinnosť – nespôsobilým na dohodnuté alebo obvyklé užívanie, ak sa stane neupotrebiteľným alebo ak sa užívateľovi odníme taká časť z predmetu zmluvy, ktorou sa zmarí účel zmluvy.
 2. Odstúpenie od zmluvy musí zmluvná strana urobiť písomne a doručiť ho druhej zmluvnej Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia  druhej zmluvnej strane.
 3. V prípade skončenia alebo zániku zmluvy je užívateľ povinný bez zbytočného odkladu (najneskôr v deň skončenia alebo zániku zmluvy) vrátiť prenechanú vec V opačnom prípade je užívateľ povinný zaplatiť DNS sumu prislúchajúcu bezdôvodnému obohateniu a zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý začatý deň omeškania s vrátením predmetu zmluvy.E. ODOVZDANIE A STAROSTLIVOSŤ O PREDMET ZMLUVY

 

 1. DNS sa na tieto účely zaväzuje:
      a. odovzdať a prenechať predmet zmluvy užívateľovi na čas dohodnutý v zmluve a v stave spôsobilom na užívanie  v súlade s účelom dohodnutým v zmluve,
      b. zabezpečiť užívateľovi  riadne a nerušené užívanie  predmetu zmluvy.
 2. Užívateľ je povinný prevziať predmet zmluvy bez omeškania v dohodnutý deň a na dohodnutom
 3. Prevzatie predmetu zmluvy podľa predchádzajúceho  odseku sa uskutoční vždy na základe preberacieho protokolu, v ktorom bude presne špecifikovaný  predmet, ktorý sa odovzdáva do užívania druhej zmluvnej strane. Preberací protokol podpíšu pri prevzatí obe zmluvné strany.
 4. Užívateľ podpisom preberacieho protokolu potvrdzuje, že prenechané veci nemajú žiadne vady, a že boli odovzdané v riadnom.
 5. Užívateľ je povinný odo dňa prevzatia veci až do jej vrátenia nakladať s vecou  s odbornou starostlivosťou. Na tieto účely poskytne DNS technické informácie k údržbe danej veci. Užívateľ hradí všetky náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti  s užívaním veci, najmä náklady súvisiace s jej prevzatím, vrátením a užívaním.
 1. Užívateľ je zároveň povinný vec chrániť pred poškodením, stratou alebo zničením,  a najneskôr ku dňu skončenia zmluvy ju odovzdať DNS v stave v akom ju prevzal, v stave zodpovedajúcom   bežnému  opotrebeniu.
 2. Ak na veci vznikne škoda, užívateľ je povinný oznámiť DNS okolnosti vzniku škody a jej rozsah bez zbytočného odkladu a poskytnúť DNS súčinnosť pri odstránení škody. V prípade, ak škodu na veci spôsobil užívateľ vlastnou činnosťou (úmyselne alebo z nedbanlivosti) je povinný odstrániť škodu na vlastné náklady bez nároku na ich náhradu.
 3. Každé právne alebo faktické nakladanie s predmetom zmluvy je bez písomného súhlasu DNS neprípustné. Druhá zmluvná strana nesmie nechať predmet zmluvy do užívania tretej Porušenie tejto povinnosti sa považuje je dôvodom pre odstúpenie  od zmluvy.
 4. Akékoľvek zhodnotenie predmetu zmluvy však musí byť vopred oznámené a odsúhlasené V prípade,  ak  užívateľ  neoznámil  DNS  zamýšľané  zhodnotenie  predmetu   zmluvy a zároveň   DNS  neodsúhlasilo,   že  bude   niesť  náklady  na  zhodnotenie,   nemá   užívateľ v takomto prípade  nárok na úhradu nákladov zhodnotenia zo strany DNS.
 5. Užívateľ je povinný kedykoľvek, avšak po predchádzajúcej  dohode  o čase  a termíne, umožniť poverenej osobe DNS prístup k predmetu zmluvy za účelom preskúmania stavu
 6. Užívateľ je oprávnený užívať predmet zmluvy len účel, na ktorý je určený. Zmena dohodnutého užívania predmetu zmluvy si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas DNS.

Článok XIII.
SPOLOČNÉ  ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

 

 1. Právne vzťahy medzi DNS a osobou využívajúcou služby DNS neupravené VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä Občianskym zákonníkom a ďalšími právnymi predpismi,  ktoré sú uplatniteľné na vzťahy definované  VOP.
 2. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 4. 2023, pričom ich zmena zo strany DNS je vyhradená. Zmena VOP a dátum účinnosti aktuálneho znenia VOP budú osobám využívajúcim služby DNS oznámené elektronicky ich zverejnením na webovej  stránke DNS.
 3. Aktuálne VOP sú zverejnené po dobu dvadsaťštyri (24) hodín denne na portáli DNS novascena.sk  a sú dostupné v pokladnici DNS.
 4. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi DNS a osobou využívajúcou služby DNS, a ktoré sa nepodarí prednostne vyriešiť zmierom alebo dohodou,  budú  s  konečnou  platnosťou riešené  pred príslušným súdom v Slovenskej republike.