KVÍZ VNÍMAVÉHO DIVÁKA č. 7 - SVETOVÉ MUZIKÁLY II.

Je naozaj veľké množstvo muzikálových opusov, ktoré sa inšpirovali alebo priamo vychádzali zo svojich legendárnych predlôh. Všetky sa ako úspešné inscenácie objavili na javisku Novej scény. Spoznáte aj tieto? 

1. Na Novej scéne vždy slávil úspech muzikál Fidlikant na streche. Či už pri prvej premiére v roku 1968 (réžia: Bedřich Kramosil) alebo v roku 2007 (réžia: Jozef Bednárik). Inšpiráciou pre muzikál Fidlikant na streche boli poviedky „Mliekár Tovje“ alebo“ Tovje vydáva dcéry“ od autora, ktorý písal v jidiš. Kto ním bol? *
2. Ešte jedna inšpirácia sa viaže k muzikálu Fidlikant na streche. Je to ale inšpirácia výtvarná. Akým autorom? *
3. V 60. rokoch Nová scéna uviedla ďalší zo svetových muzikálových titulov. Americký muzikál s originálnym názvom Finian´s Rainbow. Ten sa ale u nás preslávil a aj hral v úprave Voskovca a Wericha. Oni mu dali nový názov. Aký? *
4. Slávny film Cigáni idú do neba z roku 1976 sa stal inšpiráciou pre divadelné muzikálové spracovanie. Na Novej scéne sme dielo uviedli v rokoch 2002 a 2012 (réžia: Štefan Kožka). Hudbu do neho zložil Jevgenij Doga. Scenár napísal a film režíroval Emil Loteanu. Z akej časti vtedajšieho Sovietskeho zväzu pochádza? *
5. Emil Loteanu sa pri písaní scenára filmu Cigáni idú do neba inšpiroval rannými poviedkami ruského literáta. Kto to bol? *
6. Slávny muzikál Vlasy bol v Amerike na javisku prvý krát uvedený v roku 1967. Na Novej scéne v roku 2003 (réžia: Dodo Gombár). Dielo sa však preslávilo predovšetkým svojou filmovou verziou českého režiséra Miloša Formana. V ktorom roku mali Vlasy svoju filmovú premiéru? *
7. V roku 2007 Nová scéna uviedla muzikál Traja mušketieri (réžia: Libor Vaculík). Kto je autorom literárnej predlohy? *
8. Autorom hudby muzikálu Traja mušketieri je popová hviezda. Ktorá? *
9. Český film Rebelové sa dočkal aj svojej javiskovej muzikálovej verzie. A to v roku 2005. Kto bol režisérom javiskovej podoby tohto filmu? *
10. Slávna československá filmová rozprávka Princ a večernica získala takisto muzikálový šat. Priamo pre Novú scénu ju v roku 2012 podľa motívov rozprávky Boženy Němcovej napísal Ľubomír Feldek (réžia: Peter Oravec). Ktorý z hercov účinkoval vo filme aj v muzikáli? *

Dobrý deň!

Ako návštevník Divadla Nová scéna nám poskytujete svoje osobné údaje, s ktorými následne pracujeme. Spôsob, akým s Vašimi osobnými údajmi narábame, Vám predstavíme nižšie.

KTO SME?

Divadlo Nová scéna na účely právnej úpravy ochrany osobných údajov stojí v postavení tzv. Prevádzkovateľa, t. j. osoby, ktorá spracúva získané osobné údaje. Naše kontaktné údaje sú:

Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1
812 14 Bratislava
IČO: 00164861
DIČ: 2020829998

zástupca:  Mgr. Ingrid Fašiangová, generálna riaditeľka
zodpovedná osoba:  Ing. Eduard Demjan
kontaktné údaje: GDPR@novascena.sk

(ďalej len „Divadlo“)

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom zodpovednej osoby. V prípade, že nám zašlete námietku či žiadosť, vybavíme ju v lehote do 30 dní, pričom Vás budeme o jej vybavení informovať.

 

AKÉ ÚDAJE O VÁS ZÍSKAVAME?

A. Pri zakúpení vstupenky budeme spracúvať Vaše osobné údaje za účelom plnenia z kúpnej zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR). Tieto údaje spracúvame v rôznom rozsahu podľa spôsobu, akým si vstupenku zakúpite.

 • Vstupenka môže byť zakúpená priamo v pokladni. Pri pokladni si od Vás budeme pýtať meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo. Tieto osobné údaje spracúvame po dobu 12 mesiacov odo dňa zakúpenia vstupenky na pokladni.
 • Vstupenka môže byť zakúpená formou nášho on-line predajného systému na stránke novascena.xl.sk resp. www.novascena.xl.sk formou zrýchleného nákupu, pričom bez registrácie do predajného systému spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo. Tieto osobné údaje spracúvame po dobu 12 mesiacov odo dňa zakúpenia vstupenky.
 • V prípade registrácie budeme požadovať väčšie množstvo osobných údajov, a to navyše v rozsahu poštová adresa a dátum resp. rok narodenia. Tieto osobné údaje budeme spracúvať po celý čas registrácie, pokiaľ svoj vytvorený účet nezrušíte.
 • Prostredníctvom uvedených údajov máme možnosť Vás informovať o zmenách v programe, ktoré sa vzťahujú na Vami zakúpené predstavenie.

V prípade, ak sa zapojíte do súťaže, ktoré organizujeme, budeme za týmto účelom spracúvať údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, PSČ. Na zapojenie sa do súťaže však potrebujeme Váš súhlas so spracovaním osobných údajov. Tento môžete kedykoľvek odvolať, čo však bude mať za následok nemožnosť ďalšej účasti na súťaži

B. Vaše osobné údaje spracúvame aj za účelom marketingovej komunikácie, ktorou Vás budeme informovať o pripravovaných akciách či iných novinkách, a to v rozsahu max. meno, priezvisko, e-mail, ku ktorým sa môžeme dostať viacerými spôsobmi.

 • Pokiaľ sa prihlásite na odber noviniek priamo na našej internetovej stránke nova-scena.sk alebo www.novascena.sk.
 • Pokiaľ si zakúpite vstupenku na predstavenie, automaticky Vás zaradíme na odber noviniek formou newsletterov. Toto spracúvanie osobných údajov vykonávame na základe právneho titulu, ktorým je oprávnený záujem prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, pričom medzi tieto oprávnené záujmy patrí: záujem Divadla na informovaní verejnosti o predstaveniach a podujatiach, ktoré Divadlo a kultúrna inštitúcia poskytuje.

Vaše osobné údaje za týmto účelom budeme spracúvať odo dňa zakúpenia vstupenky, resp. samostatnej registrácie na odber newsletterov, až pokým nevyužijete svoje právo sa z odberu newsletterov odhlásiť formou jednoduchého odkazu v každom zaslanom newsletteri, či formou námietky priamo na vyššie uvedenej e-mailovej adrese.

C. Za účelom propagácie organizovaných akcií či predstavení Divadla vyhotovujeme fotografické či audiovizuálne záznamy. Takéto spracúvanie osobných údajov vykonávame na základe tzv. oprávneného záujmu prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, pričom medzi oprávnené záujmy Divadla patrí informovanie verejnosti o kultúrnych podujatiach a predstaveniach organizovaných Divadlom. Môže sa teda výnimočne stať, že budete súčasťou týchto fotografií, ktoré by mohli byť zverejnené aj na internete či inom verejne prístupnom mieste. Aj v tomto prípade máte možnosť využiť námietku, ktorú nám zašlete na vyššie zverejnenú e-mailovú adresu.


S KÝM ZDIEĽAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
 • Vaše údaje neposkytujeme tretím stranám, môžu však byť uložené v databázových systémoch tretích strán, ktoré využívame pre ich spracovanie.
 • Vaše osobné údaje sa neposkytujú do zahraničia, narábame s nimi výlučne len my.

V súvislosti s týmto spracúvaním osobných údajov máte viacero práv.


O AKÉ PRÁVA IDE?
 • Odvolanie súhlasu

Pokiaľ je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov súhlas a neprajete si, aby sme Vaše osobné údaje naďalej spracúvali, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktných údajov Divadla uvedených vyššie alebo zaslaním e-mailovej správy zodpovednej osobe.

Odvolanie súhlasu však samo o sebe neznamená, že doteraz spracúvanie osobné údaje sú spracúvané nezákonne.

 • Právo na prístup

Právo na prístup k osobným údajom znamená, že si môžete žiadať potvrdenie, či spracúvame Vaše osobné údaje.
Pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame, zašleme Vám potvrdenie s informáciami:

 1. za akým účelom ich spracúvame,
 2. o aké osobné údaje sa jedná,
 3. či sú osobné údaje poskytované iným osobám,
 4. predpokladaná doba uchovávania osobných údajov,
 5. či spracúvame osobné údaje automatizovane vrátane profilovania.

Na požiadanie Vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Informácie sa poskytujú prioritne elektronickými prostriedkami, pokiaľ by ste mali záujem o iný spôsob, je potrebné ho v žiadosti uviesť. V prípade záujmu o zaslanie informácií iným ako elektronickým spôsob, Vám môžu byť účtované náklady za tlač, kopírovanie a poštové služby.

 • Právo na opravu osobných údajov

Kedykoľvek máte právo požiadať o nápravu spracúvaných osobných údajov ak zistíte, že spracúvame nesprávne osobné údaje, či je potrebné tieto údaje doplniť.
Právo na vymazanie/zabudnutie osobných údajov.
Máte právo požadovať výmaz osobných údajov. Vymazanie je však možné len za zákonom stanovených podmienok, a to:

 1. pokiaľ osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich získavali alebo inak spracúvali;
 2. pokiaľ odvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ, na základe ktorého s osobnými údajmi ďalej narábame,
 3. pokiaľ úspešne uplatníte jednu z námietok spracúvania osobných údajov,
 4. pokiaľ sa osobné údaje spracúvali nezákonne,
 5. dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 6. osobné údaje boli získavané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osôb mladších ako 16 rokov.

Nie vo všetkých prípadoch však budeme nútení Vašej žiadosti vyhovieť. Za predpokladu, že je spracúvanie osobných údajov potrebné na:

 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
 2. na splnenie povinností alebo úloh podľa zákona alebo medzinárodnej zmluvy,
 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 4. na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz by uplatnenie tohto cieľa znemožnilo či neprimerane sťažilo.
 5. pokiaľ je potrebné na uplatnenie právneho nároku,

budete musieť tieto zásahy strpieť.
Pokiaľ vyhovieme Vášmu podnetu a údaje vymažeme, kontaktujeme aj prípadné tretie osoby, ktoré osobné údaje spracúvajú. Rovnako všetky zverejnené osobné údaje stiahneme.

 • Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, a to:

 1. v čase, keď napadnete správnosť spracúvaných osobných údajov a my overujeme ich správnosť,
 2. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, no namiesto ich vymazania nás požiadate o obmedzenie ich použitia,
 3. pokiaľ naďalej nepotrebujeme spracúvať Vaše osobné údaje, no vy ich potrebujete na uplatnenie svojho nároku,
 4. pokiaľ si uplatníte námietku spracúvania osobných údajov a my preverujeme jej opodstatnenosť.

Obmedzenie spracúvania bude znamenať, že sa s Vašimi údajmi v danom čase nenakladáme. Pracovať s týmito údajmi budeme oprávnení len za predpokladu, že nám k tomu dáte súhlas, či na účel uplatneného nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. Obmedzenie spracúvania osobných údajov prebieha po dobu potrebnú na zváženie ďalšieho postupu.
Akonáhle zvážime, že sme oprávnení s Vašimi osobnými údajmi ďalej nakladať, budeme Vás o tomto rozhodnutí informovať.

 • Právo na prenosnosť údajov

Prenosnosť údajov znamená, že údaje, ktoré ste nám poskytli na základe súhlasu alebo zmluvy, na Vašu žiadosť „prenesieme“ inej osobe.
Podmienkou však je, aby sme tieto údaje spracúvali v automatizovanej podobe, t. j. elektronicky, aby bolo s nimi možné týmto spôsobom manipulovať.

 • Právo namietať

Kedykoľvek máte možnosť namietať spracúvanie Vašich osobných údajov v konkrétnych situáciách, pokiaľ

 1. vykonávame spracúvanie Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu alebo úlohy realizovanej vo verejnom záujme či výkone verejnej moci.
 2. Vašu námietku vždy posúdime s ohľadom na zásah do konkrétnych práv, ktoré namietate, pričom Vás o výsledku tohto posúdenia budeme informovať.
 3. spracúvame Vaše osobné údaje na účely priameho marketingu. Táto námietka je absolútna čo znamená, že osobné údaje nebudeme ďalej za týmto účelom spracúvať.
 4. ktoré sa vykonáva na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely okrem situácie, že je takéto spracovanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

 

 • Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

Pokiaľ sa domnievate, že došlo k porušeniu zákona, máte možnosť podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Vaše sťažnosti, námietky či žiadosti vybavujeme do 30 kalendárnych dní, pričom Vás vždy budeme o výsledku informovať.