VÝZVA

Zjednocujúci vizuálny štýl propagácie Divadla Nová scéna

 

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

 Divadlo Nová scéna vyhlasuje podľa §847 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení neanonymnú súťaž na návrh zjednocujúceho vizuálneho štýlu propagačných materiálov Divadla nová scéna.

 1. Názov predmetu zákazky:

Zjednocujúci vizuálny štýl propagácie Divadla Nová scéna

 

 1. Vyhlasovateľ a garant súťaže

Divadlo Nová scéna, Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
v zastúpení: Ingrid Fašiangová, generálna riaditeľka

Odborným garantom súťaže je Slovenské centrum dizajnu v Bratislave
Jakubovo nám. 12,  814 99 Bratislava, v zastúpení: Mgr. art Maroš Schmidt, riaditeľ

Predmet súťaže

Cieľom súťaže je vytvoriť zjednocujúci vizuálny štýl pre propagáciu Divadla Nová scéna, ktorý sa stane základom pre komunikačnú stratégiu a prezentáciu činnosti divadla.

Predmetom súťaže je návrh zjednocujúceho vizuálneho štýlu pre propagáciu a komunikáciu aktivít divadla a jeho aplikácií vo vybraných prvkoch vizuálneho štýlu. Zjednocujúci vizuálny štýl bude používaný na komunikáciu v rámci Slovenskej republiky.

Typ súťaže

Ide o neanonymnú dvojkolovú súťaž určenú pre profesionálnych tvorcov z oblasti komunikačného a grafického dizajnu. Súťaž je prístupná pre fyzické, právnické osoby a SZČO, či slobodné povolania. Súťaž bude hodnotená odbornou komisiou.

Členovia hodnotiacej komisie a zástupcovia Vyhlasovateľa nesmú byť účastníkmi súťaže, t. j. autormi, ani konateľmi alebo členmi správnych orgánov právnických osôb predkladajúcich návrhy do súťaže.

Spolu s portfóliom predloží autor/ka vyplnenú Prihlášku do súťaže s identifikačnými údajmi a Čestné prehlásenie, že spĺňa podmienky zaradenia do súťaže a v prípade získania výhry bude schopný/á dodať dizajn manuál na použitie navrhnutého vizuálneho štýl.

V prípade spoluautorstva na vytvorení návrhu uvedie prihlasujúci autor/ka mená všetkých spoluautorov. Prihlasujúci autor/ka bude figurovať ako zodpovedná osoba za účasť v súťaži a dodanie finálneho návrhu v prípade získania jednej z cien.

Výsledkom súťaže bude jeden víťazný návrh.

Nárok na finančnú odmenu v hodnote 3000,- eur (s DPH) získa autor/ka víťazného návrhu, ostatní autori umiestnený na druhom a treťom mieste získajú skicovné v hodnote 250,- eur.

Súčasťou zmluvy s autorom/kou bude aj poskytnutie licencie bez miestneho a časového obmedzenia Vyhlasovateľovi súťaže.

Autor/ka víťazného návrhu sa zmluvne zaviaže, že digitálnu verziu vizuálneho štýlu a manuálu na použitie odovzdá Vyhlasovateľovi súťaže podľa harmonogramu súťaže.

Svojím podpisom na prihláške účastník potvrdzuje súhlas s podmienkami súťaže.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo nevybrať žiaden prihlásený návrh.

Právnu ochranu diel zaslaných do súťaže organizátori nezabezpečujú. Organizátori sa zaväzujú, že v súlade s autorskými právami nepoužijú žiadny zo súťažných návrhov pre iné účely, okrem účelu uvedeného v týchto Súťažných podmienkach.

Zaslaním návrhov a prihlášky autori vyjadrujú súhlas s verejnou prezentáciou dodaných diel pre potreby propagácie súťaže, vrátane prezentácie na sociálnych sieťach a v elektronických médiách, prípadne formou výstavy návrhov.

Návrhy zostávajú automaticky v dokumentácii súťaže u Vyhlasovateľa.

 

 1. Vyhlásenie a harmonogram súťaže

Súťaž je vyhlásená dňom 20. 6. 2022 zverejnením Súťažných podmienok na internetovej stránke Divadla Nová scéna (www.novascena.sk) a Slovenského centra dizajnu (www.scd.sk).

Prihlasovanie do súťaže a zasielanie podkladov (portfóií) bude prebiehať v termíne od 20.6.  do 27.6.2022 do 12.00 hod.

Z prihlásených účastníkov, ktorí zaslali svoje portfólio vyberie hodnotiaca komisia v termíne od 28.6. do 30. 6. 2022 maximálne 3 autorov, ktorí budú následne 1.7.2022 vyzvaní na vypracovanie návrhu na zjednocujúci vizuálny štýl Divadla Nová scéna.

Zber návrhov bude prebiehať od 1.7. do 25.7.2022 do 12.00 hod.

Predpokladaný termín zasadnutia hodnotiacej komisie bude dňa 27.7.2022.

Oznámenie výsledkov autorom bude do 3.8.2022.

Termín odovzdania finálneho digitálneho návrhu vo vektoroch a dizajn manuálu na použitie je najneskôr do 18.8.2022.

O pozitívnom alebo negatívnom výsledku súťaže budú všetci účastníci informovaní emailom. Organizátori si vyhradzujú právo informačného embarga pre médiá až do termínu verejného vyhlásenia výsledkov súťaže, t.j. rozoslania tlačovej správy médiám (do 12. augusta 2022). Víťazné návrhy budú zverejnené na stránke www.novascena.skwww.scd.sk.

 

 1. Podmienky účasti v súťaži a podmienky predloženia návrhov

Povinné charakteristiky zjednocujúceho vizuálneho štýlu

 • Návrh musí byť ľahko identifikovateľný, esteticky a výtvarne zvládnutý na vysokej úrovni.
 • Návrh vizuálneho štýlu musí byť originálnym dielom autora, ktorý ho musí autorizovať.
 • Musí ísť o návrh s vlastnou grafikou.
 • Návrh musí obsahovať :
  • Základná koncepcia – vizuál titulu na výšku, šírku, štvorec. Pri tvorbe zjednocujúceho vizuálneho štýlu je dôležité brať do úvahy aj časté používanie licencovaných titulov, pri ktorých nie je možné vizuálne nič meniť, resp. ide o prácu s výrazne rôznorodými vizuálmi pôvodných diel.
  • Mesačný program formát A3 na výšku aj na šírku, vizuálne rozdelený na dve časti - Hlavná sála a Štúdio Olympia – pričom dôraz sa kladie na Hlavnú sálu. Počet predstavení a termíny v oboch sálach je rôzny v závislosti od jednotlivých mesiacov (Hlavná sála približne 9-12 predstavení, 12-30 termínov/mesiac a Štúdio Olympia asi 5-10 predstavení, 1-20 termínov/mesiac).
  • Newsletter
  • Univerzálny vizuál/ templet na individuálne podujatie mimo repertoárových titulov (napríklad na koncert ...).
  • Univerzálny vizuál/ templet na rôzne oznámenia prípadne výzvu.
  • Hlavičkový papier a vizitky.
 • Návrhy (okrem hlavičkového papiera a vizitky) musia počítať s umiestnením log partnerov a QR kódu.
 • Pri každom farebnom návrhu je potrebné priložiť aj jeho čiernobielu verziu. Z dôvodu lepšieho posúdenia vhodnosti použitia štýlu v rôznych veľkostiach je vítané (nie povinné), ak návrh bude mať okrem veľkosti A3 aj malý (redukovaný) variant.
  • V prípade uváženia autora je možné pracovať aj s úpravou loga divadla, pričom je kladený dôraz na celý názov divadla – Divadlo Nová scéna, nakoľko je často krát chybne názov skracovaný len na Nová scéna.


Podmienky prijatia do súťaže

 • Finálny návrh musí byť dodaný v elektronickej forme vo vektorovej grafike .pdf, .ai alebo .eps
 • Jednoduchý manuál na používanie zjednocujúceho vizuálneho štýlu, v ktorom budú špecifikované tieto zásady použitia:
 • minimálna povolená veľkosť na použitie;
 • špecifikácia farebnosti (CMYK, RGB, Pantone);
 • prípadná ochranná zóna;
 • zásady použitia zjednocujúceho vizuálneho štýlu na rôznych typoch podkladov;
 • zakázané verzie použitia vizuálneho štýlu;
 • iné dôležité informácie technického charakteru a ďalšie vlastnosti vizuálneho štýlu, ktoré sú potrebné pre jeho správne používanie v rôznych typoch materiáloch a kontextoch.
 • Povinnou súčasťou návrhu je aj textový komentár návrhu zjednocujúceho vizuálneho štýlu.

 

 1. Odmena

Odmena pre víťazov súťaže bude nasledovná:

 1. miesto: 3 000,- eur (vyplatené po podpise zmluvy a po odovzdaní digitálnej verzie vizuálneho štýlu vo vektoroch a dizajn manuálu na jeho použitie)
 2. miesto: 250,- eur (odmena za umiestnenie sa v súťaži vyplatená do 30 dní od vyhlásenia výsledkov)
 3. miesto: 250,- eur (odmena za umiestnenie sa v súťaži vyplatená do 30 dní od vyhlásenia výsledkov)

 

 1. Hodnotiaca komisia

Všetky včas doručené návrhy vyhodnotí 5-členná odborná komisia v zložení:

Mgr. Silvia Kružliaková, Slovenské centrum dizajnu
Mgr. Tomáš Miško, Divadlo Nová scéna
Ing. Martina Šubová, Divadlo Nová scéna
Prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., grafický dizajnér
Doc. Mgr. art. Juraj Blaško, ArtD., grafický dizajnér

Členovia poroty, tajomníčka súťaže a autori/ky víťazných návrhov sú viazaní mlčanlivosťou o výsledkoch hlasovania až do ich oficiálneho zverejnenia.

Tajomníčka súťaže vyhotoví zo zasadnutia komisie zápisnicu o priebehu a výsledkoch hodnotenia návrhov, ktorú podpíšu členovia komisie.

 

 1. Kontakt a sumár prihlásenia sa do súťaže

Informácie o súťaži poskytne a podklady prevezme tajomníčka súťaže Mgr. Gabriela Ondrišáková, +421 918 991 237, gabriela.ondrisakova@scd.sk

Autor/ka doručí návrh/y vizuálneho štýlu elektronicky na emailovú adresu gabriela.ondrisakova@scd.sk

Podklady (portfóia) spolu s prihláškou musia byť doručené do 27.6.2022 do 12.00 hod. po tomto termíne nebudú zaslané prihlášky akceptované.